Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm về mũ logarit giải tích lớp 12

7bfba78c92b2c5390ba27a9b54cd3e05
Gửi bởi: Tan Nguyen vào 10:04 PM ngày 2-12-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 231 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017 CHUYÊN ĐỀ MŨ LÔGARIT ĐỀ 01 C©u Hàm số Mệnh đề nào sau đây sai A. Hàm số có đạo hàm B. Hàm số tăng trên khoảng C. Tập xác định của hàm số là D. Hàm số giảm trên khoảng C©u Hàm số nghịch biến trên khoảng A. B. C. D. C©u Giá trị của biểu thức là: A. B. C. D. 10 C©u Phương trình có tổng các nghiệm là: A. B. C. D. C©u Nghiệm của bất phương trình là: A. B. C. D. C©u Tìm để phương trình sau có đúng nghiệm: A. B. C. D. C©u Phương trình A. Có hai nghiệm âm. B. Vô nghiệm C. Có hai nghiệm dương D. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương C©u Tập nghiệm của phương trình bằng 22ln( 1y 2\\' ln( )y (0; (0; 2.xy 2) 2; 0) (1; ;1) 43 02 .2 .510 10 (0,1)P 10 125 5.0, 26xx 32.4 18.2 0xx 14x 1116 2x 24x 41x 2224 6xxm 23m 3m 2m 3m x3 10 x12x1125252 A. B. C. D. C©u Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D. C©u 10 Nếu và thì: A. B. C. D. C©u 11 Tìm tập xác định hàm số sau: A. B. C. D. C©u 12 Phương trình có nghiệm: A. B. C. D. C©u 13 Tính đạo hàm của hàm số sau: A. B. C. D. C©u 14 Phương trình: có nghiệm là: A. B. C. D. C©u 15 T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau: A. Hµm sè víi lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn kho¶ng (0 +) B. Hµm sè víi lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn kho¶ng (0 +) C. Hµm sè (0 1) cã tËp x¸c ®Þnh lµ 14 18 4log (log log (log 2xx 2x 4x 8x 16x 30log 3a 30log 5b 30log 1350 2ab 30log 1350 1ab 30log 1350 1ab 30log 1350 2ab 2123 2x( log1xfxx 13 13; ;122D    ; 1;D  13 13; ;122D      13 13;;22D     2214 3x x  12xx 11xx 01xx 10xx ()xf x 1\\'( ln x)xf x \\'( (ln 1)xf x \\'( )xf x \\'( ln xf x 3log (3x 2) 3 113 253 293 87 alog alog alog x3 D. §å thÞ c¸c hµm sè vµ (0 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc hoµnh C©u 16 Giả sử các số logarit đều có nghĩa, điều nào sau đây là đúng? A. Cả đáp án trên đều sai B. C. D. C©u 17 Hàm số đồng biến trên khoảng A. B. C. D. C©u 18 Tính đạo hàm của hàm số sau: A. B. C. D. C©u 19 Nếu thì: A. B. C. D. C©u 20 Cho Khi đó A. B. C. D. C©u 21 Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D. C©u 22 Tập xác định của hàm số là: A. B. C. D. C©u 23 Nghiệm của phương trình là: A. B. Phương trình vô nghiệm C. D. alog 1alog log logaab c log logaab c log logaab c lny (0; 1;e (0; 1) 10;e ()xxxxeefxee 24\\'( )()xxfxee \\'( )xxf e 2\\'( )()xxxefxee 25\\'( )()xxfxee 15log 3a 253log 155(1 )a 255log 153(1 )a 251log 152(1 )a 251log 155(1 )a 1) 1)mn mn mn mn mn 21718 0, 25. 2xxx 21,7xx 21,7xx 21,7xx 21,7xx 3( 2)yx \\\\ {2} 2) (2; 223 30xx 0x 3x 1x4 C©u 24 Tập xác định của hàm số là: A. B. C. D. C©u 25 Giá trị của bằng A. B. C. D. C©u 26 Cho f(x) §¹o hµm f’ b»ng: A. B. C. D. C©u 27 Phương trình có hai nghiệm trong đó chọn phát biểu đúng? A. B. C. D. C©u 28 Tập xác định của hàm số là: A. B. C. D. C©u 29 Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D. C©u 30 Giá trị của biểu thức là: A. B. 10 C. D. 12 C©u 31 Cho với và Khi đó mối quan hệ giữa và là: A. B. C. D. C©u 32 Hµm sè cã tËp x¸c ®Þnh lµ: A. (-; 2) (3; +) B. (0; +) C. (-; 0) D. (2; 3) C©u 33 Tập các số thỏa mãn là: A. B. C. D. 3210log3x 2xyx (1; ) ;10) ;1) (2;10) (2;10) 2a8 log 7a 27 87 167 47 ln sin 2x 8 213 4.3 0xx 12,xx 12xx 1220xx 1221xx 122xx 12.1xx 31822log log log 1f 1x 13x 3x 11x 213 .5 15xx 1x 22, log 5xx 4x 33, log 5xx 579 1252log log 81 log log 272 log 325 49 33 5P 2logam 0; 1mm log 8mAm 3A 3aAa 3aAa 3A 2ln 5x 6 0,4log 4) 0x 134;2 13;2 13;2 (4; )5 C©u 34 Cho hàm số với Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng A. B. C. không tồn tại D. không tồn tại C©u 35 Tập nghiệm của bất phương trình là tập con của tập A. B. C. D. C©u 36 T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau: A. Hµm sè ax víi lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn (-: +) B. Hµm sè ax víi lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn (-: +) C. §å thÞ hµm sè ax (0 1) lu«n ®i qua ®iÓm (a 1) D. §å thÞ c¸c hµm sè ax vµ (0 1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc tung C©u 37 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai A. B. C. D. C©u 38 Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số sau: A. B. C. D. C©u 39 Cho Khi đó giá trị của biểu thức là A. B. C. D. C©u 40 Cho Khi đó ta có thể kết luận về là: A. B. C. D. .xy 0;x 0;0;11; minxxmax yee 0;0;1; min 0xxmax ye 0;1min ;xye 0;xmax 0;1;xmax ye 0;minxy 32.4 18.2 0xx 5; 2) 4; 0) (1; 4) 3;1) x1a 3log 22x 3log 2007 log 2008 341log log3 0,3log 0, gxxxfcot.)( xxgxxf2sincot)(\\' gxxxfcot.)(\\' 1cot)(\\'gxf xxtgxxf2cos)(\\' log 3ab logbaba 3132 31 31 3132 2133( 1) 1)aa 2a 1a 12a 01a6 C©u 41 Hµm sè cã tËp x¸c ®Þnh lµ: A. (0; +) B. C. (6; +) D. (-; 6) C©u 42 Đạo hàm của hàm số là: A. B. C. D. C©u 43 Cho hàm số Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng A. Đạo hàm B. Hàm số đạt cực đại tại C. Hàm số đạt cực tiểu tại D. Hàm số tăng trên C©u 44 Nghiệm của bất phương trình là: A. B. C. D. C©u 45 Giải phương trình với là nghiệm của phương trình trên. Vậy giá trị là: A. B. C. D. C©u 46 Bất phương trình có tập nghiệm: A. B. C. D. C©u 47 Phương trình có một nghiệm dạng với và là các số nguyên dương lớn hơn và nhỏ hơn 8. Khi đó bằng: A. B. C. D. C©u 48 Cho phương trình có hai nghiệm Tổng là: A. B. C. D. 51log6x 2( sin ln (1 )f 22 sin ln(1 )\\'( os2 ln (1 )1xxf xx 22 sin 2\\'( os2 ln (1 )1xf xx 2\\'( os2 ln (1 sin ln(1 )f \\'( os2 ln(1 )f 1xeyx 2\\'( 1)xeyx (0; 1) (0; 1) \\\\1 4143 3log log16 4xx ;1 2;x 1; 2x 1; 2x 0;1 2;x 25.2 8log 322xxx 2log 4xPx 4P 8P 2P 1P 23log (2 1) log (4 2) 2xx 0) [0; ) 0] 0; 223 .5 15xxx logaxb 2ab 13 4log 3.2 1xx 12,xx 12xx 2log 27 C©u 49 Giải bất phương trình: A. Vô nghiệm B. C. D. C©u 50 Nghiệm của phương trình: A. B. C. D. Vô nghiệm C©u 51 Điều nào sau đây là đúng? A. B. C. Cả câu đáp án trên đều sai. D. Nếu thì C©u 52 Nếu và thì: A. B. C. D. C©u 53 Phương trình có số nghiệm là A. B. C. D. C©u 54 Tập giá trị của hàm số là: A. B. C. D. C©u 55 Bất phương trình: có tập nghiệm: A. B. C. D. C©u 56 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: A. B. C. -4 D. Đáp án khác C©u 57 Hệ phương trình có nghiệm: A. và B. và ln( 1)xx 0x 01x 2x 22 2log log log x4 2.3 .x 10,4xx 14x 23x mna n mna n ab 0mma m 2log 3a 2log 5b 621 1log 3603 6ab 621 1log 3602 3ab 621 1log 3602 6ab 621 1log 3606 3ab 1215 lg lgxx 0, 1)xy a [0; ) \\\\ {0} (0; ) 2log 432xx 1;210 1;432 1;232 1;410 13( 2xxfx 30log log log 6xyy 1416xy 1614xy 1515xy 1416xy8 C. và D. C©u 58 Hµm sè cã ®¹o hµm lµ A. KÕt qu¶ kh¸c B. y’ -2xex C. y’ (2x 2)ex D. y’ x2ex C©u 59 Tập giá trị của hàm số là: A. B. C. D. Cả đáp án trên đều sai C©u 60 Cho biểu thức với Khi đó biểu thức có thể rút gọn là A. B. C. D. 1218xy 1812xy 1515xy 2xx 2x e log 0, 0, 1)ay a (0; ) [0; ) 124a ab 0ba ba ab ab9 ĐÁP ÁN 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 51 25 52 26 53 27 54 ~1 GROUP NHÓM TOÁN NGÂN HÀNG ĐỀ THI THPT 2017 CHUYÊN ĐỀ MŨ LÔGARIT ĐỀ 02 C©u Số nghiệm của phương trình: là A. B. C. D. C©u (x; y) là nghiệm của hệ Tổng bằng A. B. C. 39 D. C©u Số nghiệm của phương trình A. Vô nghiệm B. C. D. C©u Số nghiệm của phương trình 2x+2x+5 21+2x+5 26-x 32 là A. B. C. D. C©u Hàm số ln(x2 -2mx 4) có tập xác định khi: A. B. -2 C. D. hoặc -2 C©u Tập xác định của hàm số là: A. B. C. D. C©u Phương trình A. -1 B. C. D. C©u Số nghiệm của phương trình là: A. B. C. Vô nghiệm. D. C©u Số nghiệm của hệ phương trình là: 13 2xx 2323log loglog logxyyx   2xy 13 2xx 2212 ln1xxx  1; 1; 1; 1; 3212.4 3.( 02xxx  2log 2log 2313log log (2 3) 0x x 0128412yyxxTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-29 10:43:51