Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số 10 Nâng cao Các bài Luyện tập (3)

7cf25c2c6649cbe813bdebf383f0da95
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-23 20:43:14 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 325 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG ĐHSP HÀ IƯỜ ỘTR NG THPT CHUYÊNƯỜ THI TH CHU CHO KÌ THPT QU GIA NĂMỬ Ố2017MÔN HÓA CỌCâu 1: Oxit kim lo kh khí CO nhi cao là:ạ ộA. CuO B. Al2 O3 C. MgO D. K2 OCâu 2: Ch có công th phân Cấ ử2 H4 O2 cho ch tác ng dd NaOH raấ ạmu và c. Ch thu lo iố ướ ạA. Axit no ch cơ B. Este no ch cơ ứC. no đa ch cượ D. Axit không no ch cơ ứCâu 3: Th phân 324 gam tinh hi su ph ng là 75%, kh ngủ ượglucozo thu là:ượA. 250g B. 360g C. 300g D. 270gCâu 4: Đun nóng este HCOOCH3 ng dd NaOH ph thu là:ớ ượ ượA. CH3 COONa và C2 H5 OH B. CH3 COONa và CH3 OHC. HCOONa và C2 H5 OH D. HCOONa và CH3 OHCâu 5: Cho gam kim lo Al tác ng ng dd NaOH thu 3,36 lít khíạ ượ ượH2 (đktc). Giá tr là:ị ủA. 2,7 B. 10,8 C. 5,4 D. 8,1Câu 6: ch có tính oxi hóa nh ng không có tính kh là:ấ ửA. FeO B. Fe2 O3 C. Fe D. FeCl2Câu 7: Cho dãy kim lo ki m: Na, K, Rb, Cs. Kim lo trong dãy có nhi nóng ch yạ ảth nh làấ ấA. Cs B. Na C. Rb D. KCâu 8: tàu bi làm ng thép ng ta th ng vào ph tàu (Ph nể ườ ườ ầngâm c) nh ng kim lo iướ ướ ạA. Sn B. Zn C. Cu D. CuCâu 9: Axit aminoaxetic (H2 NCH2 COOH) tác ng dung ch :ụ ượ ịA. NaOH B. Na2 SO4 C. Cu D. PbCâu 10: Tên polime có công th (- CHọ ứ2 CH2 )nA. poli vinyl clorua B. poli etilenC. poli metyl metacrylat D. poli stirenCâu 11: Ch thu lo disaccarit là:ấ ạTrang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảA. saccarozo B. glucozo C. xenlulozo D. fructozoCâu 12: Cho dãy các ch t: Hấ2 NCH2 COOH, C6 H5 NH2 C2 H5 NH2 CH3 COOH. ch trongố ấdãy ph ng NaOH trong dd là:ả ượ ớA. B. C. D. 1Câu 13: Cho các kim lo sau: Na, Cu, Al, Cr. Kim lo nh trong dãy là:ạ ấA. Na B. Cr C. Cu D. AlCâu 14: nào sau đây thu lo bán ng (t nhân o)?ơ ạA. nilon 6,6ơ B. mơ C. viscoơ D. BôngCâu 15: Công th glixerol (Glixerin) là:ứ ủA. HOCH2 CHOCH3 B. HOCH2 CHOHCH2 OHC. HOCH2 CH2 CH2 OH D. HOCH2 CH2 OHCâu 16: Metyl acrylat có công th thu là:ứ ọA. C2 H5 COOCH3 B. CH3 COOCH3C. CH2 CHCOOCH3 D. CH3 COOC2 H5Câu 17: Cho 4,5g etylamin (C2 H5 NH2 tác ng axit HCl. Kh ng mu thuụ ươ ốđ là:ượA. 8,1g B. 8,15g C. 7,65g D. 0,85gCâu 18: Cho 10g hh Fe và Cu tác ng dd Hồ ớ2 SO4 loãng Sau ph ng thuư ứđ 2,24 lít khí Hượ2 (đktc), dd và gam ch không tan. Giá tr là:ấ ủA. 3,4g B. 4,4g C. 5,6g D. 6,4gCâu 19: mu khi tan vào thành dd có môi tr ng ki m, mu đó là:ộ ướ ườ ốA. NH4 NO3 B. KHSO4 C. NaCl D. NaHCO3Câu 20: Cho dãy các dd: glucozo, saccarozo, etanol, glixerol. dd trong dãy ph ngố ứđ Cu(OH)ượ ớ2 nhi th ng thành dd có màu xanh lam là:ở ườ ạA. B. C. D. 1Câu 21: Cho ph ng: aAl bHNOả ứ3 Al(NO3 )3 dNO H2 OH a, b, c, là nguyên gi n. ng (a b) ngệ ằA. B. C. D. 6Câu 22: Canxi hidroxit Ca(OH)2 còn là:ọA. Th ch cao khanạ B. vôi ngố C. th ch cao ngạ D. vôi tôiCâu 23: Khi đi phân dd CuClệ2 đi ch kim lo Cu, quá trình ra catot (c cể ựâm) là:A. Cu 2+ 2e Cu B. Cl2 2e →2Cl -C. Cu Cu 2+ 2e D. 2Cl Cl2 2eTrang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảBỘ ĐỀ THI THỬ, TÀI LIỆU THPT QUỐC GIANĂM 2017 MỚI NHẤTBên mình đang có bộ đề thi thử THPTQG năm 2017 mới nhất từ các trường các nguồn biên soạn uy tín nhất. 200 250 đề thi thử cập nhật liên tục mới nhất đặc sắc nhất năm 2017. Theo cấu trúc mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo (40 câu trắc nghiệm). 100% file Word gõ mathtype (.doc) có thể chỉnh sửa. 100% có lời giải chi tiết từng câu. Nhiều tài liệu hay khác Đề theo chuyên đề, sách tham khảo, tài liệu file word tham khảo hay khác….HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝSo tin nh n:ắ “Tôi mu mua thi, tài li uố ệHÓA 2017”r Mr Hiệp 096.79.79.369Sau khi nhận được tin nhắn chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hướngdẫn các xem thử và cách đăng ký trọn bộ. Uy tín và chất lượnghàng đầu chắc chắn bạn sẽ hài lòng.Câu 31: Hòa tan 1,12g Fe ng 300ml dd HCl thu dung ch và khí Hằ ượ ị2 Cho dungd ch AgNOị3 vào thu khí NO (s ph kh duy nh Nư ượ +5) và gam tết Bi các ph ng ra hoàn toàn Giá tr là:ủ ủA. 7,36 B. 8,61 C. 9,15 D. 10,23Câu 32: Cho 200ml dd Ba(OH)2 0,6M vào 100ml dd ch NaHCOứ3 2M và BaCl2 1M, thuđ gam a. Giá tr là:ượ ủA. 7,36g B. 19,7g C. 39,4g D. 35,46gCâu 33: Cho peptit Y,Z,T (đ ch mol ng ng là :ỗ ươ ứ4 ng liên trong peptit trong phân Y,Z,T ng 12 .Th phân hpàn toàn 39,05 Xổ ủTrang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảthu 0,11 mol Xượ1 và 0,16 mol X2 0,2mol X3 Bi Xế1 ,X2, X3 có ngề ạH2 NCn H2n COOH. khác cháy hoàn toàn gam 32,816 lít Oặ ầ2 (đktc). Gía trịc nh giá tr nào sau đây:ủ ịA. 30 B. 31 C. 26 D. 28Câu 34: cháy hoàn toàn este ch ch (Phân có liên pi nhố ỏh 3) thu th tích khí COơ ượ ể2 ng 6/7 th tích khí Oằ ể2 đã ph ng các khí đo cùngả ởđi ki ). Cho tác ng hoàn toàn 200ml dung ch KOH 0,7M thu dungề ượd ch .Cô thu 12,88g ch khan. Giá tr là?ị ượ ủA. 10,56 B. 7,2 C. 8,88. D. 6,66Câu 35: Đi phân (v đi tr 200ml dd CuSOệ ơ4 ng M, sau th gian thuồ ờđ dd còn màu xanh, có kh ng gi 8g so dd ban u. cho 16,8g Feượ ượ ộvào Y, sau ph ng hoàn toàn, thu 12,4g kim lo i. Giá tr là:ả ượ ủA. 1,5 B. 3,25 C. 2,25 D. 1,25Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 8,94 Na,K và Ba vào thu đc dung ch Xỗ ướ ịvà 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung ch HCl và Hị ồ2 SO4 ng ng là 1. Trungỉ ươ ứhòa dung ch dung ch ,t ng kh ng các mu ra là?ừ ượ ạA. 13,70g B. 12,78g C. 18,46g D. 14,26gCâu 37: Lên men gam tinh thành ancol etylic hi su cộ quá trình là 75%.L ng COượ2 sinh ra th hoàn toàn vào dung ch Ca(OH)ượ ị2 thu 50 gam tượ ết và dung ch X. Thêm dung ch NaOH 1M vào X, thu a. ng aủ ượ ượ ủthu là nh thì thi 100 ml dung ch NaOH. Giá tr làượ ủA. 72,0 B. 64,8 C. 75,6 D. 90,0Câu 38: Xenlulozo trinitrat đi ch gi axit nitric xenlulozo (hi su ph nượ ảng là 60% tính theo xenlulozo). dùng xenlulozo thì kh ng xenlulozoứ ượtrinitrat đi ch là:ề ượA. 2,97 nấ B. 3,67 nấ C. 1,1 nấ D. 2,2 nấCâu 39: Cho chuy hóa CHơ ể4 C2 H2 C2 H3 Cl PVC. ng 250kg PVCể ợtheo thì mơ khí thiên nhiên đktc. Giá tr là bi CHở ế4 chi 80% thế ểtích khí thiên nhiên và hi su quá trình là 50%)ệ ảA. 286,7 B. 448, C. 358,4 D. 224,0Câu 40: Ti hành các thí nghi sau:ế ệ(a) khí Clụ2 và dd NaOH nhi th ngở ườ(b) th mol COấ ế2 vào dd ch mol NaOHứ(c) Cho KMnO4 vào dd HCl dặ ưTrang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề ả(d) Cho hh Fe2 O3 và Cu (t 2:1) vào dd HCl dỉ ư(e) Cho CuO vào dd HNO3(f) Cho KHS vào dd NaOH đừ ủS thí nghi thu mu làố ượ ốA. B. C. D. 5Trang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảĐáp án1-A 2-A 3-D 4-D 5-A 6-B 7-A 8-B 9-A 10-B11-A 12-A 13-A 14-C 15-B 16-C 17-B 18-B 19-D 20-B21-A 22-D 23-A 24-D 25-B 26-D 27-B 28-D 29-C 30-B31-C 32-C 33-C 34-C 35-D 36-C 37-D 38-D 39-B 40-CL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án ACác oxit kim lo ng sau Al trong dãy đi hóa kim lo kh các ch tủ ấkh trung bình (VD CO Hử2 )Câu 2: Đáp án ACh là CHấ3 COOHCâu 3: Đáp án D(C6 H10 O5 )n nH2 nC6 H12 O6 2/n .75% 1,5 (mol)=> mGlucozo 270gCâu 4: Đáp án DCâu 36: Đáp án CNa H2 NaOH 0,5H2K H2 KOH 0,5H2Ba 2H2 Ba(OH)2 H2Ta th nấOH 2nH2 0,24 molPh ng trung hòa nả ứH+ nOH 0,24 molCó HCl có H2 SO4 có mà mol HCl Hỉ ệ2 SO4 => ng 6ổ ố=> n1 0,04 mol => nHCl 0,04.4 0,16 mol nH2SO4 0,04 mol=> mmu iố mKL mg axitố 8,94 0,16.35,5 0,04.96 18,46gCâu 37: Đáp án DC6 H10 O5 2CO2a(mol) 1,5aCO2 Ca(OH)2 CaCO3 H2 0,5 0,52CO2 Ca(OH)2 Ca(HCO3 )2 x/2Ca(HCO3 )2 NaOH CaCO3 NaHCO3 H2 O0,1 0,1Trang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảx/2 0,1 => 0,2 => nCO2 0,7 mol => 7/15=> (7/15).162 75,6gBỘ ĐỀ THI THỬ, TÀI LIỆU THPT QUỐC GIANĂM 2017 MỚI NHẤTBên mình đang có bộ đề thi thử THPTQG năm 2017 mới nhất từ các trường các nguồn biên soạn uy tín nhất. 200 250 đề thi thử cập nhật liên tục mới nhất đặc sắc nhất năm 2017. Theo cấu trúc mới nhất của Bộ giáo dục và đào tạo (40 câu trắc nghiệm). 100% file Word gõ mathtype (.doc) có thể chỉnh sửa. 100% có lời giải chi tiết từng câu. Nhiều tài liệu hay khác Đề theo chuyên đề, sách tham khảo, tài liệu file word tham khảo hay khác….HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝSo tin nh n:ắ “Tôi mu mua thi, tài li uố ệHÓA 2017”r Mr Hiệp 096.79.79.369Sau khi nhận được tin nhắn chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hướngdẫn các xem thử và cách đăng ký trọn bộ. Uy tín và chất lượnghàng đầu chắc chắn bạn sẽ hài lòng.Câu 38: Đáp án DPh ng [Cả ứ6 H7 O2 (OH)3 ]n 3nHNO3 [C6 H7 O2 (NO3 )3 ]n 3nH2 O(g) 162n 297n(t n)ấ 2.60% 2,2Câu 39: Đáp án BS ng quát :ơ ổ2nCH4 nC2 H2 nC2 H3 Cl (-CH2 -CHCl-)nTrang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề ả2n (mol)8 4/n (kmol)=> nCH4 dùngầ nCH4(PTPU) H% 16 (kmol)=> Vkhí thiên nhiên 448 (lit)Câu 40: Đáp án C(a) 2NaOH Cl2 NaCl NaClO H2 O(b) 2NaOH CO2 Na2 CO3 H2 NaOH CO2 NaHCO3(c) 2KMnO4 16HCl 2KCl 2MnCl2 5Cl2 8H2 O(f) 2KHS 2NaOH Na2 K2 2H2 OTrang http://dethithpt.com Website chuyên thi th file word có gi iề