Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 8: Viết phương trình mặt phẳng chứa 2 đường thẳng cắt nhau

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-13 08:37:39

1. Tìm vecto chỉ phương của d và d’ là u1u2

2. Vecto pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n→=[u1 , u2 ]

3. Lấy 1 điểm M trên d

4. Áp dụng cách viết phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và có vecto pháp tuyến.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng 

và 

Hướng dẫn:

Đường thẳng d đi qua điểm M(1; 1; 1) và có vecto chỉ phương u1(0; -2;1)

Đường thẳng d’ đi qua điểm N(1; 1; 1) và có vecto chỉ phương u2(0; -2;1)

Ta có: [u1 , u2 ]=(0;3;6), MN→=(0;0;0)

Do MN→ [u1 , u2 ]=0 nên đường thẳng d và d’ cắt nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và d’ cắt nhau nên (P) có một vecto pháp tuyến là n→=[u1 , u2 ] =(0;3;6) =3(0;1;2).

Phương trình mặt phẳng (P) là: y -2z -3 =0

Bài 2: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng 

 và 

Hướng dẫn:

Đường thẳng d đi qua điểm M(1; -1; 12) và có vecto chỉ phương u1(1; -1;-3)

Đường thẳng d’ đi qua điểm N(1; 2; 3) và có vecto chỉ phương u2(-1; 2;0)

Ta có: [u1 , u2]=(6;3;1), MN→=(0;3;-9)

Do MN→[u1 , u2 ]=0 nên đường thẳng d và d’ cắt nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và d’ cắt nhau nên (P) có một vecto pháp tuyến là n→=[u1 , u2 ]=(6;3;1)

Phương trình mặt phẳng (P) là:

6(x -1) +3(y -2) +z -3 =0

⇔ 6x +3y +z -15 =0

Bài 3: Viết phương trình mặt phẳng chứa trục Oy và đường thẳng d có phương trình: 

Hướng dẫn:

Đường thẳng d đi qua điểm M(3; 5; 4) và có vecto chỉ phương u1(3; -1;4)

Đường thẳng Oy đi qua điểm O(0; 0; 0) và có vecto chỉ phương u2(0; 1;0)

Ta có: [u1 , u2]=(-4;0;3), OM→=(3;5;4)

Do MN→[u1 , u2 ]=0 nên đường thẳng d và Oy cắt nhau.

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và Oy cắt nhau nên (P) có một vecto pháp tuyến là n→=[u1 , u2 ]=(-4;0;3)

Phương trình mặt phẳng (P) là:

-4x +z =0

⇔ 4x -z =0

Lượt xem: 1342

Các bài học liên quan