CHỦ ĐIỂM GIÁO ÁN MẦM NON

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-27 15:38:52 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CH ĐI CH CÁNH MỦ ƯỚ Th hi tu 1ự /11- 6/ 12/2017)M TIÊU:ỤI. Phát tri th ch tể ấ1. Dinh ng và kh eưỡ ỏ- Tr bi ngh liên quan cung th ph m, kh eẻ ượ ỏ- Tr bi ăn ng ch lên, kh nh và làm vi cẻ ệ- Bi và không làm vi gây nguy hi mế ể- Không ch nh ng sinh, nguy hi các khu xu tơ ấ- Tr bi tác bác khi khám, ch nhẻ ượ ệ- Tô màu kín không ch ra ngoài ng vi các hình ườ ẽ2. Phát tri ngể :- Tr hàng nhanh nh n, đúng các ng tác th theo nh và theo ngẻ ướd cô.ẫ ủ+MT6:Tô màu kín không ch ra ngoài ng vi hình vờ ườ ẽ+MT21:Nh ra và không ch đò nguy hi mậ ể+MT23:Không ch nh ng sinh,nguy hi mơ ể- Phát tri ng n: ả+ Lăn bóng ng tay và đi theo ằ+Tr và trèo qua gh th ườ ụ+Bò dích qua 5-6 pắ ộ+ Ném và bóng ng tay kho ng cách 4mắ Phát tri ch th khéo léo, cho tr .ể ẻ- Phát tri ng tính: Ph ng bàn tay, ngón tay, ph tay ượ ợ- ắII. Phát tri nh th cể Khám phá khoa ọ+ ngh ph bi tr ng ượ +MT96: Phân lo dùng thông th ng theo công ng và ch li uạ ượ ườ ệ+MT98:K ngh ph bi nể ượ ế+MT108:Xác đi nh trí trong ngoài,trên i,tr sau,ph trái so ướ ướ ậv khác ậ- Bi ích các ngh khác nhau.ế ề- Tr bi ngày 20/11 là ngày nhà giáo Vi nam, bi kính tr ng th cô. ầ- Tr bi ngày 22/12 là ngày quân nhân dân Vi Namẻ ượ ệ- Phân lo i, so sánh dùng, ph theo ngh (s ng, ch li u, hình ng, ượ ạcông ng…).ụ- Tr mô ph ng các ng tác th hi tr ng ngh .ẻ ượ ượ 2. Làm quen toánớ 6, nh bi các nhóm có ng. Nh bi 6ế ượ Nh bi quan kém ng trong ph vi 6.ậ ượ ạIII. Phát tri ngôn ngể Tr bi ngh nghi ph bi trong xã iẻ ượ Hi nghĩa khái quát ch t, hi ng gi gũiể ượ Nghe hi dung câu chuy n, th ng dao, ca dao dành cho tu tr emể +MT67:S ng các câu khác nhau trong giao ti +MT80:Th hi thích thú sách +MT81:Có hành vi gi gìn sách ệIV. Phát tri năng tình xã iể Quý tr ng lao ng, bi gi gìn ph lao ngọ +MT30:Đ xu trò ch và ho ng th hi thích trề +MT32:Th hi vui thích khi hoàn thành công vi cể +MT54:Có thói quen chào i,c xin phép ng hô ng nỏ ườ Nói kh năng và thích riêng thânượ Bi đóng các vai các ngh nghi trong xã nh bác cô giáo, xây ngế Th hi vui thích khi hoàn thành nhi vể Thích chia xúc, kinh nghi m, dùng, ch nh ng ng gũiẽ ườ sàng giúp ng khác khi khó khănẵ ườ Nh ra vi mình làm có nh ng ng khácậ ưở ườV. Phát tri th mể ỹ- Bi hát, ng theo nh các bài hát theo ch .ế ề+ Hát đúng bài hát giai đi tr emệ Bi ra các ph hình có cân i, màu hài hoà ảph m, dùng các ngh .ẩ Bi ng các kĩ năng n, xé dán tranh ph m, ng …các ụngh ng các nguyên li khác nhau.ề ệ+ Tô màu kín, không ch màu ra ngoài ng vi các hình vờ ườ ẽM NG DUNGẠ ỘM NG DUNGẠ mm NG HO NGẠ ỘPh nầ dungộ Đi uềch nhỉ 1.Dinh ng và kh eưỡ ỏ- luy năng sinh cá nhân.ậ ệ- Trò chuy n, th lu hành ng có th gâyệ ểnguy hi khi vào lao ng xu t.ể ấ- ch bi món ăn, ngậ ố2. Phát tri ngể ộ*Th sángể Ch cánh ắc mướ ơNgày côộ ủgiáo Cháu th ngươchú iộ ộc béƯớ Ngh truy nề ềth ng ph bi ởđ ph ngị ươI.Pháttri nểthểch tấ Rèn hình ngũ, di chuy hình.ộ ộ- bài phát tri chung.ậ ể+T các ng tác:Tay, chân, ng, t(M ng tác ậ2LX8N)(Th 3,5 vòng,g y)ứ ậ*V ng n:ậ ả+ Ném trúng đích ngang; ằ+ Lăn bóng ng tay và đi theo bóngằ+ Đi trên ván cố+ Ném xa ng tayằ* Trò ch ngơ ộ- Ng tài gi i; ườ Ng làm Khiêu vũ cùng ườ ườbóng,nh bao ,…ả ố3. Nâng cao ch ng phát tri ng.ấ ượ ộ- ch ngày trình di th trang nhí.ổ ờ- ch ngày th thao.ổ ểII .Phát tri nểnh ậth cứ 1. hám phá khoa cọ .- Trò chuy n, th lu n, tìm hi và so sánh, phân bi tệ ộs đi m, tr ng các ngh ph bi n, ngh chố ịv ngh tr ng ph ng.ụ ươ- Làm quen ngh cô giáoề ngh th c, th xây; làm quenề ợv ngh làm ru ng và th may, iớ ,l àm ngh buôn bánề .- Trò chuy ngh cô giáoệ ề- Trò chuy ngh ác ngh bán hàngỹ ề- Trß chuyÖn íc m¬ cña bÐ- Trß chuyÖn vÒ nghÒ bé ®éi2. Làm quen toánớ- Tách trong ph vộ 5- .Nh bi nhóm ng trong ph vi ượ .- Nh bi 6III .PhátTri nểngôn ngữ các bài th câu truy n:ọ ệ-Th ơ+ Bó hoa ng côặ+Chi iế ớ+Làm bác sỹ +Chú hành quân trong aộ ư+ Bé làm bao nhiêu nghề+ TýƯớ ủ-Truy n: ệ+Bác chimỹ+Hai anh em+Cây rau Th útủ ỏ- chuy theo tranh.ể ệ- ca dao ng dao.ọ IV .Phát tri nểth mẩ mỹ Âm nh c.ạ- Hát và ng nh nhàng các bài hát theo ch đi m.ậ ể*D hát:ạ-Cô giáo mi xuôiề- Cháu yêu cô chú công nhân-Cháu yêu cô th tợ ệ- lên cháu lái máy càyớ*D ng bài :ạ -Chú iộ ộ* Nghe hát: :- Anh phi c«ng- Màu áo chú iộ ộ- làng ta, Tâm tình cô giáo nonạ ầ-Đi ấ* Trò ch âm nh c: Nghe ti tìm ,ai nhanh ậnh tấ đoán tên hát ạ- Nghe hát: Anh phi c«ng, xe ch lu kim; Màu áo chú ồb i; làng ta, ph ấ2 hìnhạ-V hoa ng cô giáoẽ ặ-V dùng ng ngh nôngẽ ề-Tô màu tranh chú bi oộ ả-C dán hình nh nghắ ềV .Pháttri nểtìnhc mảvàkỷnăngxã iộ Trò chuy th hi tình m, mong mu làm vi ượ ngh nào đó, tr thành ng làm ngh ướ ườ ềmà tr bi và yêu thích.ẻ ế- Trò ch i: đóng vai ng làm ngh th hành và th hi ườ ệtình yêu quý ng lao ng, quý tr ng các ngh khác ườ ềnhauVI. Giáod kĩụnăngs ng choốtrẻ -K năng tay đúng cáchỹ ử-K năng chào phépỹ ễ-K năng không đi theo và nh quà ng lỹ ườ ạ-K năng tránh xa nh ng nghuy hi m.ỹ ểVI .Ph iố pợ iớ cha mẹtrẻ ng cha trẹ sách báo các ngh ềnghi pệ- Cho con bi các ngh mế ẹ- Nh nh cha tr trẹ đi đúng gi ,và cho tr ẻm qu áo cho tr nh mũ hi cho trặ HO CH TU IẾ ẦCh con: Ngày cô giáoủ ủSố tuần: tuần Từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018)Ho ạđ ngộ Th 2ứ Th 3ứ Th 4ứ Th 5ứ Th 6ứĐóntr ,ẻCh iơThểd cụsáng *Đón tr :ẻ- Cô sinh phòng quang tr ng .ế ườ ớ- Cô đón tr vào ni nh nh tr dùng ch đúng ơquy nh.ị- Trao ph huynh tình hình tr và các ho ng trong p.ổ ớ-Trò chuy ch đi .Xem tranh anh ch thânủ ả- Đi danh tr .ể ẻ* Ch th sáng:ơ ụ1, Kh ng.ở ộCho tr ra sân đi thành vòng tròn, đi th ng đi các ki chân khácẻ ườ ểnhau. Sau đó hàng theo bài th c.ề Kh ng theo nh thở ểd sáng chung toàn tr ng ườ2, Tr ng ng.ọ ộT theo bài hát chung toàn tr ngậ ườ- x8 nh ị(Riêng th 3,5 vòng y, bài hát )ứ ờ3, TĩnhồCho tr làm chim chim con đi xung quanh sân sau đó đi vào pẻ ớ*Đi danhểPhát tri ểnh th cậ Phát tri nểth mẩ Phát tri nểth ch Phát tri ểngôn ngữ Phát tri ểth mẩ ỹHo ạđ ng ộH cọ Trò chuy ệv ngày 20-ề11 hátạ Cô giáo mi xuôiề- Nghe hát: Tâm tình côgiáo ầnon- TCAN: Ainhanh nh tấ Lăn bóng ng hai tay ằvà đi theo bóng Th :ơ Cô giáo emủ VÏ hoa ng côặCh ơngoài tr *HĐCCĐQuan sát: Tranh các cháu ng ặhoa cô nhânngày 20-11-TCVĐ Kéo co- Ch theo ơý HĐCCĐLàm quenLàn đi ệdân ca “Đi y”ấ- TCVĐKhiêu vũ cùng bóng.- Ch theo ơý thích *HĐCCĐ Quan sát:Tranh ngh ềcô giáo- TCVĐNg làm ườv nườ- Ch theo ơý thích *HĐCCĐV do trên ựsân- TCVĐ Chuy bóng ềqua uầ- Ch theo ơthích HĐCCĐ Quan sát ườrau- TCVĐ Nh ảbao bố- Ch theo ơthíchCh iơho tạđ ngộ cácởgóc Góc xây ng: xây ng công viên, xây cự ọ- Góc phân vai: bán hàng, cô giáo- Góc th vi n: xem tranh nh, sách truy nư ệ- Góc ngh thu t: tô màu tranh, nệ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây,T nh ,gieo hướ ướ ạVệsinh,ăntr a,ưngủtr aư -V sinhệ :+Cô chu ,đ đi khăn lau cho tr ,r tay tẩ ặ- Ăn tr a:ư+Tr cùng cô bàn gh chu cho gi ăn tr aẻ ư+Cô ng viên tr ăn su tộ +Sau khi ăn xong,cô cho tr ch ng ăn và nh tr đi sinh ệ,lau mi ng,u ng .ệ ướ- Ng tr a:ủ Cô cho tr riêng theo trai ,b gái.Cô bao quát ảb th gian cho tr ng gi cả ấCh iơho tạđ ngộtheo ýthích -H ng trò ch ng làm ướ ườ ườ-D tr năng tay đúng cách.ạ ử- chuy sáng theo tranh ạ- Xem ch ng trình thi nhiươ ế- Ch do các nhómơ ở- Đóng ch con: Cô giáo.ủ ềVệsinh,Trảtrẻ Cô nh nh tr cho tr tay chân,lau ch .ắ ẽ- Cô bu tóc cho tr tr khi ra .ộ ướ ề- Cô cho tr ng trong đón cô giao tay cho cha tr ềchào cô chào n.ạ- Cô trao tình hình trong ngày tr cho cha .ổ KẾ HOẠCH CHƠI CÁC GÓC Tên góc ộdung qu mongế ảđ iợ Chu bẩ Cách ti hànhế Góc xây ngự Xây ng ựb nh vi n,ệ ệtr ng ườh c, xây Tr bi ngẻ ụcác li khác ệnhau xây ểd ng nh vi n, dùng xây ồd ng nh ưg ch, cây, rápạnhà Cô trò chuy ệvà ng tr vướ ềgóc ch i, tr ẻbi phân công ếnhà tr ng có ườ ọphòng khám, phòng nh nhân,ệphòng c, phòngọb pế công vi ệCô bao quát và ng ướ ẫthêm cho trẻNh xét tuyên ậd ng tr sau ươ ẻkhi ch iơGóc phân vai Đóng vai: Bác ỹn ăn,bánấhàng Tr bi đóng vaiẻ ếBác cô giáo, ỹvà ănẹ ch góc ơphân vai và ồch khác liênơquan Tr các góc ềch phân vai ơcho nhau, cô quan sát và ng ướ ẫthêm cho trẻNh xét tuyên ậd ng tr sau ươ ẻkhi ch iơ Góc sách Xem tranh nh ềch đủ Tr bi xem ừtrên xu ng ốd ,t trái qua ướ ừph Tranh nh, ảcác ngh Cô gi thi ệtr góc ch i,ẻ ơcô ng ướ ẫthêm cho tr ẻn thi tế ếNh xét tuyên ậd ng tr sau ươ ẻkhi ch iơ Góc ngh ệthu tậ ,tôẽ ặmàu Hát múa, ọth ềch Tr bi ặtô màu múa hát, đoc th ch ủđề xô, qu ạmúa, vòng hoa,bút màu.đ nấ Cô gi thi ệtr góc ch iẻ ơTr bi múa ếhát ch đề ềCô nh xét ậtuyên ng trươ