Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

CÂU SỐ PHỨC CHUYÊN VINH LẦN 2 2018

26bc58a8ee25112a263ec88bc5785bb7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-20 17:15:07 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 328 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÌNH LU CÂU PH CHUYÊN VINH NĂM 2018:Ậ ẦCâu 42: Trong các ph th mãn ỏ21 2z z+ ọ1 ,z là ph có ượ ứmôđun nh nh và nh t. Khi đó môđun ph ứ1 2wz z= là A.w 2= B. 2= C. 2= D. 2= +Bài gi i: Nguy Văn Lành, THPT Nguy Khuy n.ả ếT gt ừ21 2z z+ ta có 2222 12 12 1z zz zz zì£ +ïï³ +íï³ -ïîTa có 11212 1( 1)0zz izì= -ïÛ =± -í<ïî ng ươ ự2( 1)z i=± +Nh ậw 2= ho ặw 2= th mãn. ỏR mong trao quý th cô. ĐT: 0905 094 272.ấ