CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG

Gửi bởi: Nguyễn Nhật Hào vào ngày 2019-02-13 19:58:12 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BÀI 27 CHĂM SÓC NG SAU KHI TR NGỪ ỒCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệEm cho bi mùa tr ng ng các nh mi c, ắmi Trung và các nh mi Nam ta?ề ướHướng dẫn trả lời Mi c: mùa Xuân, mùa Thuề ắ Mi Nam, Trung: mùa aề ưCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệHãy nêu quy trình làm tr ng cây ng?ấ ừHướng dẫn trả lời1. Kích th hướ ố Chi dài mi ng chi ng mi ng ốchi sâu: 30ề Chi dài mi ng chi ng mi ng ốchi sâu: 40ề2. Kĩ thu đào :ậ ố màu (đã tr phân bón theo lấ ệthích p) vào hợ ố Cu thêm t, nh và nh ch và pố ấđ hầ ố và đào màu riêng bênạ ểmi ng .ệ ốCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệHãy gi thích thao tác thu tr ng cây con có ồb và cây non tr n?ầ ầHướng dẫn trả lời1. Tr ng cây con có uồ ầ Quy trình tr ng cây con có uồ ầo trong có sâu chi uạ ềcao tầ ấo ch uạ ầo vào trong hặ ốo và nén 1ấ ầo và nén 2ấ ầo Vun cố Tr ng ng ng cây con có ượáp ng ph bi taụ ướo Vì cách tr ng này, cây con không ủb th ng, có phân bón và ươ ất p, cây có ng cao và phát tri t.ơ ố2. Cây non tr nễ ầ trong tạ ấ cây vào trong hặ ố kín câyấ ố Nén tấ Vun cố Tr khi đem tr ng nên phân Khi nénướ ễđ chú không làm khi vun gi cho ữcây sao cho cây ng, không cong ng ượlên.Tr ng cây con tr áp ng lo câyồ ượ ạph nhanh, kh e, và mụ ẩCâu trang 68 SGK Công Ngh 7ệ ph ng em, có tr ng cây ng, th ng ươ ườtr ng ng cây non có hay ng cây non ễtr n, sao?ầ ạHướng dẫn trả lời ph ng em có tr ng ng, th ng tr ng ươ ườ ồb ng cây non có u.ằ ầVì: kh năng ng cây cao ng th ờquá trình chuy cây không nh ng ưở ếb .ộ