Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

30343563636534366562373834383236316362333233303233313138326531643030653532326536333335653035623435373239393765373565656236376434
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 10:03 AM ngày 24-10-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG POLIMEẠ ƯƠ ỀI KHÁI NI M, PHÂN LO VÀ DANH PHÁPỆ Ạ1. Khái ni mệPolime là nh ng ch có phân kh do nhi nh (g là xích) liên ắk nhau.Ví :ế do các xích –NH –[CHắ2 ]6 –CO– liên nhau ạnên làệ ượ polime hóaệ hay polime hóaộ Các phân nên ng ắxích polime làủ ượ monome2. Phân lo iạa) Theo ngu c:ồ ốb) Theo cách ng p:ổ c) Theo trúc: (xem ph II)ấ ầ3. Danh pháp- Poli tên monone (n tên monome tr lên ho hai monome nên polimeủ ạthì tên monome ph trong ngo n)ủ polime có tên riêng (tên thông th ng). Ví …ộ ườ II TRÚCẤ1. Các ng trúc ch polimeạ ạa) ch không phân nhánh. Ví polietilen, amiloz …ạ b) ch phân nhánh. Ví amilopectin, glicogen…ạ c) ch ng i. Ví cao su hóa, nh bakelit…ạ ướ ự2. đi hòa và không đi hòaấ ềa) đi hòaấ các xích nhau theo tr nh nh (ch ng han theo ki ểđ đuôi). Ví :ầ ụb) không đi hòaấ các xích nhau không theo tr nh nh (ch ng ạtheo ki u, ch thì đuôi). Ví :ể III TÍNH CH LÍẤ ẬH polime là ch n, không bay i, không có nhi nóng ch xác nh, tan ốtrong các dung môi Đa polime có tính o, polime có tính đàn i, cóữ ốtính dai, n, có th kéo thành i.ề ợBÀI ÁP NGẬ ỤCâu 1: Phát bi nào sau đây đúng?ểA. Polime là ch do nhi phân monome thành.ợ ợB. Polime là ch có phân kh n.ợ ớC. Polime là ch có phân kh do nhi nh liên nhau nên.ợ ạD. Các polime ng ng ph ng trùng p.ề ượ ợCâu 2: Ch khái ni đúng?ọ ệA. Monome là nh ng phân nh tham gia ph ng ra polime.ữ ạB. Monome là xích trong phân polime.ộ ửC. Monome là các phân nên ng xích polime.ử ủD. Monome là các ch có nhóm ch ho có liên i.ợ ộCâu 3: Trong các nh xét đây, nh xét nàoậ ướ không đúng?A. Các polime không bay i.ơB. Đa polime khó hoà tan trong các dung môi thông th ng.ố ườC. Các polime không có nhi nóng ch xác nh.ệ ịD. Các polime ng tác ng axit, baz .ề ướ ơCâu 4: Nilon–6,6 là lo iộ ạA. visco. B. poliamit. C. polieste. D. axetat.ơCâu 5: Polime có trúc ng không gian (m ng i) làấ ướA. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nh bakelit.ựCâu 6: Polime có trúc ch phân nhánh làấ ạA. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nh bakelit.ựCâu 7: các phân nh (monome) thành các phân (polime), ng th ờcó lo ra các phân nh (nh c, amoniac…) làạ ướ ượ ọA. pepti hoá.ự B. polime hoá.ự C. ng p.ự D. trùng ng ng.ự ưCâu 8: Đi ki monome tham gia ph ng trùng ng ng là phân ph cóề ảA. liên t. B. vòng không n.ề C. liên đôi.ế D. nhóm ch tr lên.ứ ởCâu 9: Tên polime có ký hi PVC làọ ệA. poli vinylclorua. B. poli vinylclo.C. poli (vinyl clorua). D. poli (vinyl) clorua.Câu 10: phân lo theo ngu thì trong polime đây polime nào cùng lo ướ ạpolime lapsan?ớ A. mơ B. Poli (vinyl clorua) C.xenlulozo trinitat D. cao su thiên nhiênĐÁP ÁN1 10C