Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 3: Tính đạo hàm của hàm số lượng giác

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-17 03:06:48

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đạo hàm của hàm số:

 bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Bài 2: Tính đạo hàm của hàm số y = cos2x + cos4x + sin5x

Hướng dẫn:

Ta có: y' = -2sin2x - 4sin4x + 5cos5x

Bài 3: Đạo hàm của hàm số y = √cosx bằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

Bài 4: Đạo hàm của hàm số y = tan⁡(2x+1) - xcos2x bằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

Bài 5: Đạo hàm của hàm số 

bằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

Bài 6: Đạo hàm của hàm số y = 6(sin4x + cos4x) - 4(sin6x + cos6x) bằng biểu thức nào?

Hướng dẫn:

y' = 6(sin2x + cos2x)2 - 12sin2xcos2x - 4(sin2x + cos2x)2 + 12sin2xcos2x(sin2x + cos2x) = 2

Bài 7: Tính đạo hàm của hàm số: y = sinx.cosx

Hướng dẫn:

Lượt xem: 217