Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chuyên đề ôn thi môn toán lớp 7

36656335363731303164303632313033623966363963326465616634653438376436313436373234616630396465363037623531623037656664636335303231
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:17 PM ngày 7-10-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA 15 PHÚT CH NG IỂ ƯƠMôn: 7Ạ ỐĐ 2ề ốI- nghi mắ (3®)Trong các câu có ch a,b,c,d, ch khoanh tròn vào ch in hoa ng tr câu trự ướ ảl đúng :ờCâu (1®) qu phép tính ủ6 23 .3 là A,83 B, 123 C, 89 D, 129 Câu (1®) qu phép tính ủ6 23 là A, 123 ,43 C, 31 D, 18 Câu (1®) Cho biÓu thøc 323   H·y chän ®¸p sè ®óng: 8)27A 8)27B 6)9C 6)9DII- lu nự Bµi (4®) Cho sè sau: 2; 3; 10; 15 H·y lËp tÊt c¶ c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ tõ sè trªn ?Bµi (3®) T×m trong c¸c tØ lÖ sau: a)x15=2,46 b) x1 2,44 KI TRA 15 PHÚT CH NG IỂ ƯƠMôn: 7Ạ ỐĐ 2ề ốI- nghi mắ (3®)Trong các câu có ch a,b,c,d, ch khoanh tròn vào ch in hoa ng tr câu ướtr đúng :ả ờCâu (1®) qu phép tính ủ34.33 là A, B, 12 C, D, 129 Câu (1®) qu phép tính ủ3 8: là A, 34 ,36 C, 16 D, 14 Câu (1®) Cho biÓu thøc (−32)3 H·y chän ®¸p sè ®óng: A, 278 B, 278 C, 96 D, 96II- lu nự Bµi (4®) Cho sè sau: 3; 4; 15; 20 H·y lËp tÊt c¶ c¸c tØ lÖ thøc cã thÓ tõ sè trªn ?Bµi (3®) T×m trong c¸c tØ lÖ sau: a) x12=3,57 x10=−3,55