Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 5: Xác định tên kim loại và oxit kim loại

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-23 10:18:25

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Tính trực tiếp khối lượng mol của kim loại. Nếu đề bài không cho hóa trị của kim loại thì ta thiết lập một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hóa trị và M rồi biện luận.

    Lưu ý: Thường sử dụng các phương pháp như: Định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn electron ... để tìm kim loại

Ví dụ minh họa

Bài 1: Ngâm một kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau một thời gian thu dược 4,368 lit khí H2 (đktc) và khối lượng kim loại giảm 3,51 gam. Kim loại đã dùng là:

    A. Mg

    B. Al

    C. Cu

    D. Zn

Hướng dẫn:

    Phản ứng:

    Bảng biện luận:

    Vậy kim loại M là nhôm (Al)

Bài 2: Cho 19,2 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây:

    A. Mg         B. Cu         C. Fe         D. Zn

Hướng dẫn:

    Số mol NO là nNO = 4,48/22,4 = 0,2 mol

    M = 19,2/(0,6/n) = 32n → n = 2; M = 64 → M: Cu

Bài 3: Dẫn luồng khí CO dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là:

    A. Fe3O4         B. FeO         C. Fe2O3         D. Fe3O4 hoặc FeO

Hướng dẫn:

    Ta có: nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

    Xét sơ đồ sau:

    Ta có: 0,03y = 0,12 → y = 4

Lượt xem: 169