Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 6: Xác định công thức phân tử cacbohidrat

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-23 07:26:35

Mục lục
* * * * *

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Thông qua các phản ứng đặc trưng để xác định nhóm chức có trong phân tử. Từ đó xác định công thức phân tử, viết công thức của gluxit cần xác định.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,855 gam một chất đường thì thu được 1,32 gam CO2 và 0,495 gam H2O. Phân tử khối của đường trên gấp 1,9 lần phân tử khối glucozo. Tìm công thức của đường.

Hướng dẫn:

    Ta có: mC = 3/11.mCO2 = 0,36 (gam); mH = 1/2.mH2O = 0,055 (gam)

    ⇒ mO = 0,855 - 0,055 = 0,44(gam)

    Gọi công thức tổng quát: CxHyOz (M = 1,9.180 = 342)

    Lập tỉ lệ: 

    ⇒ x = 12; y = 22; z = 11

    Vậy công thức phân tử là C12H22O11

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam nước. Tìm công thức đơn giản nhất của X và X thuộc loại cacbohidrat nào đã học.

Hướng dẫn:

    Ta có: mC = 13,44/22,4.12 = 7,2 (gam); mH = 9/18.2 = 1 (gam)

    Và mO = 16,2 - (7,2 + 1) = 8(gam)

    Lập tỉ lệ: 

Công thức nguyên của X: (C6H10O5)n và X thuộc loại polisaccarit.

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 gam một cacbohiđrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 gam kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng dung dịch tăng 0,0815 gam. Đun nóng dung dịch A lại được 0,1 gam kết tủa nữa. Biết khi làm bay hơi 0,4104 gam X thu được thể tích khí đúng bằng thể tích 0,0552 gam hỗn hợp hơi ancol etylic và axit fomic đo trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là :

    A. C12H22O11.         B. C6H12O6.         C. (C6H10O5)n.         D. C18H36O18.

Hướng dẫn:

    Đặt CTTQ của X: Cn(H2O)m.

    CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O         (2)

    2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2         (3)

    Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O         (4)

    Theo (2) : nCO2 (pư) = nCaCO3 = 0,001 mol

    Theo (3), (4): nCO2 (pư) = 2.nCa(HCO3)2 = 2.nCaCO3 = 0,002 mol

    Tổng số mol CO2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy hợp chất hữu cơ là 0,003 mol.

    Vì khối lượng dung dịch A tăng so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là 0,0815 gam nên ta có :

    Mặt khác X có công thức là Cn(H2O)m nên suy ra :

    12n + 18m = 342 ⇒ n = 12; m = 11.

    Vậy, công thức phân tử của X là C12(H2O)11 hay C12H22O11.

Lượt xem: 218