Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 4: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-25 08:55:44

Mục lục
* * * * *

I. Phương pháp giải

- Nắm rõ:

+ Đồng đẳng: Dãy đồng đẵng của benzen có CTTQ là CnH2n-6.

+ Đồng phân: Đồng phân về vị trí tương đối của các nhóm ankyl xung quanh vòng benzen (o, m, p).

+ Cách đọc tên theo danh pháp hệ thống:

Tên = số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + benzene

- Đánh số trên vòng sao cho tổng vị trí trên vòng là nhỏ nhất

- Nếu 2 nhóm thế trên vòng benzene ở vị trí: 1,2 – ortho; 1,3 – meta; 1,4 – para.

II. Ví dụ

Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10; C9H12.

Trả lời

Các đồng phân hidrocacbon thơm có công thức phân tử là C8H10; C9H12.

C8H10;

C9H12.

Bài 2: Viết thức cấu tạo các hiđrocacbon có công thức cấu tạo sau:

a, 3-etyl-1-isopropylbenzen   b, 1,2-đibenzyleten

c, 2-phenylbutan   d, điphenylmetan

Lượt xem: 1