Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đaị số 10 Chương I. §4. Các tập hợp số

83bf26526632e9bb61d89809a29c39a3
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-22 14:49:35 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

•Caâu 1: Cho D=A C. Choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu hoûi sau?•(A) D•(B) A•(C) B•(D) CBaøi cuõ: Laøm caùc baøi taäp traéc nghieäm sau•Caâu 2: Cho D=A C. Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu hoûi sau? x( thì ;AA Bx C x( thì hoaëc xAB Cx B ( thì xC A ( thì xD B •Caâu 3: Bieåu ñoà minh hoïa quan heä bao haøm cuûa taäp soá nguyeân vaø soá töï nhieân laø: Baøi cuõ: Laøm caùc baøi taäp traéc nghieäm sauZ NZ N(A) (B)ZN(C)ZN(D) •Caâu 4: Bieåu ñoà minh hoïa quan heä bao haøm cuûa taäp soá nguyeân soá töï nhieân vaø soá höõu tæ laø: Baøi cuõ: Laøm caùc baøi taäp traéc nghieäm sauZ N(A)(B)Q QZ NQZ NQZ N(C) (D) Baøi 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁBaøi 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁI) CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ ÑAÕ HOÏC1) Taäp hôïp caùc soá töï nhieân NN {0,1,2,3,......}; N* {1,2,3,......};BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TN: Choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu traû lôøi sau ñaây:(A) thì Z(B) N* thì Z(C) luoân toàn taïi x’ sao cho x+x’=0(D) caû ba caâu treân ñeàu sai•2) Taäp hôïp caùc soá töï nhieân Z•Z {....,-3,-2,-1,0,1,2,3,......};•Caùc soá -1,-2,-3,... Laø caùc soá nguyeân aâm.•Vaäy goàm caùc soá töï nhieân vaø caùc soá nguyeân aâm Baøi 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁBaøi 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁCAÙC TAÄP HÔÏP SOÁI) CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ ÑAÕ HOÏC3) Taäp hôïp caùc soá höõu tyû QSoá höõu tyû ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng moät phaân soá trong ñoù a,b vaø 0. Hai phaân soá vaø bieåu dieãn cuøng moät soá höõu tæ khi vaø chæ khi ad=bc.Soá höõu tyû cuõng ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaønBaøi taäp traéc nghieäm: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu traû lôøi sau :(A) Cho a,b laø nhöõng soá nguyeân, khi ñoù luoân laø soá höõu tyû (B) Cho a,b khaùc khoâng laø nhöõng soá nguyeân, khi ñoù luoân laø soá höõu tyû (C) Cho a,b khaùc khoâng laø nhöõng soá nguyeân, khi ñoù luoân laø soá nguyeân(D) caû ba caâu treân ñeàu saiabcdabababab •2) Taäp hôïp caùc soá thöïc R•Taäp hôïp caùc soá thöïc goàm caùc soá thaäp phaân höõu haïn, voâ haïn tuaàn hoaøn. Caùc soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn goïi laø soá voâ tæ.•Taäp hôïp soá thöïc goàm caùc soá höõu tæ vaø soá voâ tæ•Moãi soá thöïc ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät ñieåm treân truïc soá vaø ngöôïc laïi.TN: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu traû lôøi sau :(A) Moïi soá voâ tæ bao giôø cuõng toàn taïi soá ñoái cuûa noù laø soá höõu tæ. (B) Taäp laø taäp con cuûa taäp soá voâ tæ(C) Taäp caùc soá voâ tæ laø taäp con cuûa taäp Q(D) caû ba caâu treân ñeàu sai CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁCAÙC TAÄP HÔÏP SOÁII) CAÙC TAÄP HÔÏP THÖÔØNG DUØNG CUÛA RTrong toaùn hoïc ta thöôøng gaëp caùc taäp hôïp con sau ñaây cuûa taäp hôïp caùc soá thöïc R•+ Khoảng (a;b) }•+ Ñoaïn [a;b] }•+ Nöûa khoảng [a;b) }+ Nöûa khoảng (a;b] CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁCAÙC TAÄP HÔÏP SOÁII) CAÙC TAÄP HÔÏP THÖÔØNG DUØNG CUÛA R•+ Khoảng ;b) }•+ Khoảng (a; >a }•Nöûa khoaûng b] }•Nöûa khoaûng [a; •+Chuù yù Khoảng R•Ta cuõng coù :•R+ 0; }•R- 0] }•R* }TN: Choïn caâu ñuùng trong caùc caâu traû lôøi sau :(A) [a,b] (a,b];(B) [a,b) (a,b];(C) [a,b) a,b]; (D) (a,b] vaø (a,b] ñeàu laø taäp con cuûa taäp [a,b]