Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 7: Phản ứng oxi hóa

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-25 08:59:39

Mục lục
* * * * *

I. Phương pháp giải

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n-6 + (3n-3)/2 O2 → n CO2 + (n-3)H2O

nHR = (nH2O - nCO2)/3

- Oxi hóa không hoàn toàn:

Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường và đun nóng.

Ankyl benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường nhưng làm mất màu dung dịch thuốc khi đun nóng.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

II. Ví dụ

Bài 1: Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,5 g chất A, người ta thu được 2,52 lít khí CO2 ( đktc).

a. Xác định CTPT.

b. Viết các CTCT của A. Gọi tên.

c/ Khi A tác dụng với Br2 có chất xúc tác Fe và nhiệt độ thì một nguyên tử H đính với vồng benzen bị thay thế bởi Br, tạo ra dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định CTCT của A.

Trả lời

CnH2n–6 + O2 → nCO2 + (n-3)H2O

Cứ (14n -6)g A tạo ra n mol CO2

Cứ 1,5 g A tạo ra 0,1125 mol CO2

CTPT: C9H12

Các CTCT: