Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 6: Phản ứng thế

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-25 08:58:52

Mục lục
* * * * *

I. Phương pháp giải

- Nắm vững quy tắc thế: các ankylbenzen dễ tham gia các phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen hơn benzen và sự thế ưu tiên ở các vị trí ortho và para so với nhóm ankyl.

- Áp dụng các công thức tính toán về mol, nồng độ để xác định tính toán theo yêu cầu bài toán.

II. Ví dụ

Bài 1: TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp là 80%. Tính lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluene?

Trả lời

Số mol toluene tham gia phản ứng: ntoluen = 230/94 = 2,5 mol

Phương trình phản ứng:

Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo thành từ 230 gam toluene:

mTNT = 2,5.227.80/100 = 454 gam

Lượt xem: 0