CHUYÊN ĐỀ 3- LIÊN KẾT HÓA HỌC - TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2019-01-07 19:12:53 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CHUYÊN LIÊN HÓA CẾ ỌA. TÓM LÍ THUY TẮ ẾI. Liên ion và ng hóa trế Liên hóa là gi các nguyên thành phân hay tinh th nế ềv ng n.ữ Các nguyên các nguyên có khuynh ng liên nguyên khác thànhử ướ ạđ hình electron ng gi ng nh khí hi (có ho electron ngoàiể ượ ớcùng). 1. Liên ionế nh nghĩa Là liên hình thành do hút tĩnh đi gi các ion mang đi tíchị ượ ệtrái u.ấ hình thành liên ionự ếNguyên kim lo nh ng electron hóa tr tr thành ion ng (cation). Nguyên tử ườ ươ ửphi kim nh electron tr thành ion âm (anion). Các ion trái hút nhau ng hút tĩnhậ ựđi thành ch ch liên ion. ếVí Liên trong phân CaClụ ử2 Nguyên Ca nh ng electron thành ion ng. ườ ươCa Ca 2+ 2e Nguyên clo nh electron thành ion âm. ạCl2 2e 2Cl Ion Ca 2+ và ion Cl hút nhau ng hút tĩnh đi thành phân CaClằ ử2 .● Đi ki hình thành liên ion :ề ếLiên hình thành gi các nguyên có tính ch khác nhau (kim lo đi nế ượ ểhình và phi kim đi hình).ểQuy hi âm đi gi hai nguyên liên ướ 1,7 là liên ion (tr sế ốtr ng p).ườ hi cho th phân có liên ion :ấ ếPhân ch hình thành kim lo đi hình (kim lo nhóm IA, IIA) và phiử ượ ạkim đi hình (phi kim nhóm VIIA và oxi). Ví Các phân NaCl, MgClể ử2 BaF2 ch aề ứliên ion, là liên hình thành gi cation kim lo và anion phi kim.ế ượ ạPhân ch mu ch cation ho anion đa nguyên Ví Các phân tử ửNH4 Cl, MgSO4 AgNO3 ch liên ion, là liên hình thành gi cation kimề ượ ữlo ho amoni và anion axit.ạ đi ch ion :ặ ấCác ch ion có nhi nóng ch và nhi sôi cao, đi khi tan trongợ ện ho nóng ch y.ướ ả2. Liên ng hóa trế nh nghĩa Là liên hình thành gi nguyên ng hay nhi pị ượ ặelectron dùng chung. Đi ki hình thành liên ng hóa tr :ề ịCác nguyên gi ng nhau ho gi ng nhau, liên nhau ng cách gópử ằchung các electron hóa tr Ví Clị ụ2 H2 N2 HCl, H2 O... hi cho th phân có liên ng hóa tr :ấ ịPhân ch hình thành phi kim. Ví các phân Oử ượ ử2 F2 H2 N2 uềch liên ng hóa tr là liên hình thành gi hai nguyên phi kim gi ng nhau.ứ ượ ốPhân ch hình thành các phi kim. Ví các phân Fử ượ ử2 O, HF, H2 O,NH3 CO2 ch liên ng hóa tr là liên hình thành gi hai nguyên phiề ượ ửkim khác nhau. Liên ng hóa tr có và không cế ựKhi electron dùng chung phân ng gi hai nhân nguyên tham gia liênặ ửk thì đó là liên ng hóa tr không phân c.ế ựKhi electron dùng chung hút ch nguyên có âm đi thì đó làặ ơliên ng hóa tr có c.ế ự3. So sánh liên ion và liên ng hoá trế Gi ng nhauố Liên ion và liên ng hoá tr gi ng nhau nguyên nhân hình thànhế ềliên t. Các nguyên liên nhau hình electron ng khí hi m.ế Khác nhau Liên ion và liên ng hoá tr khác nhau ch liên và đi uế ềki liên tệ :Lo liên tạ Liên ionế Liên ng hoá trế ịB ch tả Là hút tĩnh đi gi cácự ữion mang đi tích trái uệ Là dùng chung các electronựVí dụ Na Cl  NaClH H· ··+ ®Cl Cl Cl Cl· ··+ ®H Cl Cl· ··+ Đi ki hìnhề ệthành liên tế Các kim lo đi hình liên tạ ếv các phi kim đi hình. Gi aớ ữcác nguyên có ch hoáố ấh khác nhau.ọ ra gi các nguyên có nả ảch hoá gi ng nhau ho nấ ầgi ng nhau. Th ng ra gi cácố ườ ữnguyên phi kim các nhóm 4, 5, 6, 7.ố Liên ion và liên ng hoá tr không phân là hai tr ng gi liênế ườ ủk ng hoá tr phân c. các ch trong nhiên không có ranh gi th rõế ậr gi liên ion và liên ng hoá tr Ng ta th ng vào giá tr hi âm đi nệ ườ ườ ệgi hai nguyên liên có th bi lo liên :ữ ượ ếHi âm đi (cD Lo liên tạ ế0,0 cD 0,4 Liên ng hoá tr không phân cế ự0,4 cD 1,7 Liên ng hoá tr phân cế cD 1,7 Liên ionế● Chú Quy này ch có nghĩa ng i, có nhi ngo và có nhi thang đo đướ ươ ộâm đi khác nhau. Ví phân HF có hi âm đi 1,7 nh ng là ch ngệ ộhóa tr .ị4. Liên cho nh (liên ph trí)ế Liên cho nh là tr ng bi liên ng hóa tr khi ườ electronặdùng chung ch do nguyên đóng gópỉ Nguyên đóng góp electron là nguyên cho,ử ửnguyên nh electron là nguyên nh n. Liên cho nh bi di ng mũiử ằtên “® ”, mũi tên là nguyên cho, mũi tên là nguyên nh n.ố Đi ki hình thành liên cho nh :ề ậNguyên cho ph có electron ch tham gia liên t, nguyên nh ph cóử ảobitan tr ng (ho hai electron thân ra obitan tr ng).ố ốII lai hóa các obitan nguyên xen ph tr là xen ph trong đó tr obitan liên trùng ng tâmự ườ ốc hai nguyên liên t. xen ph tr thành liên xích ma (ủ ). xen ph bên là xen ph trong đó tr các obitan liên song song nhauự ớvà vuông góc ng tâm hai nguyên liên t. xen ph bên p-p tao thành liên tớ ườ ếpi ).1. lai hóaự lai hóa obitan nguyên là obitan nguyên trong nguyên đự ểđ các obitan lai hóa gi ng nhau, có ng ng ng obitan tham gia lai hóa, nh ngượ ượ ưđ nh ng khác nhau trong không gian.ị ướ2. Các ki lai hóa th ng pể ườ ặa. Lai hóa sp Là obitan obitan thành obitan lai hóa sp th ngự ẳhàng nhau, ng hai phía, góc hai obitan lai hóa là 180ớ ướ o.1AO 1AO p2 AO lai hãa spb. Lai hóa sp Là obitan obitan nguyên tham gia liên tự ết thành obitan lai hóa spạ trong ph ng, nh ng tâm các nh aằ ướ ủtam giác u, góc hai obitan lai hóa là 120ề o.1 AO AO p3 AO lai hãa sp2c. Lai hóa sp Là obitan obitan nguyên tham gia liên tự ết thành obitan lai hóa spạ nh ng tâm các nh di u, góc iị ướ ởhai obitan lai hóa là 109 o28’.1 AO AO p4 AO lai hãa sp3III. thành liên ng hóa trự ị1. Liên nế hình thành do xen ph tr các obitan (liên ượ ). Các liên th ng tườ ấb ng.ề ữVí Hụ Cl 2. Liên đôiế Bao liên hình thành do xen ph tr và liên ếp hình thành do xenựph bên các obitan p. Liên ếp th ng kém n.ườ ềVí O=O CHụ2 =CH2 O=C=O3. Liên baế Bao liên hình thành do xen ph tr và liên hình thành do xenựph bên các obitan p.ủ ủThí :ụº ºN CH CHIV. Liên kim lo iế Liên kim lo là liên hình thành gi các nguyên và ion kim lo trongế ượ ạm ng tinh th do tham gia các electron doự Các ng tinh th kim lo th ng ph ng tâm kh i, ph ng tâm di n, cạ ườ ươ ươ ụph ng.ươ Các kim lo đi n, nhi t, có tính o, có ánh kim là do tinh th kimạ ểlo quy nh.ạ ịV. Liên hiđro liên phân Liên hiđro liên phân là liên hình thành do hút tĩnh đi gi aế ượ ữnguyên hiđro mang ph đi ng phân này nguyên mang ph nử ươ ầđi âm phân khác. Nguyên mang đi âm th ng có âm đi (N, O, F). Liênệ ườ ớk hiđro bi di ng “…”ế ượ Các ch có th liên hiđro liên phân khi trong phân có các liên nh :ấ ưN H. Ví các phân Cụ ử2 H5 OH, CH3 COOH, NH3 HF, H2 O...Ví thành liên hiđro gi các phân Hụ ử2 O...HOH...HOH... Các ch mà gi các phân có liên hiđro th ng có nhi sôi cao, tan tấ ườ ốtrong c.ướVI. Tinh th ion, tinh th nguyên tinh th phân và tinh th kim lo iể ạTinh th ionể Tinh th nguyênểtử Tinh th phânểt Tinh th kim lo iể ạKháini mệ Tinh th ion cể ượhình thành nh ngừ ữion mang đi tíchệtrái u, đó là cácấcation và các anion Tinh th nguyên tể ửđ hình thành tượ ừnh ng nguyên tữ Tinh th phân tể ửđ hình thànhượt các phân từ Tinh th kim lo iể ạđ hình thànhượt nh ng nguyênừ ữt ion kim lo vàử ạcác electron doựL cựliênk liên có nự ảch tĩnh đi nấ liên có nự ảch ng hóa trấ liên làự ếl ng tácự ươphân tử liên cóự ếb ch tĩnh đi nả ệĐ cặtính Tinh th ion nể ềKhó nóng ch yảKhó bay iơ Nhi nóng ch yệ ảvà nhi sôi caoệ Ít nềĐ ng nhộ ỏNhi nóngệ ộch và nhi tả ệđ sôi th pộ Ánh kim, nẫnhi t, đi vàệ ệcó tính oẻVII. Hóa tr và oxi hóaị ố1. Hóa trị Trong các ch ion Hóa tr (còn là đi hóa tr chính ng đi tích ion đó.ợ Trong ch ng hóa tr Hóa tr (c ng hóa tr chính ng liên nguyên tợ ửnguyên đó ra các nguyên khác.ố ượ ử2. oxi hóaố oxi hóa nguyên trong ch là đi tích nguyên nguyên đóố ốtrong phân gi nh liên trong phân là liên ion.ử Xác nh oxi hóa các nguyên trong phân theo nguyên :ị ắ+ oxi hóa các ch ng không.ố ằ+ Trong các ch t, oxi hóa hiđro là +1, oxi là 2.+ oxi hóa các ion ng đi tích ion đó.ố ủ+ ng oxi hóa các nguyên trong phân ng không