Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ VẼ KỈ THUẬT CÔNG NGHỆ 11

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-12-27 20:58:03
Nội dung
CHUYÊN PH NG PHÁP HÌNH CHI TR ĐOỀ ƯƠ ỤNg báo cáo: Nguy Th Nh Quỳnhườ ưTh gian th hi n: Tháng ......... /10/2018I. LÍ DO XÂY NG CHUYÊN ĐỰ ỀB ng 5.1 trình bày cách HCTĐ vuông góc và xiên góc cân tả ậth gi nh bài th mà ch trình bày ph ng pháp chungươ vể ẽhình chi tr đo th kỳ. Cho nên ph này đa sinhố ọkhông cách .ắ ượ ẽTheo tôi, sinh ượ ph ng pháp chungươ hình chi tr đoể ục th kỳ, thì chúng ta nên ng các em ph bi HCTĐ hình ph ng,ủ ướ ẳh sinh ph ng ng ng hình ph ng trong không gian, ví nh hìnhọ ưở ưở ượ ưtròn trong không gian bi ng là líp ch ng n. ng sinh liên iẽ ướ ớcác phép chi xuyên tâm, song song, vuông góc đã THCS, các lo hìnhế ượ ạph ng đã trong môn toán c, yêu sinh ôn ki th các kh hìnhẳ ốh và hình chi chúng… ủVì y, tôi ra chuyên này nh đích giúp các em hi iậ ượ ộdung hình chi tr đo và bi cách th hành hình chi tr đo.ơ ượ ụII. DUNG CHUYÊN ĐỘ Hình chi tr đo.ế Th hành Hình chi tr đo,ự ụIII. TIÊU CHUYÊN ĐỤ Ề1. tiêuụa. Ki th cế Hi dung các tiêu chu trình bày BVKT, và phép chi uể ượ ếsong song. Hi các khái ni hình chi tr đo.ể ượ ụb. Kĩ năng- hình chi tr đo.ẽ ượ ục. Thái ộ- Nghiêm túc, ham thích và tìm tòi ki th qua sách bào và internet, đóọ ừhình thành các ph ng pháp nh th có khoa tích c, ch ng và sáng o.ươ ạ- Có th trình bày theo các tiêu chu trình bày BVKT.ứ ượ ẩd. nh ng các năng hình thànhị ướ ượ- Năng ng ngôn ng HS hi các tiêu chu trình bày BVKT, HCTĐự ượ ẩxiên góc cân và vuông góc u.ề- Năng hình thành ng Trên hi các khái ni vự ưở ượ ềVKT, HS các hình chi theo yêu u.ẽ ượ ầ- Năng tác: hình th và ph ng pháp theo nhóm choự ươ ạh sinh năng tác trong làm vi c.ọ ệIV. CÁCH HÌNH CHI TR ĐOẼ Ụ1. Cách hình chi tr đo hình ph ngẽ a. hình chi tr đo hình ph ng, giáo viên có th nêu các nhể ướ ưsau:+ 1ướ hình ph ng trong ph ng nào sao cho .ặ ẽ+ 2ướ ng tr đo vuông góc (xiên góc cân)ự ề+ 3ướ ng hình chi tr đo hình ph ng theo bi ng trên iự ỗtr đo. Tô hình chi tr đo và ghi kích th c.ụ ướb. Các hình chi tr đo hình ph ngướ ẳVí dụ hình chi tr đo vuông góc hình thang vuông có nh đáy nẽ ớlà đáy nh là chi cao hình thang là 1ướ Gi hình thang vuông vào ph ng XOY ẳ+ 2: ng tr đo vuông góc (Chú nh cách ng tr đoướ ụvuông góc và xiên góc cân).ề+ 3ướ ng hình chi tr đo vuông góc theo bi ng trênự ạm tr đo.ỗ ụ+ 4ướ Tô và ghi kích th c. ướ2. Cách hình chi tr đo th .ẽ ểGiáo viên phân tích cho sinh th ng th xung quanh chúng ta uầ ềcó hình kh chi u. Và th dù ph nào cũng do các kh iố ốhình nên. Cho nên vi hình chi tr đo th chính làọ ểđi hình chi tr đo các th đó. ểTi theo, giáo viên trình bày trình cách hình chi tr đo vuông góc uế ềvà hình chi tr đo xiên góc cân th Giáo viên nên chu tranhế ẵv kh Aẽ ổ0 mô các hình chi tr đo th Chu th t, bả ướ ướ ộcom pa, ke, ph màu ng sinh. Giáo viên lên ng ho cấ ướ ặdùng máy chi có ng ph PowerPoint.ế ề2a- Các vướ 1: Ch tr đo phù (vuông góc ho xiên góc cân). cácướ ặchi th theo chi các tr đo.ề ụ+ 2: ng tr đo; Ch th làm (th ngướ ườch tr ho đáy có hình ng ph p).ọ ướ ạ+ 3: ng hình chi tr đo .ướ ở+ 4: các nh ng các ng th ng song song tr cướ ườ ụđo còn và các đo th ng ng ng chi còn th lên các ngạ ươ ườth ng song song đó.ẳ+ 5: các đi đã xác nh, ch a, xóa các ng ph Tô m, ghiướ ườ ậkích th hình chi tr đo.ướ ụ+ 6:ướ Hoàn thi hình chi tr đoệ ụ2b- Ví minh a: ọC sinh là chúng ta có th ph hình chi tr đo th màầ ậchúng ta quan sát c, hình không gian cho tr ho hình chi vuông gócượ ướ ếc th …Sau đây là ví các hình chi tr đo th choủ ướ ểb hình chi vuông góc (Sách giáo Khoa Công ngh 11)ở ệ+ 1ướ Ch tr đo vuông góc u. chi dài theo OX, chi ngọ ộtheo OY, cao theo OZ.+ 2ướ ng tr đo vuông góc O’ X’Y’Z’. Ch tr thự ướ ểlàm trong ph ng XOZ.ặ ẳ+ 3:ướ ng hình chi tr đo .ự ở+ 4: ướ các nh đã ng, các ng song song tr cừ ườ ụđo O’Y’+ 5:ướ chi ng lên các ng th ng song song. Tô m,ủ ườ ậghi kích th hình chi tr đo.ướ ụ+ 6:ướ Hoàn thi hình chi tr đoệ ụIV. BÀI NG NG HÌNH CHI TR ĐOẬ ỤBÀI 1. Cho hình chi vuông góc tr c.ế ượ hình chi tr cẽ ụđo vuông góc nó.ề ủH ng đáp ánướ Hình chi tr đo vuông góc tr cế ượ BÀI 2: Cho hình chi A, sau. Em hãy hình chi tr đo aả ủnó.1105020 2020 2030502020BÀI 3. Cho hình chi vuông góc Gá tròn (T 1:1)ỗ hình chi uẽ ếc nh và hình chi tr đo vuông góc nó.ạ ủH ng đáp ánướ :BÀI 4. Cho hình chi vuông góc Gá nghiêng (T 1:1)ặ hìnhẽchi nh và hình chi tr đo vuông góc nó.ế ủ27 1420 3265281813H ng đáp ánướ :BÀI 5. Cho hình chi vuông góc Gá ch nh (T 1:1)ỗ hìnhẽchi nh và hình chi tr đo vuông góc nó.ế ủ26 3030 2016721010 10311430 16 2812H ng đáp ánướ :BÀI 6. Cho hình chi vuông góc Gá có rãnh (T 1:1)ỉ hình chi uẽ ếc nh và hình chi tr đo vuông góc nó.ạ ủH ng đáp ánướ 241254R11 36281620