Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề Thất bại là mẹ của thành công

09b3a66d140ab95cd4a3464f6f5d5f35
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-24 09:33:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

XIN CHÀO TH CÔ VÀ CÁC ẦB ĐN PH ẦTHUY TRÌNH ỔMÌNHĐ:ề Gi thích câu ng Th là ạm thành công.ẹBài làmI. bàiở­Gi thi ngh lu n: Trong cu ộs ng đt đc nh ng thành công, ượ ỗng chúng ta đu ph tr qua vô vàn khó ườ ảkhăn và th thách, th chí là th i.ử ạ­Tuy nhiên nh ng th ta hái ặđc nhi thành công th .ượ ế­Vì ông bà ta th ng nói: “Th là ườ ẹthành công”. 492E20016902II. Thân bài1. Gi thích:ả­V th là gì? Th chính là không ạđt đc nh ng đi mình mong mu n, là ượ ốnh ng ngã trên đng đi.ữ ườ ờ­Nh ng ng i, thành công là đt đc ượ ượnh ng qu đp nh mong mu n.ữ ố­T nh ng nghĩa trên ta hi chính th ấb là ngu và đng ươ ớthành công. 49492E20026E0169II. Thân bài2. Vai trò th i:ủ ạ­Th đem cho ta nh ng bài kinh ọnghi vô cùng quý giá.ệ­Xét th ta th không ai làm vi gì ệthành công ngay đu.ừ ầ­Mà chính nh th nên đã rút kinh ọnghi sau ch đó và tôi ầluy chí, giúp thân tin, lĩnh n.ệ ơ49492E20026E0169II. Thân bài2. Vai trò th i:ủ ạ­S th còn là đng khi cho con ếng không ng ng ng và c, nghiên ườ ực u, tìm đt đn thành công.ứ ế­D ch ng:ẫ ứ49492E20026E0169II. Thân bài2. Vai trò th i:ủ ạTr khi phát minh ra ướđc chi bóng đèn ượ ếcó th phát sáng ơ1500 gi Thomas ờEdison ng th ạhàng ngàn và ịgiáo viên mình ả“quá ngu ng có ểth c”. ọ49492E20026E0169II. Thân bài2. Vai trò th i:ủ ạSiêu sao bóng ổMichael Jordan ng th ừl này đn ầkhác và ném ụh 9000 trong ầc nghi p.ả ệ49492E20026E0169II. Thân bài2. Vai trò th i:ủ ạ­T nh ng ch ng trên ta có th th con ấng không có thành công nên ườ ếph kiên trì qua th i.ả ượ ạ49492E20026E0169II. Thân bài3. Bàn c, ng đ:ạ ề­Có ph sau th nào ta cũng thành công ạSau th mu có đc thành công thì ượph có lòng kiên trì, ngh qua khó ượkhăn đó.­Tuy nhiên không ph là li lĩnh hay mù ềquáng mà làm ra nh ng sai m.ữ ầ­Có ng sau khi ph sai thì chán ườ ạn n, thì ph sai khác còn nghiêm ầtr ng n. ơ49492E20026E0169