Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chuyên đề ANCOL-PHENOL

4f88b8fdb5de40d7893441a958bfdece
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-15 14:32:59 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 249 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chuyên đề ANCOL PHENOLCâu 1. ng phân ch ch có CTPT là Cố ấ3 H5 Br là A. B. C. D. Câu ch có ch vòng benzen và có CTPT là C7 H6 Cl2 Th phân trong NaOH (tủ cao, cao) thu ượch có CTPT là Cấ7 H7 O2 Na. Hãy cho bi có bao nhiêu CTCT ?ếA. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 3. Cho ch t: CHấ3 CH2 CH2 Cl (1); CH2 =CHCH2 Cl (2); C6 H5 Cl (3); CH2 =CHCl (4); C6 H5 CH2 Cl (5). Đun ng ch từ ấv dung ch NaOH loãng, sau đó và axit hoá ng dung ch HNOớ ướ ị3 sau đó nh vào đó dung chỏ ịAgNO3 thì các ch có xu hi tr ng làấ A. (1), (3), (5) B. (2), (3), (5) C. (1), (2), (3), (5) D. (1), (2), (5) .Câu 4: Ancol anlylic có công làA. C2 H5 OH. B. C3 H5 OH. C. C6 H5 OH. D. C4 H5 OH. Câu 5: Ch nào sau đây là ancol 2?ấ ậA. HOCH2 CH2 OH. B. (CH3 )2 CHOH. C. (CH3 )2 CHCH2 OH. D. (CH3 )3 COH.Câu 6: Ancol nào sau đây có nguyên cacbon nhi nhóm -OH?ố ốA. Ancol metylic B. Ancol etylic C. Etylen glicol D. Glixerol .Câu 7: Cho các ch có công th nh sau: HOCHấ ư2 -CH2 OH (X); HOCH2 -CH2 -CH2 OH (Y); HOCH2 -CHOH-CH2 OH (Z); CH3 -CH2 -O-CH2 -CH3 (R); CH3 -CHOH-CH2 OH (T). Nh ng ch tữ ấtác ng Cu(OH)ụ ượ ớ2 thành dung ch màu xanh lam làạ ịA. X, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Y, Z, T.Câu 8: Công th ancol noứ ch là Cạ ởn Hm (OH)2 quan và làố ủA. B. C. 2n 1. D. 2n .Câu 9: ch (CHợ ấ3 )3 COH có tên thay th làếA. 2-metylpropan-2-ol. B. 1,1-đimetyletanol. C. trimetylmetanol. D. butan-2-ol.Câu 10: Ch có công th CHấ ứ3 CH=CHCH(OH)CH3 có tên làọA. penten-2-ol B. pent-2-en-4-ol C. pent-2-en-2-ol. D. pent-3-en-2-ol.Câu 11: Cho ancol (H3 C)2 C(C2 H5 CH2 CH2 (OH) có tên thay th là:ếA. 3,3-đimetylpentan-1-ol. B. 3-etyl-3-metylbutan-1-ol. C. 2,2-đimetylbutan-4-ol. D. 3,3-đimetylpentan-5-ol.Câu 12: ch có công th CHợ ạ3 -CH(CH3 )-CH2 -CH2 -OH có tên làọA. 3-metylbutan-1-ol B. 2-metylbutan-4-ol .C. Ancol isoamylic D. 3-metylbutan-1-ol ho Ancol isoamylicặ .Câu 13: phân bi ancol ch ancol đa ch có ít nh nhóm -OH li nhau ng ta dùng thu th làể ườ ửA. dung ch bromị B. dung ch thu tímị C. dung ch AgNOị3 D. Cu(OH)2 .Câu 14: Cho các thí nghi sau:ệ(1) cho etanol tác ng Na kim lo iụ (2) cho etanol tác ng dung ch HCl khóiụ .(3) cho glixerol tác ng Cu(OH)ụ ớ2 (4) cho etanol tác ng CHụ ớ3 COOH có H2 SO4 xúc tácặ .Có bao nhiêu thí nghi trong đó có ph ng th nhóm OH ancol?ệ ủA. B. C. D. .Câu 15: Khi men u, ng ta thu ch c, ancol etylic và bã u. Mu thu củ ượ ườ ượ ướ ượ ượancol etylic ng ta dùng ph ng pháp nào sau đây?ườ ươA. Ph ng pháp chi ng ng.ươ B. ph ng pháp ch ng ch t.ươ ấC. Ph ng pháp tinh.ươ D. Ph ng pháp chi ng n.ươ ắCâu 16: Ch câu đúng trong các câu sau:ọA. Ph ng ươ pháp chung đi ch ancol no, ch là cho anken ng c.ề ướB. Ancol đa ch hòa tan Cu(OH)ứ2 thành dung ch màu xanh.ạ ịC. Khi oxi hóa ancol no ch thì thu đơ anđehit.ượD. Đun nóng ancol metylic Hớ2 SO4 170ặ oC thu ete.ượCâu 17: Khi xu Cả ấ2 H4 Cừ2 H5 OH và H2 SO4 c, nóng trong ph khí ra có ch là COặ ấ2 và SO2 .Hóa ch ch lo hai ch khí đó làấ ượ ấA. vôi trong .ướ B. dung ch KMnOị4 C. dung ch NaHCOị3 .ư D. brom .ướ ưCâu 18: Cho dãy các ch sau: metanol, etanol, etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3-điol. ch trong dãyấ ấhòa tan Cu(OH)ượ2 làA. 3. B. 4. C. 5. D. 2.Câu 19: Ancol nào sau đây th mãn: có nguyên cacbon 1; có nguyên cacbon và ph ng iỏ ớCuO nhi cao ph có ph ng tráng ng?ở ươA. 3-metylbutan-2-ol. B. 2-metylpropan-1-ol. C. 2-metylbutan-1-ol. D. butan-1-ol.Câu 20: Tách ancol thu ph duy nh là 3-metylpent-1-en. Hãy ch tên đúng X.ướ ượ ủA. 4-metylpentan-1-ol. B. 3-metylpentan-1-ol. C. 3-metylpentan-2-ol. D. 3-metylpentan-3-ol .Câu 21: Có bao nhiêu ch tác ng dung ch NaOH có cùng công th phân Cợ ượ ử8 H10 O? A. B. C. D. .Câu 22: Ch có công th phân Cấ ử7 H8 O2 Tìm công th bi t: tác ng Na gi phóngứ ảhidro, ớ2H Bn 1:1= trung hoà 0,2 mol dùng đúng 100 ml dung ch NaOH 2M.ầ ịA. HOC6 H4 CH2 OH B. C6 H3 (OH)2 CH3 C. HOCH2 OC6 H5 D. CH3 OC6 H4 OH .Câu 23: ch là xu benzen có công th phân Cợ ử8 H10 O2 tác ng NaOH theo mol 1:1.ụ ệM khác cho tác ng Na thì mol Hặ ố2 thu đúng ng mol đã ph ng. tách phân tượ ửH2 thì ra ph có th trùng polime. công th phù làừ ủA. 7. B. 9. C. 6. D. 3.Câu 24: ancol X, (Mỗ ồX