Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 3: Phenol

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-25 09:04:03

Mục lục
* * * * *

I. Định nghĩa

Định nghĩa: Phenol là những HCHC trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.

II. Phenol

Tính chất hoá học

- Nhân hút e, –OH đẩy e

a. Phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhóm OH

* Tác dụng với kim loại kiềm: C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

* Tác dụng với bazơ: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

→ Phenol có tính axit, tính axit của phenol rất yếu; dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

Chú ý: tính axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím, thứ tự: nấc II của H2CO3 < phenol < nấc I của H2CO3

=> Có phản ứng

C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3

C6H5OH + Na2CO3 →C6H5ONa + NaHCO3

b. Phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng benzen:

4. Điều chế

Theo 2 cách:

Cách 1: Nhựa than đá →chưng cất→ C6H6 +Cl2(xt Fe)→ C6H5Cl

+ NaOH (tocao, p cao)→ C6H5ONa + CO2+H2O→ C6H5OH

Cách 2: Từ cumen (iso propylbenzen)

C6H5CH(CH3)2 ----1)O2(kk):2)H2SO4→ C6H5OH + CH3COCH3

(C6H6 ----CH2=CH-CH3, to → C6H5CH(CH3)2)