Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chương 1 - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC - Mức độ 4 Phần 4

d57289d4a7f0a55bf0ed2fdaee5aa435
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-01 10:21:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1: (THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình Lần năm 2017 2018) Choph ng trình ươ()()21 cos cos cos sinx x+ Tìm các giá tr ph ngể ươtrình có đúng nghi phân bi thu ộ20 ;3pé ùê úë .A. 1;2 2m ùÎ -ê úë B. (][); 1;mÎ +¥ .C. ()1;1mÎ 1;12mé öÎ -÷êë .L iờ gi iảCh nọ Ta có: ()()()()()2 21 cos cos cos sin cos cos cos cos 0x x+ =()()1 cos cos cos cos 0x xÛ =é ùë ûcos 1cos 4xx m=-éÛê=ë. Xét ph ng trình ươcos 2x kp p=- ()k΢ .Ph ng trình ươcos 1x=- không có nghi trong đo ạ20 ;3pé ùê úë .Cách 1: Xét ph ng trình ươcos 4x m= ặ()cos 4f x= Ta có: ()4 sin 4f x¢=- .Xét ()0 sin 44f kpp¢= ()k΢ .Xét trong đo ạ20 ;3pé ùê úë thì ta có: ;4 2xp pì üÎí ýî .B ng bi thiên:ả ếx04p2p 23 p()f x¢0 -0 +0 -()f x1 1- 112- vào ng bi thiên, ta th ph ng trình ươcos 4x m= có đúng nghi phân bi trongệ ệđo ạ20 ;3pé ùê úë khi và ch khi ỉ112m- .Cách 2: Xét cos 4x m= Ta có 80 0;3 3x xp pé ùÎ Îê úë .V ớ[]{}4 \\xp pÎ và (]1;1mÎ ph ng trình ươcos 4x m= có nghi m.ệV ớ84 ;3xppæ ùÎçúè và 1;12mé öÎ -÷êë ph ng trình ươcos 4x m= có nghi m.ệV ph ng trình có ươ3 nghi phân bi thu ộ20 ;3pé ùê úë khi 1;12mé öÎ -÷êë .Câu 2: Kh ng nh nào sau đây là đúng ph ng trình ươ2 280sin cos 06 32 332xx xpæ ö+ =ç ÷+ +è ?A. nghi ph ng trình là ươ 8. B. ng các nghi ph ng trình là ươ 8.C ng các nghi ph ng trình là ươ48 D. Ph ng trình có vô nghi thu ươ ộ¡ .Câu 3: Kh ng nh nào sau đây là đúng ph ng trình ươ2 280sin cos 06 32 332xx xpæ ö+ =ç ÷+ +è ?A. nghi ph ng trình là ươ8 B. ng các nghi ph ng trình là ươ8 .C ng các nghi ph ng trình là ươ48 D. Ph ng trình có vô nghi thu ươ ộ¡ .H ngướ nẫ gi iảCh nọ CPh ng trình đã cho ng ng ươ ươ ươ ớ()2 280sin sin6 32 332xx xæ ö= *ç ÷+ +è .Ta bi ng hàm ốsiny x= ng bi trên kho ng ả;2 2p pæ ö-ç ÷è Ta ch ra ng các hàm sỉ ố()26xf xx=+ và ()28032 332g xx x=+ nh giá tr trong kho ng này.ậ ảTh y, ta có ậ22162 62 6x xxx£ =+và ()2280 80 80032 332 76 216 76x xxp< <+ ++ .T các đánh giá trên, ừ() ra khi và ch khiả ỉ2 2806 32 332xx x=+ 248 332 480 0x xÛ 2640xxx=éêÛ =êê=ë .T ng các nghi ph ng trình đã cho là ươ2 40 48+
2020-09-27 07:51:00