Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 5: Ứng dụng, điều chế và nhận biết

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-25 08:57:28

Mục lục
* * * * *

I. Phương pháp giải

- Nắm rõ:

+ ứng dụng các hidrocacbon thơm.

+ Một số phương pháp điều chế quan trọng điều chế benzene:

Từ axetilen:

3C2H2 → C6H6 (C, 600oC)

- Tách H2 từ xiclohexan:

C6H12→ C6H6 + 3H2 (to, xt)

+ Nhận biết các ankylbenzen bằng dung dịch KMnO4 đun nóng; stiren bằng dd Br2 hoặc KMnO4.

II. Ví dụ

Bài 1: Từ axetilen viết phuơng trình hoá học điều chế benzene, toluene, stiren.

Bài 2: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất lỏng: stiren, phenylaxetilen, toluen, bezen.

Phương trình phản ứng:

C6H5C≡CH + AgNO3 + NH3 → C6H5C≡CAg + NH4NO3

3C6H5CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C6H5-CHOH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O (to)