Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đại số 10 Chương II. §1. Hàm số

92effc4ebe56486b6b727d85b0790e82
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 02:29 PM ngày 22-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI HÀM SẬ Ố(Ti 10)ế TIÊUỤI.M tiêu:ụ1)V ki th c:ề ứ­ ng các khái ni hàm sủ ố2)V năng:ề ỹ­ Gi thành th các bài toán tìm xác đnh hàm ựbi thiên, tính ch n, hàm và ố3) duy và thái đ:ề ộ­ Tích ho đng. Bi quan sát phán đoán chính xác, bi ếquy quen.ạ Ki ta bài cũể1) Có cách cho hàm ?ấ ố2) Khi cho hàm ng công ằth mà không ch rõ xác đnh ịc nó thì xác đnh hàm ủs đó đc quy th nào?ố ượ ướ 1) Hàm có th đc cho ượb ng: ằ­ ngả­ Bi để Công th cứ2) Khi cho hàm y=f(x) mà không ch rõ ỉt xác đnh thì:ậ xác đnh hàm y=f(x) ốđc quy là ượ ướ ảcác th sao cho bi th ứf(x) có nghĩa Bài 1Tìm xác đnh các hàm sauậ ố52) 21) 11 3a xb xx x   Hàm y=f(x) xác đnh trên (a;b) ịđc là đng bi (tăng) trên ượ ế(a;b) khi nào?Hàm y=f(x) xác đnh trên (a;b) ịđc là đng bi (tăng) trên ượ ế(a;b) u:ế1 2, ;àx xx x Hàm y=f(x) xác đnh trên (a;b) đc ượg là ngh ch bi (gi m) trên (a;b) ản u:ế1 2, ;àx xx x Bài 2Cho hàm sốa) Tìm xác đnh hàm sậ ốb) Xét tính đng bi n, ngh ch bi hàm ốđã cho trên kho ng ảc) Xét tính ch n, hàm sẵ 2xyx1; Hàm y=f(x) xác ậđnh khi nào đc là ượ ọhàm ch n, hàm lố ẻHàm y=f(x) xác đnh đc ượg là hàm ch ếì­x vàf ­xx th x Hàm y=f(x) xác đnh đc ượg là hàm ếì­x vàf ­xx th x Bài 3: Cho hàm sốcó th bênồ ị1­ Hãy ch ra xác đnh hàm sỉ ố2­ Tính giá tr hàm iị ạ3 vào th hàm hãy:ự ốa) Ch ra kho ng đng bi n, ngh ch bi và ng ảbi thiên hàm sế ốb) Hàm đã cho có ph là là hàm ch hay hàm ốl khôngẻ 23 2323 23x khi xyx khi x  23 1120xy­1­11; 2x Bài 4: Cho hàm có th sauố ịD vào th hàm hãy:ự ốa) Ch ra kho ng đng bi n, ngh ch bi hàm sỉ ốb) Hàm đã cho là hàm ch hay hàm ẻ2y x 12120xy­1­1 Bài 5: Cho hàm y=f(x)=xố3 3x có ng bi thiên nh ưsau:D vào ng bi thiên hàm hãy:ự ốa) Ch ra xác đnh, kho ng đng bi n, ngh ch ịbi và giá tr hàm sế ốb) Hàm đã cho là hàm ch hay hàm yy=x 3xx ­10 1200­2
38623234343062626166333330333636303837383732313931303932313761303038303233613630383038626338626531303665396630626336623963393031