Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 1: Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-11 08:21:07

- Các chất rắn được phân tích thành hai loai: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

- Chất rắn kết tinh:

   + Có cấu trúc tinh thể, có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.

   + Tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định, gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

   + Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.

- Chất rắn vô định hình:

   + Không có cấu trúc tinh thể.

   + Không có dạng hình học xác định.

   + Không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định.

   + Có tính đẳng hướng.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Tại sao kim cương và than chì đều cấu tạo từ các nguyên tử cacbon nhưng lại có tính chất vật lí khác nhau?

Hướng dẫn:

Vì kim cương và than chì có cấu trúc tinh thể khác nhau. Kim cương rất cứng và không dẫn điện, còn than chì mềm và dẫn điện.

Bài 2: Kích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì?

Hướng dẫn:

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc tốc độ kết tinh khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn: Tốc độ kết tinh càng nhỏ thì kích thước của các tinh thể càng lớn.

Lượt xem: 168