Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chèn dữ liệu vào MySQL Database sử dụng PHP

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 10:19:40

Mục lục
* * * * *

Dữ liệu có thể được chèn vào MySQL Table bằng việc thực thi lệnh SQL INSERT thông qua hàm mysql_query trong PHP. Dưới đây là ví dụ đơn giản để chèn một record vào trong một Table có tên là employee.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách chèn một record vào trong một Table có tên là employee.

<?php
  $dbhost = 'localhost:3036';
  $dbuser = 'tennguoidung';
  $dbpass = 'matkhau';
  $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
  
  if(! $conn )
  {
   die('Không thể kết nối: ' . mysql_error());
  }
  
  $sql = 'INSERT INTO employee '.
   '(emp_name,emp_address, emp_salary, join_date) '.
   'VALUES ( "guest", "XYZ", 2000, NOW() )';
   
  mysql_select_db('test_db');
  $retval = mysql_query( $sql, $conn );
  
  if(! $retval )
  {
   die('Không thể chèn dữ liệu: ' . mysql_error());
  }
  
  echo "Chèn dữ liệu thành công\n";
  
  mysql_close($conn);
?>

Trong ứng dụng thực sự, tất cả giá trị sẽ được nhận bởi sử dụng HTML form và sau đó các giá trị này sẽ được bắt bởi sử dụng PHP script, và cuối cùng, chúng sẽ được chèn vào trong MySQL Tables.

Trong khi thực hiện việc chèn dữ liệu, sử dụng hàm get_magic_quotes_gpc() là bài thực hành tốt để kiểm tra nếu cấu hình hiện tại cho Magic Quote được thiết lập hoặc không. Nếu hàm này trả về false, thì sử dụng hàm addslashes() để thêm dấu gạch chéo trước các trích dẫn.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ bằng cách đặt code này vào trong add_employee.php, điều này sẽ nhận input bởi sử dụng HTML Form và sau đó nó sẽ tạo các record vào trong Database.

<html>
  
  <head>
   <title>Thêm bản ghi vào trong MySQL Database</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php
     if(isset($_POST['add']))
     {
      $dbhost = 'localhost:3036';
      $dbuser = 'tennguoidung';
      $dbpass = 'matkhau';
      $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
      
      if(! $conn )
      {
        die('Không thể kết nối: ' . mysql_error());
      }
      
      if(! get_magic_quotes_gpc() )
      {
        $emp_name = addslashes ($_POST['emp_name']);
        $emp_address = addslashes ($_POST['emp_address']);
      }
      else
      {
        $emp_name = $_POST['emp_name'];
        $emp_address = $_POST['emp_address'];
      }
      
      $emp_salary = $_POST['emp_salary'];
      
      $sql = "INSERT INTO employee ". "(emp_name,emp_address, emp_salary, join_date) ". "VALUES('$emp_name','$emp_address',$emp_salary, NOW())";
        
      mysql_select_db('test_db');
      $retval = mysql_query( $sql, $conn );
      
      if(! $retval )
      {
        die('Không thể nhập dữ liệu: ' . mysql_error());
      }
      
      echo "Nhập dữ liệu thành công\n";
      
      mysql_close($conn);
     }
     else
     {
      ?>
      
        <form method="post" action="<?php $_PHP_SELF ?>">
         <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
         
           <tr>
            <td width="100">Tên nhân viên</td>
            <td><input name="emp_name" type="text" id="emp_name"></td>
           </tr>
         
           <tr>
            <td width="100">Địa chỉ</td>
            <td><input name="emp_address" type="text" id="emp_address"></td>
           </tr>
         
           <tr>
            <td width="100">Lương</td>
            <td><input name="emp_salary" type="text" id="emp_salary"></td>
           </tr>
         
           <tr>
            <td width="100"> </td>
            <td> </td>
           </tr>
         
           <tr>
            <td width="100"> </td>
            <td>
              <input name="add" type="submit" id="add" value="Nhap du lieu nhan vien">
            </td>
           </tr>
         
         </table>
        </form>
      
      <?php
     }
   ?>
  
  </body>
</html>
Lượt xem: 240