Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

chuyên đề bài tập tiếng anh 11 (1)

3a7d5ef592845937682619bf824b36ba
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-30 17:04:43 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 260 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRUNG TÂM ÔN LUYỆN ĐH CĐ KHỐI Thanh Tường Thanh Chương Nghệ An Đề kiểm tra Bất phương trình Giaùo Vieân: Traàn Ñình Hieàn 0985725279 Thời gian làm bài 90 phút Noäi dung ñeà soá 751 1). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 1; 2 B). 1; 5 C). 5; ∞) D). 2; 5 2). Bất phương trình x2 6x có tập nghiệm là A). B). 3 C). D). - 3 3). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; ) (1; ∞) B). (- ∞; ) (1; ∞) C). (- ∞; (1; ∞) D). (1; ∞) 4). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). ; 2 B). - 2; 2 C). 2; 7) D). (7; ∞) 5). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 3) (8; 12 B). - 1; 3) C). (3; 8) D). (8; 12 6). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). m R D). 7). Bất phương trình x2 4x có tập nghiệm là A). B). 2 C). D). R\\2 8). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). - 2; ∞) B). 1; 6 C). - 1; ∞) D). - 2; 1 9). Bất phương trình x2 2x có tập nghiệm là A). (- 2; 4) B). - 4; 2 C). - 2; 4 D). (- 4; 2) 10). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 11). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). R C). D). 12). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). 2; ∞) B). 2; 6 C). 2; 142 D). 6; 142 13). Bất phương trình 2x2 5x có tập nghiệm là A). (- ∞; 1; ∞) B). (- ∞; 1 ; ∞) C). - 1 D). - 1;  14). Bất phương trình x2 có tập nghiệm là A). (-∞;- 3) (2; +∞) B). (- 2; 3) C). (-∞;- 2) (3; +∞) D). (- 3; 2) 15). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (- ∞; 11- 1; ∞) B). - 1; ∞) C). - 1; 11 D). - 1; 1 16). Bất phương trình có tập nghiệm bằng. 22( 2) 1) (2 1)x x 25 1x x 23 12 132 2517xxx  14 12 5xx 2x m 94 94 10 2xx 244x m 22x m 22 10 23 3x x 72 72 72 72 10x x 21 9x x Doc24.vn A). 0; 3 B). 1; 4 C). 0; 4 D). - 3; 0 17). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (-∞; 41; +∞) B). - 4; 30; 1 C). (- ∞; 4 D). 1; ∞ Đeà soá 751 18). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 19). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (1; 2 B). (- ∞; 2 C). 2; ∞) D). 1; 2 20). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 24; ∞) B). - 1; 0 C). 0; D). - 1; 0 24; ∞) 21). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; 32; ∞) B). (- ∞; 23; ∞)- 1; 2 C). (- ∞; 32; ∞)- 1 D). (- ∞; 23; ∞) 22). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 2; 6 B). - 2; 2 C). - 2 D). (- ∞; 2; ∞) 23). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (; 1)(2; ∞) B). (; 1) C). (; 1)(2; ∞) D). (1; 2) 24). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). - 2; 2 B). - 2; 223; 27 C). 2; 23 D). 23; 27 25). Bất phương trình có tập nghiệm bằng. A). (- ∞; 1; ∞) B). - 1; C). (- ∞; 1 (0; ∞) D). (- ∞; 0)(; ∞) 26). Bất phương trình 16x2 8x có tập nghiệm bằng A). ; ∞) B). C).  D). \\  27). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). 16 96 B). 16 C). 16 D). 96 28). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 29). Bất phương trình có tập nghiệm bằng 23 12 9x x 10x m 23. 1111xxxx 4xx 32 32 22( 6) 0x x 1xx 52 109 24 332x xx  524 35 35 27 7xx 1x 12 12 12 14 14 14 216 16x m 2(3 )(1 3x m 154 3xx Doc24.vn A). - 1; +∞) B). - 2; 1 C). - 1; 1 D). - 2; ∞) 30). Bất phương trình 4x2 12x có tập nghiệm là A). B). \\ - C). - D).  31). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 1; 20 B). (- ∞; 2 0 C). (- ∞; 21; 20 D). (- ∞; 2 Đeà soá 751 32). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 33). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; 1)(4; ∞) B). (- 1; 4) C). (- 4; 1) D). (- ∞; 4)(1; ∞) 34). Bất phương trình 3x2 2x có tập nghiệm là A). B).  C). D). \\  35). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 1; 5 B). 1; 25; ∞) C). 1; 2 D). 2; 5 36). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 37). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 38). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). R C). D). 39). Bất phương trình có tập nghiệm là A). 2; ∞) B). 1; 2 C). 1; D). (1; ∞) 40). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 3; 1 B). 1; 6 C). - 3; 16; 10 D). 6; 10 41). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). 17 B). 17 16 C). 12 D). 16 42). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). (- 0) B). (- 1) C). (0; 1)(- D). (- ∞; )(1; ∞) 43). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 44). Tìm để bất phương trình có nghiệm. 32 32 1) 2) (4 1)x x 27x m 32 32 2( 2)( 1) 3x x 13 13 1213xxxx  1)(3 4) 4x x 15x m 22 22 1x m 54 54 22 2x x 143 10 3)(10 29x x 2)(6 6( )x m 2(2 1)( 1) 0x x 32 52 52 32 52 4) 1)( 3)x m 10 1)(10 )x m Doc24.vn A). B). C). D). 45). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 3) B). - 1; 3) \\ 0 C). (3; ∞) D). (0; 3) 46). Bất phương trình có tập nghiệm là A). ; 2 ∞) B). 1; 2 C). ; 2 D). ; 2 Đeà soá 751 47). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 7; ∞) B). (- ∞; 27; ∞) C). (- ∞; 2 D). 7; ∞)-2 48). Bất phương trình có tập nghiệm là A). 1; 4 B). 1 ∞) C). (- ∞; 0 4 ∞) D). 4 ∞) 49). Bất phương trình -9x2 6x có tập nghiệm bằng A). \\  B).  C). D).  50). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 3; ∞) B). - 44;+ ∞) C). 3; 4 D). 4; ∞) 32 32 32 2223( 1)xxx 2xx 23 34 23 34 224 12 2x x 1xx 13 13 42 34xxx Doc24.vn TRUNG TÂM ÔN LUYỆN ĐH CĐ KHỐI Thanh Tường Thanh Chương Nghệ An Đề kiểm tra Bất phương trình Giaùo Vieân: Traàn Ñình Hieàn 0985725279 Thời gian làm bài 90 phút Noäi dung ñeà soá 592 1). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 5; ∞) B). 2; 5 C). 1; 2 D). 1; 5 2). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). R D). 3). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 24; ∞) B). - 1; 0 24; ∞) C). 0; D). - 1; 0 4). Bất phương trình có tập nghiệm là A). ; 2 B). ; 2 ∞) C). ; 2 D). 1; 2 5). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 6). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (3; ∞) B). - 1; 3) C). (0; 3) D). - 1; 3) \\ 0 7). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; 32; ∞) B). (- ∞; 23; ∞)- 1; 2 C). (- ∞; 23; ∞) D). (- ∞; 32; ∞)- 1 8). Bất phương trình x2 4x có tập nghiệm là A). 2 B). R\\2 C). D). 9). Bất phương trình x2 có tập nghiệm là A). (-∞;- 2) (3; +∞) B). (- 3; 2) C). (-∞;- 3) (2; +∞) D). (- 2; 3) 10). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 11). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 2; 6 B). (- ∞; 2; ∞) C). - 2 D). - 2; 2 12). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (8; 12 B). - 1; 3) (8; 12 C). - 1; 3) D). (3; 8) 13). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (; 1)(2; ∞) B). (1; 2) C). (; 1) D). (; 1)(2; ∞) 22( 2) 1) (2 1)x x 1x m 54 54 4xx 32 32 2xx 34 23 34 23 10 1)(10 )x m 32 32 32 2223( 1)xxx 22( 6) 0x x 244x m 1xx 109 52 12 5xx 24 332x xx  35 35 524Doc24.vn 14). Bất phương trình x2 6x có tập nghiệm là A). B). 3 C). D). - 3 Đeà soá 592 15). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 16). Bất phương trình có tập nghiệm là A). 1; B). 1; ∞) C). 2; ∞) D). 1; 2 17). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; +∞) B). - 2; ∞) C). - 2; 1 D). - 1; 1 18). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 1 B). - 1; 11 C). - 1; ∞) D). (- ∞; 11- 1; ∞) 19). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). 16 B). 16 96 C). 16 D). 96 20). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 7; ∞) B). (- ∞; 2 C). (- ∞; 27; ∞) D). 7; ∞)-2 21). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). 17 B). 12 C). 16 D). 17 16 22). Bất phương trình -9x2 6x có tập nghiệm bằng A). B). C).  D). \\  23). Bất phương trình 2x2 5x có tập nghiệm là A). - 1 B). - 1; C). (- ∞; 1; ∞) D). (- ∞; 1 ; ∞) 24). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 25). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (- ∞; 4 B). (-∞; 41; +∞) C). - 4; 30; 1 D). 1; ∞ 26). Bất phương trình có tập nghiệm bằng. A). 0; 3 B). 1; 4 C). - 3; 0 D). 0; 4 27). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (- ∞; 2 0 B). 1; 20 C). (- ∞; 21; 20 D). (- ∞; 2 28). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). R C). D). 29). Bất phương trình 4x2 12x có tập nghiệm là A). B). \\ - C). - D). 1 1)(3 4) 4x x 22 2x x 143 3xx 10x x 216 16x m 224 12 2x x 2)(6 6( )x m 13 13 72 72 72 72 4) 1)( 3)x m 23 12 9x x 21 9x x 1) 2) (4 1)x x 22x m 32 32Doc24.vn 30). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). 6; 142 B). 2; ∞) C). 2; 142 D). 2; 6 31). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). - 2; ∞) B). - 2; 1 C). 1; 6 D). - 1; ∞) Đeà soá 592 32). Bất phương trình 3x2 2x có tập nghiệm là A). B). \\  C). D).  33). Bất phương trình 16x2 8x có tập nghiệm bằng A). ; ∞) B). \\  C). D).  34). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 35). Bất phương trình có tập nghiệm là A). 4 ∞) B). 1; 4 C). 1 ∞) D). (- ∞; 0 4 ∞) 36). Bất phương trình có tập nghiệm bằng. A). - 1; B). (- ∞; 0)(; ∞) C). (- ∞; 1 (0; ∞) D). (- ∞; 1; ∞) 37). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 38). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 44;+ ∞) B). 3; ∞) C). 4; ∞) D). 3; 4 39). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 1; 25; ∞) B). 1; 5 C). 2; 5 D). 1; 2 40). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 6; 10 B). - 3; 1 C). - 3; 16; 10 D). 1; 6 41). Bất phương trình x2 2x có tập nghiệm là A). (- 4; 2) B). - 2; 4 C). (- 2; 4) D). - 4; 2 42). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). (0; 1)(- B). C). (- 1) D). (- ∞; )(1; ∞) 43). Tìm để bất phương trình có nghiệm. 22 10 23 3x x 10 2xx 13 13 14 14 14 2(3 )(1 3x m 154 1xx 1x 12 12 12 10x m 42 34xxx 1213xxxx  10 3)(10 29x x 2(2 1)( 1) 0x x 52 32 32 52 52 27x m Doc24.vn A). B). C). D). 44). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (7; ∞) B). - 2; 2 C). ; 2 D). 2; 7) 45). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). m R Đeà soá 592 46). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; ) (1; ∞) B). (1; ∞) C). (- ∞; ) (1; ∞) D). (- ∞; (1; ∞) 47). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). 23; 27 B). 2; 23 C). - 2; 2 D). - 2; 223; 27 48). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 49). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (- ∞; 2 B). 2; ∞) C). (1; 2 D). 1; 2 50). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; 4)(1; ∞) B). (- ∞; 1)(4; ∞) C). (- 4; 1) D). (- 1; 4) 32 32 2517xxx  14 2x m 94 94 25 1x x 12 23 132 27 7xx 15x m 22 22 23. 1111xxxx 2( 2)( 1) 3x x Doc24.vn TRUNG TÂM ÔN LUYỆN ĐH CĐ KHỐI Thanh Tường Thanh Chương Nghệ An Đề kiểm tra Bất phương trình Giaùo Vieân: Traàn Ñình Hieàn 0985725279 Thời gian làm bài 90 phút Noäi dung ñeà soá 873 1). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; ) (1; ∞) B). (1; ∞) C). (- ∞; (1; ∞) D). (- ∞; ) (1; ∞) 2). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 0 24; ∞) B). - 1; 0 C). 0; D). - 1; 24; ∞) 3). Bất phương trình x2 6x có tập nghiệm là A). - 3 B). C). 3 D).  4). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 5). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 1; 2 B). 5; ∞) C). 2; 5 D). 1; 5 6). Bất phương trình x2 có tập nghiệm là A). (- 2; 3) B). (- 3; 2) C). (-∞;- 3) (2; +∞) D). (-∞;- 2) (3; +∞) 7). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; ∞) B). (- ∞; 11- 1; ∞) C). - 1; 11 D). - 1; 1 8). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 9). Bất phương trình có tập nghiệm bằng: A). (- ∞; )(1; ∞) B). (- 0) C). (- 1) D). (0; 1)(- 10). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 11). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). 96 B). 16 96 C). 16 D). 16 12). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 1 B). - 2; ∞) C). - 1; +∞) D). - 2; 1 13). Bất phương trình có tập nghiệm bằng. A). 0; 3 B). - 3; 0 C). 1; 4 D). 0; 4 14). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). (- ∞; 21; 20 B). (- ∞; 225 1x x 12 132 23 4xx 32 32 2(3 )(1 3x m 154 22( 2) 1) (2 1)x x 10x x 10 1)(10 )x m 32 32 32 2(2 1)( 1) 0x x 52 32 52 52 32 1)(3 4) 4x x 216 16x m 3xx 21 9x x 1) 2) (4 1)x x Doc24.vn 10 C). 1; 20 D). (- ∞; 2 0 Đeà soá 873 15). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 3; 4 B). - 44;+ ∞) C). 4; ∞) D). 3; ∞) 16). Bất phương trình 3x2 2x có tập nghiệm là A).  B). \\  C). D).  17). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; 23; ∞) B). (- ∞; 32; ∞) C). (- ∞; 32; ∞)- 1 D). (- ∞; 23; ∞)- 1; 2 18). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 1; 3) B). - 1; 3) (8; 12 C). (8; 12 D). (3; 8) 19). Bất phương trình 16x2 8x có tập nghiệm bằng A).  B). ; ∞) C). \\  D).  20). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). D). 21). Bất phương trình 2x2 5x có tập nghiệm là A). - 1; B). - 1 C). (- ∞; 1 ; ∞) D). (- ∞; 1; ∞) 22). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). C). R D). 23). Bất phương trình có tập nghiệm là A). (- ∞; 1)(4; ∞) B). (- 1; 4) C). (- 4; 1) D). (- ∞; 4)(1; ∞) 24). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 2 B). (- ∞; 2; ∞) C). - 2; 2 D). 2; 6 25). Tìm để bất phương trình có nghiệm. A). B). R C). D). 26). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). - 2; 2 B). ; 2 C). (7; ∞) D). 2; 7) 27). Bất phương trình có tập nghiệm bằng A). 7; ∞)-2 B). 7; ∞) C). (- ∞; 27; ∞) D). (- ∞; 242 34xxx 13 13 22( 6) 0x x 12 5xx 14 14 14 15x m 22 22 72 72 72 72 1x m 54 54 2( 2)( 1) 3x x 1xx 52 109 22x m 2517xxx  14 224 12 2x x