chuyên đề luyện thi trắc nghiệm vật lý năm 2016 thpt

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-23 23:41:29 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. CHUYÊN CƯƠNG ĐỘNG ĐIỀU ............................ DẠNG TRƯNG ĐỘNG ĐIỀU ....................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG ĐIỀU .............................................. DẠNG ......................................................................................................... DẠNG TỔNG ĐỘNG. TOÁN ...................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG ĐỘNG ĐIỀU ................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG THỜI GIAN NGẮN NHẤT .......................................................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG QUÃNG ĐƯỜNG TRONG ĐỘNG ĐIỀU ............................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG QUÃNG ĐƯỜNG NHẤT, NHẤT ............................................. DẠNG ......................................................................................................... DẠNG ĐỊNH THỜI ĐIỂM ............................................................................. DẠNG ......................................................................................................... DẠNG ........................................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG ĐỊNH TRẠNG THÁI ĐỘNG (TRƯỚC) THỜI ĐIỂM DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN ĐỘNG ĐIỀU .............. DẠNG LƯỢNG TRƯNG ...................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG BIẾN DẠNG .................................................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG ......................... 56TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. DẠNG ......................................................................................................... DẠNG PHỤC ............................................................. DẠNG ......................................................................................................... DẠNG NẶNG. GHÉP .................................. DẠNG ......................................................................................................... DẠNG ĐIỀU KIỆN BIÊN .................................................................. DẠNG ......................................................................................................... DẠNG TOÁN CHẠM. THAY TRÚC ĐỘNG ......... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG TRONG CHIẾU QUÁN TÍNH ............... DẠNG ......................................................................................................... CHUYÊN ĐỘNG ĐIỀU .................. DẠNG CƯƠNG NĂNG LƯỢNG ...................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG TỐC, NẶNG, CĂNG ................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG BIẾN THIÊN NHIỆT CAO. TOÁN ĐỒNG NHANH, CHẬM................................................................................................................ DẠNG ......................................................................................................... DẠNG CHỊU DỤNG KHÔNG ........ DẠNG ......................................................................................................... DẠNG VƯỚNG ĐINH ........................................................................... DẠNG ......................................................................................................... DẠNG TOÁN LẮC, TRÙNG PHÙNG ........................ DẠNG ......................................................................................................... CHUYÊN LOẠI ĐỘNG ......................................................... DẠNG ĐỘNG .......................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG ĐỘNG CƯỠNG BỨC, CỘNG HƯỞNG .......................................... DẠNG ....................................................................................................... 103TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. CHUYÊN SÓNG ..................................................................... DẠNG CƯƠNG SÓNG HỌC. TOÁN LIÊN QUAN LỆCH .......................................................................................................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TOÁN LIÊN QUAN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG ....................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TÍNH TUẦN HOÀN THEO KHÔNG GIAN THỜI GIAN .................... DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN GIAO THOA SÓNG ....................................................... DẠNG CƯƠNG GIAO THOA SÓNG .............................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TÍNH CHẤT GIAO THOA ĐIỂM. TIỂU TRONG VÙNG GIAO THOA ........................................................................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TÍCH ĐIỂM ĐỘNG CÙNG PHA, NGƯỢC ........ DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN SÓNG DỪNG.......................................................................... DẠNG CƯƠNG SÓNG DỪNG ............................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG LIÊN QUAN PHƯƠNG TRÌNH SÓNG TRÊN ...................... DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN SÓNG ............................................................................... DẠNG TRƯNG .................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TRƯNG SINH NGUỒN NHẠC .............. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG HIỆU ................................................................................ DẠNG ....................................................................................................... 149TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. CHUYÊN ĐỘNG SÓNG ĐIỆN ....................................... DẠNG TRƯNG MẠCH BIỂU THỨC ..................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG THUỘC TRÚC MẠCH DẠNG ....................................................................................................... DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG MẠCH ĐỘNG ........................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG MẠCH ĐỘNG ................................................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG BƯỚC SÓNG ĐIỆN CỘNG HƯỞNG MẠCH, XOAY. ...... DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ................. DẠNG NGUYÊN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU .......................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG LIÊN QUAN THỜI GIAN THIẾT HOẠT ĐỘNG ...................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG CƯỜNG DÒNG ĐIỆN HIỆU DỤNG, ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN TRONG THỜI GIAN ................................................................................. DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN MẠCH TIẾP .............................................. DẠNG TRƯNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. MẠCH ĐIỆN PHẦN ................................................................................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG BIỂU THỨC CUỘN ĐIỆN THUẦN ......................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN VECTO ......................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH LOẠI ........................................ 198TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN PHỨC ........................................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG CÔNG SUẤT DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. CỘNG HƯỞNG ................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG MẠCH THAY ĐỔI......................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG MẠCH THAY .................................................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TOÁN ................................................................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN LIỆU ĐIỆN .......................................................................................................................................... DẠNG ..................................................................................................... CHUYÊN XUẤT TRUYỀN ĐIỆN NĂNG ..................... DẠNG PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU ............................................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG ĐỘNG ĐIỆN ........................................................................................ DẠNG ....................................................................................................... DẠNG BIẾN ........................................................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TOÁN TRUYỀN ĐIỆN NĂNG .................................................. DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN SÁNG .......................................................... DẠNG NGUYÊN NHÂN HIỆN TƯỢNG .................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG SÁNG. ............................................................................. DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN GIAO THOA SÁNG .................................................... 260TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. DẠNG TRƯNG HIỆN TƯỢNG GIAO THOA SÁNG .... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG RỘNG GIAO THOA TRƯỜNG, QUAN ĐƯỢC TRÊN ................................................................................................................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG GIAO THOA SÁNG ................................................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG GIAO THOA SÁNG TRẮNG .......................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG GIAO THOA BIỆT ..................................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG GIAO THOA KHÁC ................................................................... DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN ....................................................................................... DẠNG TRƯNG ............................................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG DÒNG ĐIỆN CHẠY RƠNGHENT. NHIỆT LƯỢNG TRÊN ............................................................................................................... DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN ............................................. DẠNG TRƯNG HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN ....................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG CƯỜNG DÒNG QUANG ĐIỆN HÒA, CÔNG SUẤT NGUỒN SÁNG, HIỆU SUẤT LƯỢNG .................................................................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG ĐIỆN ĐIỆN ...................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG CHUYỂN ĐỘNG ELECTRON TRONG ĐIỆN TRƯỜNG, TRƯỜNG ......................................................................................................................... 315TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN QUANG HIDRO ......................... DẠNG QUANG VẠCH NGUYÊN HIDRO ................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN HIDRO ......................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG PHẢN LỰA. VẬT. LAZE ..... DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN PHẢN NHÂN ...................................................... DẠNG CƯƠNG NHÂN NGUYÊN .......................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG NĂNG LƯỢNG PHẢN NHÂN DẠNG ....................................................................................................... DẠNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TOÀN TRONG PHẢN NHÂN .............................................................................................................................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG LOẠI PHẢN NHÂN NĂNG LƯỢNG................... DẠNG ....................................................................................................... CHUYÊN HIỆN TƯỢNG PHÓNG ................................................. DẠNG CƯƠNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG ......................................... DẠNG ....................................................................................................... DẠNG TOÁN LIÊN QUAN LƯỢNG CHẤT PHÓNG ................. DẠNG ....................................................................................................... DẠNG DỤNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG ................................................ DẠNG ....................................................................................................... TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. DẠNG TRƯNG ĐỘNG ĐIỀU chất điểm thực hiện động điều 3,14s biên thời điểm chất điểm bằng bằng 0,5m/s. 1m/s. 2m/s. 3m/s. động điều 40cm/s, bằng 50cm. 30cm/s 4cm. 4cm. 16cm. 2cm. Phương trình động động điều dạng smtc động bằng (-60 -3cm. 3cm. 4,24cm. 4,24cm. động điều hoà, trong thời gian phút thực hiện được động. động 30s. 0,5s. động điều phương trình động 5cos(2t +/3)(cm). 25,12cm/s. 25,12cm/s. 12,56cm/s. 12,56cm/s. động điều phương trình động 5cos(2t +/3)(cm). -12cm/s -120cm/s 1,20m/s 60cm/s động điều trên đoạn thẳng 10cm thực hiện được động trong thời gian 78,5 giây. -3cm theo chiều hướng bằng. 0,16m/s; 48cm/s 0,16m/s; 0,48cm/s 16m/s; 48cm/s 0,16cm/s; 48cm/s động điều 40cm/s, bằng 50cm/s. động điều TRẮC NGHIỆM LTĐH NGUYỄN THÀNH THPT HIỆP 0962.134.575 0979.899. 10/(Hz). 5/(Hz). (Hz). 10(Hz). động điều trên 40cm. 10cm 203 cm/s. động 0,5s. 0,1s. động điều theo trục bằng 62,8cm/s biên 2m/s Biên động lượt 10cm; 1cm; 0,1s. 2cm; 0,2s. 20cm; động điều đoạn thẳng 10cm. Biên động 2,5cm. 5cm. 10cm. 12,5cm. động điều quan bằng 1cm/s biên 1,57cm/s động 3,14s. 6,28s. chất điểm động điều bằng biên động 10cm. chất điểm bằng 2,5m/s 25m/s 63,1m/s 6,31m/s chất điểm động điều hoà. thời điểm chất điểm -603cm/s. thời điểm 32cm 602cm/s. Biên động chất điểm lượt bằng 6cm; 20rad/s. 6cm; 12rad/s. 12cm; 20rad/s. 12cm; 10rad/s động điều xung quanh bằng biên động điểm TA. T2A3 TA32. chất điểm chuyển động trên đường tròn 160cm/s rad/s. Hình chiếu chất điểm trên đường thẳng định rong phẳng hình tròn động điều biên lượt 40cm; 0,25s. 40cm; 1,57s. 40m; 0,25s. 2,5m; 1,57s. Phương trình động điều 120cos20t(cm/s), bằng giây. thời điểm T/6(T động), 3cm. -3cm. 33cm. -33cm.