Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 8: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-25 09:00:31

Mục lục
* * * * *

I. Phương pháp giải

- Nắm được các kiến thức về:

+ Khái niệm dầu mỏ, các phương pháp chưng cất và điều chế dầu mỏ.

+ Thành phần của khí thiên nhiên, khí dầu mỏ

II. Ví dụ

Bài 1: Hãy nêu khái niệm dầu mỏ? Các phương pháp điều chế dầu mỏ?

Trả lời

- Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.

- Chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học:

+ Rifominh

+ Crackinh

Bài 2: Sau khi chưng cất phân đoạn dầu mỏ thu được 15% xăng, 25% dầu diazen và 40% dầu mazut. Đem cracking tiếp:

- Dầu diazen thu được thêm 40% xăng và 20% anken

- Dầu mazut thu được thêm 35% xăng và 15% anken.

Từ 1 tấn dầu mỏ thu được thêm bao nhiêu xăng và bao nhiêu anken?

Trả lời

Khi chưng cất phân đoạn 1 tấn dầu mỏ:

Khối lượng xăng, dầu điazen và dầu mazut là:

mxăng = 1. 15/100 = 0,15 tấn

mđiazen = 1.25/100 = 0,25 tấn

mmazut = 1.40/100 = 0,4 tấn

Đem cracking tiếp thì khối xăng và anken thu được là:

mxăng = 0,15 + 0,25.40/100 + 0,4.35/100 = 0,39 tấn

manken = 0,25.20/100 + 0,4.40/100 = 0,21 tấn

Lượt xem: 0