Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 4: Bài tập lớp và phân lớp

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-27 03:29:51

Mục lục
* * * * *

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Cần nắm vững các kiến thức về lớp và phân lớp:

      + Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

      + Mỗi lớp electron phân chia thành nhiều phân lớp.

      + Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. Số phân lớp trong một lớp = số thứ tự của lớp đó.

      + Số obitan có trong một phân lớp

Lưu ý: Cách tính nhanh số obitan: trong lớp n sẽ có n2 obitan

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Hãy cho biết tên của các lớp electron ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân tử lớp electron.

Hướng dẫn:

Ta có:

n: 1 2 3 4

Tên lớp: K L M N

Lớp K có 1 phân lớp 1s

Lớp L có 2 phân lớp 2s, 2p

Lớp M có 3 phân lớp 3s, 3p, 3d

Lớp N có 4 phân lớp 4s, 4p, 4d, 4f

Ví dụ 2. Hãy cho biết số phân lớp, số obitan có trong lớp N và M.

Hướng dẫn:

- Lớp N có:

      + 4 phân lớp 4s, 4p, 4d, 4f

      + 16 obitan: 1 obitan 4s, 3 obitan 4p, 5 obitan 4d, 7 obitan 4f

- Lớp M có:

      + 3 phân lớp: 3s, 3p, 3d

      + 9 obitan: 1 obitan 3s, 3 obitan 3p, 5 obitan 3d

Lượt xem: 178