Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 3: Các dạng bài tập về dãy điện hóa kim loại và pin điện hóa

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-23 08:55:24

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Xác định thế điện cực chuẩn, suất điện động chuẩn của pin điện hóa

        + Chiều phản ứng: Viết cặp oxi hóa - khử có thế điện cực nhỏ ở bên trái, cặp oxi hóa - khử có thế điện cực chuẩn lớn hơn ở bên phải rồi viết phương trình phản ứng oxi hóa - khử theo quy tắc α.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tính thế điện cực chuẩn E0 của những cặp oxi hóa khử sau:

    a. E0 (Cr3+/Cr), biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cr -Ni là +0,51V và E0 (Ni2+/Ni) = -0,23V.

    b. E0 (Mn2+/Mn), biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cd -Mn là +0,79V và E0 (Cd2+/Cd) = -0,40V.

Hướng dẫn:

Bài 2: Biết phản ứng oxi hóa khử xảy ra trong một pin điện hóa là:

        Fe + Ni2+ → Fe2+ + Ni

    a. Hãy xác định các điện cực âm và dương của pin điện hóa.

    b. Viết các phản ứng oxi hóa và phản ứng khử xảy ra trên mỗi điện cực.

    c. Tính suất điện động chuẩn pin điện hóa.

Hướng dẫn:

    a. Ni (+); Fe (-)

    b. Phản ứng trên các điện cực:

    Cực (-): Fe → Fe2+ + 2e

    Cực (+): Ni2+ + 2e → Ni

    c. E0pin = -0,23 - (-0,44) = 0,21 V

Bài 3: Tính thế điện cực chuẩn E0 của các cặp oxi hóa khử sau:

 . Biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa Fe – Ni là 0,18V và của pin Zn – Ag là 1,56V, thế điện cực chuẩn 

Hướng dẫn:

        +) Pin điện hóa Fe – Ni: cực (-) là Fe; cực dương (+) là Ni

        +) Pin điện hóa Zn – Ag : cực (-) là Zn; cực (+) là Ag.

Lượt xem: 222