Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 2: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-15 08:45:45

Mục lục
* * * * *

* Khái niệm :

   - Sinh sản hữu tính là sự hợp nhất của giao tử đực (n) với giao tử cái (n) để tạo hợp tử (2n), khởi đầu cho việc hình thành cá thể mới.

* Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa :

   - Cấu tạo hoa : Ở thực vật hạt kín, hoa là cơ quan sinh sản hữu tính với 4 thành phần cơ bản : đài, tràng, nhị (mang bao phấn chứa hạt phấn), nhuỵ (mang bầu nhuỵ chứa noãn). Trong đó, có những loài có đồng thời cả nhị và nhuỵ (hoa lưỡng tính), có những loài chỉ tồn tại một trong hai (hoa đơn tính).

   - Sự hình thành giao tử ở thực vật : Giao tử được hình thành từ thể giao tử (hạt phấn ở giới đực và túi phôi ở giới cái), thể giao tử lại được sinh ra từ bào tử đơn bội qua giảm phân.

   - Quá trình thụ phấn và thụ tinh :

     + Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ. Trong giới Thực vật có hai hình thức thụ phấn là tự thụ phấn và thụ phấn chéo (được thực hiện nhờ gió, nước, động vật)….

     + Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân trong túi phôi để hình thành nên hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới. Thụ tinh của thực vật có hoa là thụ tinh kép (hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, nhân thứ nhất hợp nhất với trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào tam bội (3n)).

   - Quá trình hình thành hạt, quả :

     + Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành và trong hạt chứa phôi, có nội nhũ hoặc không. Quả do bầu nhuỵ sinh trưởng dày lên chuyển hoá thành.

     + Quá trình chín của quả xảy ra nhiều biến đổi về sinh lý, sinh hoá khiến quả trở nên mềm hơn, có màu sắc bắt mắt và vị ngọt thơm. Đây là những điều khiện thuận lợi cho quá trình phát tán của hạt.

Lượt xem: 224