Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

công và công suất phần 3 - các định luật bảo toàn - vật lý lớp 10

403a2aaeaf5ab05fe9a85ead04d52f70
Gửi bởi: Thư viện vật lý vào ngày 2016-08-10 14:51:29 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 277 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1. ột ng ười dùng tay đẩy ột cu ốn sách có tr ọng ượng 5N tr ượt ột kho ảng dài 0,5m trên ặt bàn ằm ngang không ma sát, ực đẩ có ph ương là ph ương chuy ển độ ng ủa cu ốn sách. Ng ười đó đã th ực hi ện ột công là: *.2,5J 2,5J 5J ướ ng ẫn. Áp ụng Câu2. ột ật kh ối ượ ng 2kg ất đi ới ận ốc ban đầu có độ lớn ằng 4m/s để trượ trên ặt ph ẳng ằm ngang. Sau khi tr ượt đượ 0,8m thì ật ừng ại. Công ủa ực ma sát đã th ực hi ện ằng: 16J *.– 16J -8J 8J ướ ng ẫn. Tính gia ốc ủa ật theo công th ức sau đó tính ực làm cho ật chuy ển độ ng ch ậm ần Câu3. ần ột công su ất ằng bao nhiêu để nâng đều ột hòn đá có tr ọng ượng 50N lên độ cao 10m trong th ời gian 2s: 2,5W 25W *.250W 2,5kW ướ ng ẫn. Câu4. ột chi ếc xe có kh ối ượ ng 1,1 ấn ắt đầ ch ạy ới ận ốc ằng không ới gia ốc là 4,6m/s2 trong th ời gian 5s. Công su ất trung bình ủa xe ằng: *.5,82.104Whttp://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ,82.104W 2,53.104W 4,53.104W ướ ng ẫn. ADCT Câu5. ột máy kéo có công su ất 5kW kéo ột kh ối có tr ọng ượng 800N chuy ển độ ng đều đượ 10m trên ặt ph ẳng ằm ngang, ma sát tr ượt gi ữa kh ối và ặt ph ẳng ằm ngang là 0,5. Tính th ời gian máy kéo th ực hi ện: 0,2s 0,4s 0,6s *.0,8s ướ ng ẫn. Câu6. ột chi ếc xe kh ối ượ ng 400kg. Động ủa xe có công su ất 25kW. Xe ần bao nhiêu th ời gian để ch ạy quãng đường dài 2km lúc đứng yên trên đường ngang ếu qua ma sát, coi xe chuy ển độ ng th ẳng nhanh ần đề ới gia ốc 0,156 *.50s 100s 108s 216s ướ ng ẫn. Câu7. Môt ng ười cố ắng ôm ột ch ồng sách có tr ọng ượng 50N cách ặt đấ 1,2m trong su ốt th ời gian phút. Công su ất mà ng ười đó đã th ực hi ện đượ là: 50W 60W 30W *.0http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ướ ng ẫn. Không có ịch chuy ển ủa ch ồng sách theo ph ương ủa tr ọng ực nên s=0 suy ra 0. Câu8. ột ầu thang cu ốn trong siêu th mang 20 ng ười, tr ọng ượng ủa ỗi ng ười bằng 500N tầng ưới lên ầng trên cách nhau 6m (theo ph ương th ẳng đứng) trong th ời gian phút. Tính công su ất ủa ầu thang cu ốn này: 4kW 5kW *.1kW 10kW ướ ng ẫn. Câu9. ột độ ng có công su ất tiêu th ằng 5kW kéo ột ật có tr ọng ượng 12kN lên cao 30m theo ph ương th ẳng đứng trong th ời gian 90s ới ận ốc không đổi. Hi ệu su ất ủa độ ng này ằng: 100% *.80% 60% 40% ướ ng ẫn. Câu10. ột tr ục kéo có hi ệu su ất 80% được ho ạt độ ng ởi ột độ ng có công su ất 8kW. Tr ục kéo có th kéo lên đều ột ật có tr ọng ượng 80N ới ận ốc ằng: 190m/s 100m/s *.80m/s 60m/s ướ ng ẫn. mà Câu11. Đáp án nào sau đây là đúng:http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ực là đại lượ ng véc nên công ũng là đại lượ ng véc Trong chuy ển độ ng tròn, ực ướng tâm th ực hi ện công vì có hai ếu ố: ực và độ dời ật *.công ủa ực là đại lượ ng vô ướng và có giá tr đạ số ột ật chuy ển độ ng th ẳng đều, công ủa ợp ực là khác không vì có độ dời ủa ật ướ ng ẫn. Trong khái ni ệm công ta th ấy công là đại lượ ng vô ướng và có giá tr đạ số. Câu12. ột tàu th ủy ch ạy trên song theo đường th ẳng kéo ột sà lan ch hàng ới ực không đổ 5. N, th ực hi ện công là 15.J. Sà lan đã ời ch theo ph ương ủa ực ột quãng đườ ng: 300m *.3000m 1500m 2500m ướ ng ẫn. ADCT Câu13. ột ật kh ối ượ ng 3kg được kéo lên trên ặt ph ẳng nghiêng ột góc 300 so ới ph ươ ng ngang ởi ột ực không đổi 50N ọc theo đường ốc chính, qua ọi ma sát, công ực kéo th ực hi ện độ dời 1,5m là: 7,5J 50J *.75J 45J ướ ng ẫn. Công ủa ực kéo chính ằng ực kéo nhân ới quãng đường ịch chuy ển. Câu14. ột ật kh ối ượ ng 2kg ơi do độ cao 10m so ới ặt đấ t. qua ức ản không khí, ấy 9,8m/s2. Sau kho ảng th ời gian 1,2s tr ọng ực đã th ực hi ện ột công là: *.138,3J 150J 180J 205,4Jhttp://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ướ ng ẫn. Tính quãng đường ật đi đượ sau 1,2 giây theo công th ức sau đó ADCT Câu15. ột ật kh ối ượ ng 2kg ơi do độ cao 10m so ới ặt đấ t. qua ức ản không khí, ấy 9,8m/s2.Công su ất trung bình ủa tr ọng ực trong kho ảng th ời gian 1,2s là: 230,5W 250W 180,5W *.115,25W ướ ng ẫn. Câu16. ột ật kh ối ượ ng 2kg ơi do độ cao 10m so ới ặt đấ t. qua ức ản không khí, ấy 9,8m/s2.Công su ất ức th ời ủa tr ọng ực ại th ời điể 1,2s là: 250W *.230,5W 160,5W 130,25W ướ ng ẫn. Câu17. ột máy ơm ước ỗi giây có th ơm đượ 15 lít ước lên độ cao 10m. ếu coi ổn hao là không đáng ể, ấy 10m/s2, công su ất ủa máy ơm là: 150W 3000W *.1500W 2000W ướ ng ẫn. ới m=15kg Câu18. ột máy ơm ước ỗi giây có th ơm đượ 15 lít ước lên độ cao 10m. Trong th ực hi ệu su ất ủa máy ơm là 0,7; ấy 10m/s2. Sau ửa gi máy ơm đã th ực hi ện ột công là:http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 1500kJ *.3857kJ 4500kJ 6785kJ ướ ng ẫn. Câu19. Công su ất đượ xác định ằng: tích ủa công và th ời gian th ực hi ện công *.công th ực hi ện trong ột đơ th ời gian công th ực hi ện đươ trên ột đơ chi ều dài giá tr công th ực hi ện đượ ướ ng ẫn. ựa vào bi ểu th ức Câu20. ột ng ười nh ấc ột ật có kh ối ượ ng 6kg lên độ cao 1m ồi mang ật đi ngang được ột độ dời 30m. Cho gia ốc ơi do là 10m/s2. Công ổng ộng mà ng ười đó th ực hi ện đượ là: 1860J 1800J 180J *.60J ướ ng ẫn. ổng công th ực hi ện ch có công ủa tr ọng ực ức là Câu21. Một thang máy khối lượng tấn có thế chịu tải tối đa là 800kg. Khi chuyển động thang máy còn chịu lực cản không đổi là 4.103N. Hỏi để đưa thang máy lên cao có tải trọng tối đa với vận tốc không đổi 3m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu? Lấy 9,8m/s2: *.64920W 32460W 54000W 55560W Hướ ng ẫn. lực là lực cần tác dụng để nâng thang máy lên.http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu22. một cần cẩu nâng một vật khối lượng tấn. Lấy 9,8m/s2. Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2: 52600N *.51500N 75000N 63400N Hướ ng ẫn. ADCT Câu23. một cần cẩu nâng một vật khối lượng tấn. Lấy 9,8m/s2. Công suất của cần cẩu phải biến đổi theo thời gian như thế nào để vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2: 22500.t *.P 25750.t =28800.t 22820.t Hướ ng ẫn. Chú Câu24. Một tô chạy trên đường với vận tốc 72km/h với công suất của động cơ là 60kW. Lực phát động của động cơ là: 2500N *.3000N 2800N 1550N Hướ ng ẫn. Câu5. Một tô chạy trên đường với vận tốc 72km/h với công suất của động cơ là 60kW. Công của lực phát động của động cơ khi tô chạy được quãng đường 6km là: *.18.106J 12.106J 15.106J 17.106J Hướ ng ẫn. Tính sau đó tínhhttp://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu26. Một vật có trọng lượng 10N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5m. Biết rằng công toàn phần trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất. Lấy 9,8m/s2. Lực ma sát tác dụng lên vật là: *.5N 10N 12N 20N Hướ ng ẫn. Ta có và cho Câu27. Một vật khối lượng 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của trọng lực thực hiện độ dời 1,5m là: 25J 25J *.-22,5J -15,5J Hướ ng ẫn. với 1,5 Câu28. một cần cẩu nâng một vật khối lượng tấn. Lấy 9,8m/s2. Vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2. Công mà cần cẩu thực hiện được trong thời gian 3s là: 110050J 128400J 15080J *.110250J Hướ ng ẫn. Câu29. Một vật có trọng lượng 10N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 15N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5m. Biết rằng công toàn phần trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất. Lấy 9,8m/s2. Hệ số ma sát giữa vật và mặt nằm ngang là: *.0,5http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 0,2 0,4 0,3 Hướ ng ẫn. Hướ ng ẫn. Ta có và cho từ đó áp dụng tiếp Câu30. Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang thì có trướng ngại vật, tầu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên đoạn đường dài 160m trong phút trước khi dừng hẳn. Coi lực hãm không đổi, tính lực hãm và công suất trung bình của lực này trong khoảng thời gian trên: 15.104N; 333kW 20.104N; 500kW 25104N; 250W *.25.104N; 333kW Hướ ng ẫn. tính độ lớn của gia tốc từ đó tính tiếp lực hãm ,,, sau đó tính công suất theo biểu thức với 120s Câu31. ột ật kh ối ượ ng 10kg được kéo đều trên sàn ằm ngang ằng ột ực 20N ợp ới ph ươ ng ngang ột góc Khi ật di chuy ển 2m trên sàn thì ực th ực hi ện ột công 20J 40J *.J ướ ng ẫn. Câu32. ột ật kh ối ượ ng 10kg được kéo đều trên sàn ằm ngang ằng ột ực 20N ợp ới ph ươ ng ngang ột góc Khi ật di chuy ển 2m trên sàn trong th ời gian 4s thì công su ất ủa là: 5W 10W *.W Whttp://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ướ ng ẫn. Tính sau đó ấy chia cho ta tính được công su ất P. được tính nh sau Câu33. ột ật kh ối ượ ng th không ận ốc ban đầu đỉ nh ốc nghiêng có độ cao ủa đỉ nh so ới chân là h. Khi ốc có ma sát thì ận ốc chân ốc ch ằng 2/3 ận ốc ật đế chân ốc khi không có ma sát, bi ết gia ốc tr ọng tr ường là g. Công ủa ực ma sát là: 2mgh/3 4mgh/9 *.5mgh/9 không xác định đượ vì thi ếu góc nghiêng ủa ốc so ới ặt ph ẳng ngang ướ ng ẫn. Khi làm chú đến công ản, công ản ây chính là công ủa ực ma sát.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.