Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chương II. §5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

5a47d94c2f6bff8b1d26096b3e8f0ce8
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-15 09:31:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 295 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TU 13ẦNgµy so¹n 25/10/2017Ngµy gi¶ng: TiÕt 24 VÞ trÝ ¬ng ®èi cña® êng th¼ng vµ êng trßnI. Môc tiªu: HS n¾m îc vÞ trÝ ¬ng ®èi cña êng th¼ng vµ êng trßn, c¸ckh¸i niÖm tiÕp tuyÕn, tiÕp ®iÓm. N¾m îc ®Þnh lý vÒ tiÕp tuyÕn,n¾m îc c¸c hÖ thøc gi÷a kho¶ng c¸ch tõ t©m êng trßn ®Õn êngth¼ng vµ b¸n kÝnh êng trßn øng víi tõng vÞ trÝ ¬ng ®èi cña êngth¼ng vµ êng trßn HS biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®É häc ®Ó nhËn biÕt c¸c vÞ trÝ ¬ng®èi ThÊy îc mét sè h×nh ¶nh vÒ vÞ trÝa ¬ng ®èi cña êng th¼ngvµ êng trßn trong thùc tÕ.II. Ph ng ti n:ươ GV: th íc, compa HS: th íc, compaIII.TiÕn tr×nh lên p:ớ 1) ®Þnh :2) KiÓm tra Nªu ®Þnh lý vÒ liªn hÖ gi÷a êng kÝnh vµ d©y trong êng trßn3) Bµi míi :Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cñaHS Ghi b¶ngHo¹t ®éng 1: 1- Ba vÞ trÝ ¬ng ®èi cña êng th¼ng vµ êng trßn Nªu c¸c vÞ trÝ ¬ng ®èi cña êng th¼ng?GV nªu vÊn ®Ò gi÷a êng th¼ng vµ êng trßn cã nh÷ng vÞtrÝ nµo xÈy ra?GV minh häa vÞ trÝ ¬ng ®èi cña® êng th¼ng vµ êng trßn Nªu c¸c vÞ trÝ ¬ng ®èi cña -êng th¼ng vµ êng trßn ?GV cho hs lµm ?1 GV Tõ ?1 giíi thiÖu c¸c vÞ trÝ ¬ng®èi.GV yªu cÇu hs ®äc sgk vµ cho biÕt:? Khi nµo nãi êng th¼ng c¾t êng trßn (0)?GV giíi thiÖu c¸t tuyÕn qua h×nh vÏ tr êng hîp H71 sgk .GV cho hs lµm tiÕp ?2 Trong tr êng hîp êng th¼ng ®i qua t©m th× 0H NÕu êng th¼ng kh«ng ®i qua t©m th× 0H so víi nh thÕnµo Nªu c¸ch tÝnh HB vµ HA theo vµ 0H HS tr¶ lêi HS quan s¸t HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi ?1HS ®äc th«ng tin HS: cã hai ®iÓm chung HS lµm ?2 HS: AB 0H RHS 0H 0B hay 0H HA HB 0H d0* êng th¼ng vµ êng trßn c¾t nhau 0H HA HB =220HR R0BAHa1? NÕu kho¶ng c¸ch 0H t¨ng th× ®é lín AB gi¶m, khi ®ã AB hay trïng th× 0H ?? Khi ®ã êng th¼ng vµ êng trßn (0;R) cã mÊy ®iÓm chung ?GV yªu cÇu hs ®äc sgk Khi nµo nãi êng th¼ng vµ êng trßn (0;R) tiÕp xóc nhau ?? îc gäi lµ g× ®iÓm chung duy nhÊt gäi lµ g× ?GV vÏ h×nh lªn b¶ng NhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña 0C ®èi víi êng th¼ng vµ 0H ?GV íng dÉn hs c/m nhËn xÐt b»ng ph ¬ng ph¸p ph¶n chøng.? Tõ kÕt qu¶ trªn suy ra ®Þnh lý nµo ?? H·y ®Þnh lý íi d¹ng gt- kl ?GV nhÊn m¹nh ®Þnh lý tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tiÕp tuyÕn -êng trßn.? Khi nµo êng th¼ng gäi lµ tiÕptuyÕn cña êng trßn ?GVgiíi thiÖu vÞ trÝ thø gi÷a -êng th¼ng vµ êng trßn. HS AB th× 0H RHS cã ®iÓm chungHS ®äc sgkHS tr¶ lêi HS îc gäi lµ tiÕp tuyÕn cña ®/trßn, ®iÓm chung gäi lµ tiÕp ®iÓmHS vÏ h×nh vµo vëHS 0C a; C; 0H RHS nªu ®Þnh lý 1-2 hs ®äc ®Þnh lýHS nªu gt kl HS:* êng th¼ng vµ ®/tr cã ®iÓmchung.* êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña ®/trHS ®äc sgk êng th¼ng vµ êng trßn tiÕp xóc nhau.0H OCa* §Þnh lý: ng th ng là ườ ẳm ti tuy ngộ ườtròn thì nó vuông góc bán ớkính đi qua ti đi mế ể* êng th¼ng vµ êng trßn kh«ng giao nhau.0H OCaH Ho¹t ®éng HÖ thøc gi÷a kho¶ng c¸ch tõ t©m ®/tr ®Õn êng th¼ngvµ b¸n kÝnh cña êng trßn GV giíi thiÖu nh sgk GV nhÊn m¹nh c¸c hÖ thøc suy ra c¸c vÞ trÝ vµ ng îc l¹i. HS ®äc sgk Sgk /109 4) Cñng cè GV cho hs lµm ?3 GV yªu cÇu hs vÏ h×nh? êng th¼ng cã vÞ trÝ nh thÕ nµo víi êng trßn (0) V× sao?? §Ó nhËn biÕt c¸c vÞ trÝ gi÷a -êng th¼ng vµ êng trßn ta lµm HS ®äc ?3 HS tr¶ lêi HS tr×nh bµyHS nhËn xÐt HS vËn dông hÖ ?3 0CHBa) êng th¼ng c¾t -êng trßn (0) v× 3cm 5cm 2nh thÕ nµo ?? H·y tÝnh BC ?GV cho hs lµm bµi 17 sgk §Ó ®iÒn ®óng vµo b¶ng vËn dông kiÕn thøc nµo thøcHS thùc hiÖn HS ®iÒn vµo b¶ngphô HS tr¶ lêi b) XÐt B0H cã gãc 90 Theo ®Þnh lý Pitago ta cã 0B 0H HB HB 4(cm) BC 2.4 8(cm)Bµi tËp 17 sgk HS ®iÒn trªn b¶ng phô 5) íng dÉn Häc kü lý thuyÕt, ®Þnh lý hÖ thøc vÞ trÝ ¬ng ®èi gi÷a êng th¼ng vµ êng trßn. Bµi tËp 18, 19,20 sgk /110 T×m h×nh ¶nh vÞ trÝ ¬ng ®èi gi÷a êng th¼ng vµ êng trßn trong thùc tÕ.IV. Rút kinh nghi mệ3Ngµy so¹n: 05/11/2012Ngµy gi¶ng: TiÕt 26 LUY PỆ ẬI. tiêuụ :- Kh sâu và ng thêm cho sinh :ắ ề+ trí ng ng th ng và ng trònị ươ ườ ườ+ Các nh lý, th liên quan ti 25ị ế- Rèn luyên kh năng ng ki th đã vào bài HSả ở- Gíao tính th toán hoc thông qua bài gi ngụ ả- Rèn luyên cho HS kh năng làm vi sáng tao.ả ậII. Ph ng ti n: ươ ệGV: Th c, com paướHS: ng pụ ậIII. Ti trình lên p:ế ớ1) nh:Ổ ị2) Ki tra:ể3) Bài iớ :Ho ng Th yạ Ho ng Tròạ Ghi ngả- Nêu bài 1ậ- Bài toán cho bi gì ếVà yêu làm gì ầ- Cho HS hình và ẽtr iả Ghi bài tâp- Tr iả Bài 1: ậTrên ph ng cho ộđi 3; ẽđ ng tròn tâm bán kính ườb ng thì ng tròn đó có ườv trí nh th nào các ớtr ?ụ ai:ỉK IA Ox. Do IA nên ẻđ ng tròn ti xúc ườ ớtr hoànhụ IB Oy. Do IB 3> nên ng tròn(ườI và tr tung không giao ụnhau Bài 2ậCho O; 2cm ). ng ườ4-3 2yxONêu bài 2ậCho HS phân tích bài ựtoánCho HS ghi gi thi t, ếk lu và hình cho ẽbài toánKhi nào ng th ngộ ườ ẳđ là ng trung ượ ườbình tam giác ộYêu HS tính ADầNêu bài 3ậCho HS phân tích bài ựtoánCho HS ghi gi thi t, ếk lu và hình cho ẽbài toánYêu HS nêu cách ầtính ADKhi nào ng th ng và ườ ẳđ ng tròn ti xúc nhauườ ếH ng HS ch ng ướ Ghi bài pậPhân tích bài toánTh hi các yêu ủGVTr iả ờTínhGhi bài pậT phân tích và tóm bài ắtoánTh hi theo yêu ủGVNeu cách tính AD và ti ếhành tính dài ADộ ủNêu th cệ th ng đi qua bên ngoàiẳ ằđ ng tròn và ng tròn ườ ườt và C, trong đóAB BC. ạK ng kính COD. Tính ườ ộdài đo ADạ BO là ng trung bình ườ ủV ABC nên BO AD 2Do BO 2cm nên AD 4cm Bài 3ậCho hình thang vuông ABCD (0ˆˆ90A D= =0ˆˆ90A D= AB 4cm, BC 13cm, CD 9cm. a)Tính dài ADộb)Ch ng minh ng ng ườth ng AD ti xúc ng ườtròn có ng kính BCườG aiỉ Có bán kính BC 6,5cmK IH AD. Kho ng cách ảt AD IH, ta có: ếd= IH AB CD OAD5C 13 9a AD 12 cmb) là trung đi ểc BC. ủ( ng kính BC ườminhTh hi theo ng nự ướ 6,5cmDo nên và AD ti ếxúc nhau 4) ng ốCho HS nh i: ạ+ Các trí ng a: Hai ng tròn, ng th ng và ng trònị ươ ườ ườ ườ+ Các th liên quanệ ứ5) ng n: ướ ẫ- làm bài pự ậ- lý thuy tọ ế- Xem tr bài hi nh bi ti tuy ng tròn ướ ườIV. Đánh giá: