Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

chuyển động thẳng đều phần 2

911dc641bd8eeda961b433b5fe664273
Gửi bởi: thuvienvatly vào 10:59 PM ngày 9-08-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chủ đề 1: Chuy ển độ ng th ẳng đều Ch đề 2: Chuy ển độ ng th ẳng bi ến đổ đề Ch đề 3: Rơi do Ch đề 4: Chuy ển độ ng tròn đềuCh đề 5: Tính ương đối của chuy ển độ ngCh đề 6: Ôn ập ki ểm traChương 1: Động học chất điểmVu Dinh Hoang vuhoangbg@gmail.com lophocthem.com1. Chuyển độ ng th ẳng đều là chuy ển độ ng ủa ột ật có qu đạ là đường th ẳng, có ận tố nh nhau trên ọi quãng đường. Chuy ển độ ng th ẳng đều có ba đại lượ ng đặc tr ưng là: ận ốc, quãng đường và th ời gian chuy ển độ ng. Vận ốc trung bình: xt 00x xt t 2. Độ dời 1ox x 2. ốc độ trung bình: vtb st 3. Quãng đường đi đượ v.t 4. Ph ương trình ủa chuy ển độ ng th ẳng đều: x0 (t t0). ếu ch ọn ốc ọa độ và ốc th ời gian ại trí ật ắt đầ ời ch (x0= 0, t0 0) thì v.t 5. Chú ý: Ch ọn chi ều ương cùng chi ều chuy ển độ ng ủa ật nào đó ếu có nhi ều ật) ật chuy ển độ ng cùng chi ều ương 0, ng ược chi ều ương 0. Vật phía ương ủa tr ục ọa độ 0, phía âm ủa tr ục ọa độ 0. Nếu hai ật chuy ển độ ng (trên cùng ọa độ khi hai ật ặp nhau thì x1 x2. khi hai ật cách nhau kho ảng s thì 2x x s. ếu ốc th ời gian là lúc ắt đầ chuy ển độ ng thì t0 0. I. Ki ến Th ứcVu Dinh Hoang vuhoangbg@gmail.com lophocthem.comII. CÁC DẠNG BÀI ẬPVD1. ột xe chuy ển độ ng th ẳng không đổi chi ều, trong ửa th ời gian đầ xe ch ạy ới ận ốc 12km/h. Trong ửa th ời gian sau xe ch ạy ận ốc 18km/h. Tính ận ốc trung bình trong su ốt th ời gian đi.Ch đề 1: CHUY ỂN ĐỘ NG TH ẲNG ĐỀUBÀI TOÁN 1: TÍNH ẬN ỐC, ỐC ĐỘ TRUNG BÌNHVÍ MINH ỌAHD. ọi th ời gian xe chuy ển độ ng là (h) Trong ửa th ời gian đầu, xe ch ạy ới v1= 12 km/h nên quãng đườ ng xe đi đượ là: S1= 12. t/2 6t (km)Trong ửa th ời gian đầu, xe ch ạy ới v2= 18 km/h nên quãng đườ ng xe đi đượ là: S2= 18. t/2 9t (km)Quãng đường vật đượ là S1+ S2= 15t (km)V ận ốc trung bình trong su ốt th ời gian đi là vtb= S/t 15 (km/h)Vu Dinh Hoang vuhoangbg@gmail.com lophocthem.comII. CÁC DẠNG BÀI ẬPCh đề 1: CHUY ỂN ĐỘ NG TH ẲNG ĐỀUBÀI TOÁN 1: TÍNH ẬN ỐC, ỐC ĐỘ TRUNG BÌNHBÀI ẬP LUY ỆNBài Một ôtô ch ạy trên ột đoạn đườ ng th ẳng đị ađiể đếnđịa điể ph ải ất ột kho ảng th ời gian t. ốc độ củ ôtô trongn đầ ủa kho ảng th ời gian này là 60km/h và trong ửa cu ối là40km/h. Tính ốc độ trung bình ủa ôtô trên đoạn đườ ng AB.Đ vtb= 50km/hBài 2: Một ng ườiđ xe đạp chuy ển độ ng trên ộtđo ạn đườ ng th ẳngAB. ốc độ củ xe đạp trong ửa đầ ủa đoạ đườ ng này là12km/h là trong ửa cu ối là 18km/h. Tính ốc độ trung bình ủa xeđạ trên đoạn đườ ng AB.Đs vtb= 14,4km/hVu Dinh Hoang vuhoangbg@gmail.com lophocthem.comII. CÁC DẠNG BÀI ẬPCh đề 1: CHUY ỂN ĐỘ NG TH ẲNG ĐỀUBÀI TOÁN 2: Lập ph ương trình chuy ển độ ng xác đị nh trí và th ời iể hai ật ặp nhauVÍ MINH ỌAVD2. Hai thành ph và cách nhau 250km. Lúc 7h sáng, tô kh ởi hànht hai thành ph đó ướng ềnhau. Xe ừA có ận ốc v1 60km/h, xekia có ận ốc v2 40 km/h. ỏi tô ẽgặp nhau lúc ấy gi ờ? ại ịtrícách bao nhiêu km A. 9h30ph;100km B.9h30ph;150km C. 2h30ph;100km D.2h30ph;150kmHD :- Ch ọn tr ục ọa độ là đườ ng th ẳng AB, ốc to độ tại A(A=O).- chi ều ương đến B. ốc th ời gian lúc 7hPtc x1 60t x2 250 40t Hai xe ặp nhau x1 x2 60t -40t +250⇒ 2.5h 150km. t=7+2.5= 9h30ph; cách 100 kmVu Dinh Hoang vuhoangbg@gmail.com lophocthem.comII. CÁC DẠNG BÀI ẬPCh đề 1: CHUY ỂN ĐỘ NG TH ẲNG ĐỀUBÀI TOÁN 2: Lập ph ương trình chuy ển độ ng xác định trí và th ời iể hai ật ặp nhauBÀI ẬP LUY ỆNBài lúc gi ờmột ôtô kh ởi hành đi ềB ới ận ốc 20m/s. Chuy ển độ ngthẳng đều.a.Lập ph ương trình chuy ển độ ng.b.Lúc 11h thì ng ườiđ vịtrí nào.?c.Ng ườ iđ cách 40km lúc ấy gi ờ?Bài 2: Cùng ột lúc ại hai điể và cách nhau 10km có hai ôtô ch ạy cùngchi ều trên đoạ đườ ng th ẳng ừAđế B. ận ốc ủa ôtô ch ạy ừA là 54km/h vàc ôtô ch ạy ừB là 48km/h. Ch ọn làm ốc, ch ọn th ờiđ iể xu ất phát ủa hai xelàm ốc th ời gian và ch ọn chi ều chuy ển độ ng ủa hai ôtô làm chi ều ương.a. Vi ết ph ương trình chuy ển độ ng ủa hai ôtô trên.b. xác định th ờiđ iể và ịtrí ủa hai xe khi ặp nhau.Đ a. xA= 54t, xB= 48t 10b. sau gi ờ, cách 90km ềphía B.Vu Dinh Hoang vuhoangbg@gmail.com lophocthem.comII. CÁC DẠNG BÀI ẬPCh đề 1: CHUY ỂN ĐỘ NG TH ẲNG ĐỀUBÀI TOÁN 2: Lập ph ương trình chuy ển độ ng xác định trí và th ời iể hai ật ặp nhauBÀI ẬP LUY ỆNBài 3: Lúc gi ột ôtô xu ất phát đi ới ận ốc 60Km/h và cùng lúc ột ôtô khác xu ất phát ới ận ốc 50km/h. và cách nhau 220km.a. ấy AB làm tr ục ọa độ là ốc ọa độ chi ều ương đến và ốc th ời gian là lúc 6gi ờ, ập ph ương trình chuy ển độ ng ủa ỗi xe.b. Xác định trí và th ời gian hai xe ặp nhau.Đ a. x1= 60t, x2= 220 50t b. cách 120 km về phía BBài Hai ật chuy ển độ ng ng ược chi ều qua và cùng lúc, ng ược chi ều để gặp nhau. ật qua có ận ốc v1= 10m/s, qua có vận ốc v2= 15m/s. AB 100m.a. ấy tr ục ọa độ là đườ ng th ẳng AB ốc ọa độ B, có chi ều ương sang ốc th ời gian là lúc chúng cùng qua và .Hãy ập ph ương trình chuy ển độ ng ỗi ật.b. Xác định trí và th ời iể chúng ặp nhau.c. Xác định trí và th ời iể chúng cách nhau 25mĐ s: a. x1= -100+ 10t, x2= -15t b. 4s và -60mVu Dinh Hoang vuhoangbg@gmail.com lophocthem.comTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
66343062323831376164396632643339633964383836613730653832626566393162636362393862656562613438613562363135373233366337383937323265