Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms): Cấu trúc dữ liệu là gì?

fb7cf2db7121d2bd584b2fe7f212e10d
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-06-23 13:20:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 306 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

trúc li (Data Structure) là gì ?ấ ệC trúc li là cách tr ch li có th có th ng li có th ểđc ng cách hi qu .ượ ảD đây là hai khái ni ng hình thành nên trúc li u:ướ ệ Interface trúc li có Interface. Interface bi di pỗ ậh các phép tính mà trúc li tr Interface ch cung pợ ấdanh sách các phép tính đc tr các lo tham mà chúng có th ch pượ ấnh và ki tr các phép tính này.ậ ủ Implementation (có th hi là tri khai): Cung bi di bể ộc trúc li u. Implementation cũng cung ph đnh nghĩa aủ ủgi thu đc ng trong các phép tính trúc li u.ả ượ ệ Đc đi trúc li uặ ệ Chính xác tri khai trúc li nên tri khai Interface nóự ủm cách chính xác.ộ ph th gian (Time Complexity)ộ Th gian ch ho th gianờ ờth thi các phép tính trúc li ph là nh nh có th .ự ể ph nh (Space Complexity)ộ ng nh iự ỗphép tính trúc li nên là nh nh có th .ủ ểT sao trúc li là thi ?ạ ếNgày nay, các ng ng ngày càng ph và ng li ngày càng iứ ượ ớnhi ki đa ng. Vi này làm xu hi mà trình viên ph iề ảđi t:ố ặ Tìm ki li uế Gi có tri hàng hóa đc gi vào trong kho hàngả ượ ữhóa. Và gi có ng ng tìm ki hàng hóa. Thì khiả ỗth hi tìm ki m, ng ng này ph tìm ki hàng hóa trong tri uự ệhàng hóa. Khi li tăng lên thì vi tìm ki càng tr lên ch và nữ ốkém n.ơ vi lýố dù vi lý có cao, tuy nhiên nó cũng cóặ ấgi và khi ng li lên hàng ghi thì lý cũng sớ ượ ẽkhông còn đc nhanh a.ượ ữDoc24.vn Đa yêu uầ Khi hàng nghìn ng dùng cùng th hi phép tính tìm ki mườ ếtrên Web Server thì cho dù Web Server đó có nhanh đn thì vi ph iộ ảx lý hàng nghìn phép tính cùng lúc là th khó.ử ấĐ lý các trên, các trúc li là gi pháp tuy i. li uể ệcó th đc ch trong trúc li theo cách khi th hi tìm ki mể ượ ếm ph nào đó thì li yêu đc tìm th ngay c.ộ ượ ứĐ ph th gian th thi trong trúc li và gi thu tộ ậCó tr ng th ng đc ng so sánh th gian th thi các trúc li uườ ườ ượ ệkhác nhau:• Tr ng nh (Worst Case): là tình hu ng mà phép tính trúc li uườ ệnào đó th gian đa (th gian dài nh t). Ví ba 1, 2, thì pố ếtheo th gi thì th gian th thi là dài nh (và đây là tr ng uứ ườ ấnh t); còn theo th tăng thì th gian th thi là ng nh (và đâyấ ấlà tr ng nh t).ườ ấ• Tr ng trung bình (Average Case): miêu th gian th thi trung bình phépườ ộtính trúc li u.ủ ệ• Tr ng nh (Best Case): là tình hu ng mà th gian th thi phép tính aườ ủm trúc li là ít nh t. Ví nh trên.ộ ưThu ng trong trúc li uậ ệ• li u: li là các giá tr ho là các giá tr .ữ ị• Ph li u: Ph li là đn đn giá tr .ầ ị• Các ph nhóm: Ph li mà đc chia thành các ph con thì đc làầ ượ ượ ọcác ph nhóm.ầ ử• Các ph n: Ph li mà không th chia nh thành các ph con thìầ ửg là các ph n.ọ ả• Thu tính và Th th th th là cái mà ch vài thu tính nào đó, và cácộ ộthu tính này có th đc gán các giá tr .ộ ượ ị• th th Các th th mà có các thu tính ng nhau thì thành tậ ươ ột th th .ậ ể• Tr ng: Tr ng là đn thông tin bi di thu tính th cườ ườ ựth .ểDoc24.vn• ghi: ghi là các giá tr tr ng th th đã cho.ả ườ ể• File: Là các ghi các th th trong th th đã cho.ộ ểDoc24.vn