Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đaị số 10 Chương I. §1. Mệnh đề

c2ef02814046f2b5dd72536b452fbee5
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-22 14:01:23 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG V: HIĐRO ĐỀ A. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Tại sao bóng được bơm khí hiđro có thể bay lên cao được A. Vì hiđro là chất khí nhiệt độ thường. B. Vì hiđro là chất khí nhẹ nhất, nhẹ hơn rất nhiều so với không khí. C. Vì khí hiđro không tác dụng với các khí có trong không khí. D. Vì khí hiđro có khối lượng mol nhỏ. Câu 2. Khí H2 không thể khử được oxit kim loại nào thành kim loại nhiệt độ cao? A. CuO. B. Fe2O3. C. Al2O3. D. PbO. Câu 3. Cho phản ứng sau Fe2O3 CO 2Fe 3CO2. Vai trò của CO trong phản ứng này là A. chất oxi hóa. B. chất khử. C. sản phẩm của phản ứng. D. chất xúc tác. Câu 4. Một chất như thế nào thì được gọi là chất oxi hóa? A. Chất chiếm oxi của chất khác được gọi là chất oxi hóa. B. Chất nhường oxi cho chất khác được gọi là chất oxi hóa. C. Chất tác dụng được với oxi thì gọi là chất oxi hóa. D. Chất có khả năng tác dụng với chất khác thì gọi là chất oxi hóa.Câu 5.Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử A. 3Fe 2O2 Fe3O4. B. H2SO4 2NaOH Na2SO4 2H2O. C. CO2 Ca(OH)2 CaCO3+ H2O. D. BaCl2 Na2SO4 BaSO4 2NaCl. Câu 6. Tại sao trong thí nghiệm điều chế khí hi đro, có thể thu khí hi đro bằng phương pháp đẩy nước A. Vì hiđro là chất khí điều kiện thường. B. Vì khí hiđro nhẹ hơn nước. C. Vì khí hiđro nhẹ hơn không khí. D. Vì khí hiđro ít tan trong nước. Câu 7. Hoàn thành phương trình hóa học dựa trên sơ đồ phản ứng sau: Al H2SO4 ----> Al2(SO4)3 H2 A. 2Al 3H2SO4 Al2(SO4)3 3H2 B. 2Al 2H2SO4 Al2(SO4)3 H2 C. Al H2SO4 Al2(SO4)3 H2 D. Al 3H2SO4 Al2(SO4)3 3H2 Câu 8. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng thế A. 2H2 O2 2H2O. B. 2Fe(OH)3 Fe2O3 3H2O. C. Na H2O NaOH H2. D. CuO CO Cu CO2.B. TỰ LUẬN Bài 1. Hoàn thành các PTHH sau a. KClO3 b. Fe O2 c. PbO H2 d. Fe H2SO4 Bài 2. Cho các hóa chất có sẵn sau: nước, Fe2O3, axit H2SO4. Hãy đề xuất cách điều chế kim loại sắt, muối sắt (II) sunfat từ các hóa chất trên. Viết PTHH minh họa cho các phản ứng điều chế. Bài 3. Khử hoàn toàn 2,4 gam đồng oxit bằng một lượng khí hiđro (đktc) vừa đủ. Kết thúc phản ứng thu được một chất rắn màu nâu đỏ. a. Chất rắn màu nâu đỏ là gì? Tính khối lượng của lượng chất rắn màu đỏ đó. b. Tính thể tích khí hiđro (đktc) đã được dùng để khử hoàn toàn lượng đồng oxit trên. c. Để điều chế lượng khí hiđro trên, người ta đã cho kim loại kẽm tác dụng với axit sunfuric loãng, dư. Tính khối lượng kẽm cần dùng để điều chế được lượng khí hiđro trên.