Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chương trình địa phương Về thôi em

968201bb0ccb399e92dd16acb0337afc
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-28 10:54:39 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 675 | Lượt Download: 11 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 63ế Ng văn 9ữV THÔI EMỀ( Ch ng trình đa ph ng)ươ ươ Em hãy đc bài th bài ca ộdao em đã th hi nh quê ớnhà nh ng ng con xa ?ủ ườ ng Quang AnhươTi 63 •I­Đc­ Tìm hi chung :ọ ể•1­ Tác gi Tác ph :ả ẩ­ Sinh năm 1946 Bình Lâm, Hi Đc, Qu ng Nam.ệ ả­H viên Nhà Văn Qu ng Nam.ộ ả*Bài th đc in trong tuy th Ch đà th m”­ ượ ấ1997.­Đc ph nh in trong lòng ng đc .ượ ườ ọ2­ Đi và cạ ụTâm tình ng con Qu ng xa quê nh ng ngày giáp .ủ ườ ng Quang Anhươ THÔI EMỀ ng Quang Anhươ Em ra không, mai anh đt Qu ngề .Tr mi Nam giáp quá nôn nao. ếThèm chi mô chén ng đào,ộ ượ ồD ch ng ch say câu hát.ẫ ừEm bi ng khoai tr ng cát,ở ườ ổAnh trên ngu đá ch mì eoồ ủC đi cha cày đói nghèoả ượV khen đt mình ch đàẫ Bi em con cá chu ngon m,ể ướ ắTrên ngu anh trái mít ph lòng theo,ồ ảL đn đi qu gánh gieo neo,ậ ảNuôi con lên ngu xu ng bi nớ •Đt th lòng quy nấ luy n,ếNg đi xa nh mu ng ườ ừ•Đn Mi Bông ai ch phím so dây,ờ ọĐ ta khóc theo chuy tàu ?ể ảV thôi em, lòng chi .ề ạSông Thu ta bên bên i,ẫ ồD năm cu ướ ốtrôi, Cây măng bám xanh mãi.ậ ờCh ch ng vàng hoa ườ ửc i,ảCha trông ta mòn Hòn Đá ẽD ng I­Đc­ Tìm hi chung :ọ ểII­Tìm hi bài thể ơa nh quê ng con Qu ng:ỗ ườ Không gian: tr mi Nam (quê đt ấQu ng)ả Th gian: giáp tờ ế* xúc: quá nôn nao, thèm chi mô ảth hi nh quê da di t, quay qu ng con ườx Qu ngứ ả* Dùng mang đm ch Qu ng Namừ ảb. Nh ng ng và bi hi nh quê: ưở ớ­ nh, quê ng: ươ+ Đc nh ng đào hào ượ ự+:“ng khoai tr ng cát”, “mít non, cá chu n” ườ ồs bình thu hái đc trong gian nan, nh nh nả ượ Đa danh: Mi Bông, Hòn Đá ng, sông Thu quen thu ộthân th ngươ ng Quang Anhươ+ Nh ng đc đi vùng đt:bên bên “M năm ỗn cu trôi” nh nh ng ch vùng đtướ •­ con ng i: ườ+qu gánh lên ngu xu ng bi nả đn ,gieo neo.ậ ậ+ đi, điộ ờ( láy, thành ng hoán ữd ..)ụ nh và th ng cha th ng ng dân quê đã gian nan, ươ ươ ườ ảv cái đói, cái nghèo đt quê. ất hào ng dân quê giàu tình m, yêu quê ng, cù, ch th ng, ch khó.ự ườ ươ ươ ịtiêu bi cho đt và Qu ng Nam ảI­Đc­ Tìm chun :ọ ểII­Tìm bài thể ơa.N nh quê ng con Qu ngỗ ườ ảb. Nh ng ng và bi hi nh quê: ưở ớ­ nh, quê ng: ươ ng Quang Anhươ c. Ni thôi thúc trong hi i:ề ạ* th p, nh th ả* lòng son ng dân Qu ngấ ườ ảI­Đc­ Tìm hi chung :ọ ểII­Tìm hi bài thể ơa nh quê ng con Qu ng:ỗ ườ ảb. Nh ng ng và bi hi nh quê: ưở ớ­ ng vàng hoa ườ ảHình nh đp, giàu ch th ơ­V thôi em, lòng chi .ề ạ­ Cây măng y: bám, xanh mãi (hình nh dậ )* Quê ng trong kí th đp đươ ẽCha trông ta­ mòn…(chuy nghĩa­ ĐT)ẹ Còn tình thiêng liêng khác thôi thúc mãnh li ướchân ng xa hãy mau quay trong nh ng ngày xuân ườ ậk đó là nh mong cháy lòng cha ng Quang Anhươ Bình Đt Qu ng Nam ch đà th m.ấ ng đào ch nh đà sayượ Ai nh ngu .ề Mít non xu ng cá chu lênở Tay ng đĩa mu chén ngư ừG ng cay mu ta đng quên ừnhau Ngó lên hòn đá ng.ẽ ừTh ng cha nh qua ch ng iươ Th ng cha nh th .ươ ềNh ng th ng ki ng nh quê th ượ ươ ờđngừ Bài th ng thành công hình nh ảl tình nh ng câu ca dao quen ữthu ng dân Qu ng, em ườ ảtìm nh ng câu ca dao đó?ữ