Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 9: Silic và hợp chất của silic

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-25 07:43:35

Mục lục
* * * * *

I. Phương pháp giải

- Nắm chắc kiến thức về silic và các hợp chất của silic kết hợp với các công thức tính toán để giải quyết bài toán đưa ra.

II. Ví dụ

Bài 1: Một loại thủy tinh chịu lực có thành phần theo khối lượng của các oxit như sau: 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2. Thành phần của loại thủy tinh này được biểu diễn dưới dạng công thức nào?

Trả lời

Tỷ lệ số mol của các oxit: nNa2O : nCaO : nSiO2 = 13/62 = 11,7/56 = 75,3/60 = 0,21 : 0,21 : 1,255 = 1:1:6

Vậy công thức của loại thủy tinh này: Na2O.CaO. 6SiO2

Bài 2: Khi cho 14,9 gam hỗn hợp Si, Zn và Fe tác dụng với dung dịch NaOH thu được 6,72 lít khí(đktc). Cũng lượng hỗn hợp đó khi tác dụng với dư dung dịch HCl sinh ra 4,48 lít khí(đktc). Xác định thành phần của hỗn hợp trên.

Trả lời

Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Si, Zn, Fe ta có: 28x + 65y + 56z = 14,9 (1)

Khi cho hh tác dụng với NaOH thì Si và Zn có phản ứng, ta có phương trình hóa học:

Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2 ↑

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

Ta có: 2x + y = 0,3 (2)

Khi cho hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Phương trình hóa học:

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

Fe + HCl → FeCl2 + H2

=> y + z = 0,2 (3)

Từ 1, 2, 3 ta có: x = y = z = 0,1

=> %m(Si) = (0,1.28.100%)/14,9 = 18,79%

%m(Zn) = (0,1.65.100%)/14,9 = 43,62%

%m(Fe) = 100% - 18,79% - 43,62% =37,59%

Lượt xem: 179