Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông

98976c5a0edcde824c215c06c18826e7
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-06-21 13:31:15 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1685 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Công th cứ tính di tích hình vuông, chu vi hình vuôngệHình vuông có là trong nh ng hình có công th tính di tích và côngẽ ệth tính chu vi nh nh trong các lo hình. cũng có th àng ápd ng công th tính di tích hình ch nh cho hình vuông.ụ ậHình vuông là hình giác có nh ng nhau và góc ng nhau. Hìnhứ ằvuông có đy các tính ch hình ch nh t, hình thoi và hình thang.ầ ậHình vuông có góc vuông, đng chéo vuông góc trung di m, pườ ặc nh đi song song nhau.ạ ớCông th tính di tích hình vuông ng bình th ng chi dài nh hìnhứ ườ ạvuôngS a²Chu vi hình vuông C= 4aV là dài nh hình vuôngớ ạVí th chúng ta có hình vuông ABCD có chi dài nh là 5ụ chúngta cóẽDi tích hình vuông ABCD: S(ABCD)=5² 25 cm²ệChu vi hình vuông ACBD: C(ABCD) 4x5=20cmDoc24.vnBài hình vuôngậ ềBài 1: hình vuông có chu vi 32 cm. di tích hình vuông đóộ ủb ng bao nhiêu?ằL gi i:ờ ảC nh hình vuông là: 32 (cm).ạ ủDi tích hình vuông là: 64 (cmệ 2)Đáp 64 (cmố 2)Bài 2: mi ng đt hình vuông, sau khi ng phía thêm 8m thìộ ộđc hình ch nh có chu vi 116m. sau khi ng, mi ng đt cóượ ấdi tích là bao nhiêu?ệL gi i:ờ ảChu vi mi ng đt hình vuông là:ế ấ116 100 (m)C nh mi ng đt hình vuông (cũng là chi ng hình ch nh t) là:ạ ậ100 25 (m)Chi dài mi ng đt hình ch nh là:ề ậ25 33 (m)Sau khi ng, mi ng đt có di tích là:ở ệ25 33 825 (m 2)Đáp 825 (mố 2)Doc24.vnBài Tìm di tích mi ng đt hình vuông, bi ng khi ng nhệ ạc mi ng đt thêm thì di tích tăng thêm 224 .ủ ệL gi i:ờ ảPh di tích tăng thêm là di tích hình ch nh có chi ng m,ầ ộchi dài ng nh hình vuông và ng thêm m.ề ộChi dài hình ch nh nói trên là:ề ậ224 56 (m)Hai nh mi ng đt hình vuông ng:ầ ằ56 52 (m)C nh mi ng đt hình vuông ng:ạ ằ52 26 (m)Di tích mi ng đt hình vuông ng:ệ ằ26 26 676 (m 2)Đáp 676 (mố 2)Doc24.vn