Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đaị số 10 Chương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (1)

a5d16e434d7043ef513538453184d272
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-22 14:47:41 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PH NG TRÌNH VÀ PH NG TRÌNHƯƠ ƯƠ NH NHI NẬ (Ti 2) ếGIÁO VIÊN: BÙI PHÚ TỤT TOÁN TR NG THPT NAM DUYÊN HÀỔ ƯỜBÀI 10A1Ạ ỚNĂM 2015 2016Ọ KI TRA BÀI CŨỂ Nêu tên ph ng pháp gi ph ng trình ươ ươb nh hai n?ậ Bài cũ: PH NG TRÌNH NH HAI NỆ ƯƠ ẨD ng: ạ1 12 2(1)  a ca cCách gi i:ả Cách 1: Ph ng pháp thươ ếT trong hai ph ng trình ta ươ rút nộ theo ẩcòn thồ vào ph ng trình th hai. Khi đó ta đc ươ ượ ộph ng trình nh n.ươ ẩ* Cách 2: Ph ng pháp ng đi :ươ ốNhân thêm các (n n) vào các ph ng trình ươ ệsao cho trong hai các ph ng trình ươ ủh ng nhau (ho đi nhau) trồ ho ngặ ớv các ph ng trình ta ươ kh đc nử ượ và đc ượm ph ng trình nh n.ộ ươ ng: ạ1 12 2(1)  a ca cCách gi i:ả Cách 3: Dùng thồ ịG (dọ1 là đng th ng aườ ẳ1 b1 c1 (d2 là đng th ng aườ ẳ2 b2 c2 Khi đó nghi (1) là giao đi (dố ủ1 và (d2 ).+ ph ng trình có nghi duy nh ươ (d1 (dắ2 ph ng trình vô nghi ươ (d1 // (d2 ph ng trình có vô nghi ươ (d1 (d2 12 2a ba b1 12 2a ca c 1 12 2a ca c Bài cũ: PH NG TRÌNH NH HAI NỆ ƯƠ Cách gi i:ả Cách 4: Ph ng pháp Crameươ1 11 12 2; ;x ya cD ca c + có nghi duy nh 0. Khi đó nghi là: ệ;yxDDx yD D + vô nghi  00hoÆc 00yxDDDD+ có vô nghi 0. Khi đó các nghi ệc tho mãn ph ng trình: ươ     1 1x Ra Bài cũ: PH NG TRÌNH NH HAI NỆ ƯƠ BÀI TOÁN TH TI NỰ hàng bán áo mi, qu nầ âu nam và váy ữNgày th nh tấ bán đc ượ 12 áo, 21 qu và 18 váyầ doanh thu 5.349.000 đngồ Ngày th hai bán đc ượ 16 áo, 24 qu và 12 váyầ doanh thu là 5.600.000 đngồ Ngày th ba bán đc ượ 24 áo, 15 qu và 12 váyầ doanh thu 5.259.000 đngồ giá bán áo qu nầ và váy là bao nhiêu?Ti 23ế§3. PH NG TRÌNH VÀ PH NG TRÌNH ƯƠ ƯƠB NH NHI (Ậ Ti theoế )II. HÖ ba ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn(Bài 6, SGK trang 68)ậ 1. Ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn cã d¹ng tæng qu¸t lµ: ax by+ cz =d II. HÖ ba ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba II. HÖ ba ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn:Èn:2. HÖ ba ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn cã d¹ng tæng 2. HÖ ba ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn cã d¹ng tæng qu¸t lµ:qu¸t lµ:1 12 23 (4) da da    Trong ®ãTrong ®ã:: x, y, lµ Èn; x, y, lµ Èn; a, b, c, lµ c¸c hÖ sè a, b, c, lµ c¸c hÖ sè vµ a, b, kh«ng ®ång thêi vµ a, b, kh«ng ®ång thêi b»ng 0.b»ng 0.VÝ dô:VÝ dô: 2x 0; 6; 2x 0; 6; 3x 2.3x 2. §3. PH NG TRÌNH VÀ PH NG TRÌNH ƯƠ ƯƠB NH NHI (Ậ Ti 2ế )trong đó x, y, là ba n; các ch còn ữl là các .ạ ba (xỗ ố0 y0 z0 nghi đúng ệc ba ph ng trình đc ươ ượ ọlà nghi mệ ph ng trình ươ(4). §3. PH NG TRÌNH VÀ PH NG TRÌNH ƯƠ ƯƠB NH NHI (Ậ Ti 2ế )3. Phương ph¸p gi¶i hÖ ba ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba 3. Phương ph¸p gi¶i hÖ ba ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt ba Èn:Èn: Gi¶i hÖ ph ¬ng tr×nh (4) lµ t×m tÊt c¶ c¸c bé ba sè ®ång thêi nghiÖm ®óng c¶ ba ph ¬ng tr×nh cña hÖ.Nguyªn t¾c chung ®Ó gi¶i c¸c hÖ ph ¬ng tr×nh nhiÒu Èn lµ khö bít Èn ®Ó quy gi¶i c¸c ph ¬ng tr×nh hay hÖ ph ¬ng tr×nh cã sè Èn Ýt h¬n.§Ó khö bít Èn, ta còng cã thÓ dïng c¸c ph ¬ng ph¸p céng ®¹i sè hay ph ¬ng ph¸p thÕ gièng nh ®èi víi hÖ ph ¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn. §3. PH NG TRÌNH VÀ PH NG TRÌNH ƯƠ ƯƠB NH NHI (Ậ Ti 2ế )ThÕ vµo pt(2) t×m ?.ThÕ gi¸ trÞ cña vµ võa t×m îc vµo pt(1) t×m =?.• ThÕ z=2, y=1 vµo pt(1) ta îc: 2521xxVËy hÖ ph ¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm lµ:(-2;1;2) ThÕ =2 vµo pt(2) ta îc: 2y 4.122yyVÝ dô 1: Gi¶i hÖ ph ¬ng tr×nh =-5 2y (1)(2)(3)Bµi gi¶i KÕt hîp pt(1) vµ pt(2) h·y khö Èn x?Gi¶i: KÕt hîp pt(1)vµ pt(3) h·y khö Èn x?Trõ tõng vÕ cña pt(1) vµ pt(2) ta îc hÖ pt: 2y 1x 4z VÝ dô 2: Gi¶i hÖ ph ¬ng tr×nh12 0x zx zx z   (1)(2)(3) (I) Ta cã thÓ HPT d¹ng tam gi¸c b»ng c¸ch khö dÇn Èn sè khö Èn PT(2) råi khö Èn vµ PT(3),…) Dïng ph ¬ng ph¸p céng ®¹i sè gièng nh hÖ PT bËc nhÊt Èn.Trõ tõng vÕ cña pt(1) vµ pt(3) ta îc hÖ pt:H·y gi¶i hÖ pt(II)?x 2y 3z 1(II) 31 1z 31VËy hÖ pt ®· cho cã nghiÖm lµ1 1; 1; ;3 3x z  