Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số 10 Chương VI. §2. Giá trị lượng giác của một cung

5f57f501b4ec336ea3e28c2d0552b97a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-22 15:57:27 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHÀO NG QUÝ ỪTH CÔ GIÁO ỀD GI 10C9Ự ỚKi tra bài cũ:ểTrên đng tròn ng giác cho cung AM cóườ ượ đo Hãy nêu đnh nghĩa các giá tr ng ượgiác cung .ủ Ph tầ GTLG II III IVsin +cos +tan αcot 0H KAA' BB'Mxytan ., .. ...sin cos co...... ... ...t  CHÀO MNG CÁC THY CÔ GIÁO GI THĂM LPỪẦỀỰỜỚGIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG Tiết 3)§ 2. GIÁ TR NG GIÁC CUNGỊ ƯỢ III. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1. Công thức lượng giác cơ bản2 22222sin cos 111 tan Caùck k2cos11 cot ksinktan .cot 1, .2 haèng ñaúng thöùc löôïng giaùc cô baûn:    ¢¢¢A7 32 4700200043204301 040101010A03 141. Công thức lượng giác cơ bảnHĐ Ch ng minh: vào đnh nghĩa ta có:ự ịXét tam giác vuông OMH ta có: 2sin cos Chöùngminh HÑT 1:MxyHKOAA’BB’sin OKcos OH  2 2OH MH OM 2OH 2 2OK OM2 22OH OK OM 2 2sin cos 1 141. Công thức lượng giác cơ bảnHĐ 2?1?2 ?3?4Tr iả ờ2211+tan .2cos ¢Cm HÑT baèng caùch ñieàn vaøo choã chaám:2Ta coù: 1+ tan 2 cos  141. Công thức lượng giác cơ bảnHĐ 22 222 22sin cos sinVT 1+ tan cos cos VPcos   2211+tan ,k .2cos ¢141. Công thức lượng giác cơ bảnHĐ 3Ho đng ộnhómChöùng minh HÑT vaø 4.2211+cot ksinktan .cot 1, .2  ¢¢141. Công thức lượng giác cơ bảnHĐ Ch ng minh hđt 3:ứCh ng minh hđt 4:ứ2 222 22cos sin cos1+ cot sin sin sin   sin costan cot (vì sin 0, cos 0)cos sin 1.   142. Ví dụ áp dụng VD1Ho đng ộnhóm3Cho sin vôùi Tính cos .5 2 22 16Ta coù: cos =1 sin 15 254 cos .54 Vì