Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến

65646233333964396535366435303664313037326538666266333834626662316366633966336562353230363035356435633833666535663266366164396364
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 03:50 PM ngày 8-12-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài Th ng bi Sinh 9ậ ườ ọCâu 1: Th ng bi là:ườ ếA. bi ra trên NST.ự ảB. bi ra trên trúc di truy n.ự ềC. bi ra trên gen ADN.ự ủD. bi ki hình cùng ki gen.ự ểCâu 2: Nguyên nhân gây ra th ng bi là:ườ ếA. Tác ng tr ti môi tr ng ng.ộ ườ ốB. Bi ng trên phân AND.ế ửC. lo trong quá trình nhân đôi NST.ố ủD. Thay tr các nuclêôtit trên gen.ổ ặCâu 3: Bi hi đây là th ng bi n:ể ướ ườ ếA. Ung th máu do đo trên NST 21.ư ốB. nh Đao do th NST 21 ng i.ệ ườC. Ru gi có do đo trên NST gi tính X.ồ ớD. bi màu trên th con th theo màu môi tr ng.ự ườCâu 4: Th ng bi ra mang tính ch t:ườ ấA. Riêng cá th và không xác nh.ẻ ịB. Luôn luôn di truy cho th sau.ề ệC. ng lo t, theo ng xác nh, ng ng đi ki ngo nh.ồ ướ ươ ảD. Ch đôi lúc di truy n.ỉ ềCâu 5: nghĩa th ng bi là:ủ ườ ếA. ra đa ng ki gen sinh t.ạ ậB. Giúp cho trúc NST th hoàn thi n.ấ ơC. Giúp sinh bi hình thái thích nghi đi ki ng.ậ ốD. nghĩa nêu trên.ảCâu 6: "Gi ng" trong xu nông nghi ng ng i:ế ươ ươ ớA. ki hình.ểB. ki gen.ểC. năng su t.ấD. môi tr ng.ườCâu 7: đi nào có th ng bi nh ng không có bi n?ặ ườ ếA. ra ng lo và xác nh.ả ịB. Bi hiên trên th khi phát sinh.ể ểC. Ki hình th thay i.ể ổD. Do tác ng môi tr ng ng.ộ ườ ốCâu 8: dung nào sau đây không đúng?ộA. Ki gen quy nh gi th ng bi n.ể ườ ếB. Gi th ng bi ph thu vào tr ng.ớ ườ ườC. không di truy cho con tính tr ng hình thành mà di truy ki uố ểgen.D. Môi tr ng quy nh ki hình th trong gi ph ng do ki uườ ểgen quy nh.ịCâu 9: Trong vi tăng su cây tr ng nào là quan tr ng n?ệ ơA. thu tr ng tr và chăn nuôi .ỹ ọB. Gi ng cây tr ng và nuôi .ố ậC. Đi ki khí u.ề ậDOC24.VN 1D. và đúng.ả ềCâu 10: Th ng bi có th ra khi:ườ ảA. th tr ng thành cho lúc ch .ơ ưở ếB. th còn non cho lúc ch .ơ ếC. là .ớ ửD. còn là bào thai .Câu 11: Tính tr ng nào sau đây có ph ng p?ạ ẹA. ng qu trên cây gi ng cây tr ng.ố ượ ồB. trên bông gi ng lúa.ố ốC. con trong gi ng n.ố ợD. trong gi ng bò a.ỉ ữCâu 12: Câu có dung đúng là:ộA. truy tr ti ki hình cho con cái.ố ểB. Ki gen là qu ng tác gi ki hình môi tr ng.ể ươ ườC. ph ng không ph thu vào ki gen.ứ ểD. ph ng di truy c.ứ ượCâu 13: Các bi nào sau đây không là th ng bi n?ế ườ ếB. cùng gi ng nh ng trong đi ki chăm sóc t, tăng tr ng nhanh nh ngố ữcá th ít chăm sóc.ể ượC. xu hi nh lo ng i.ấ ườD. lá ng vào mùa thu năm.ụ ỗCâu 14: Trong quan gi ki gen, ki hình và môi tr ng ngố ườ ượ ứd ng vào xu thì ki hình hi là:ụ ượ ểA. các bi pháp và thu xu .ệ ấB. gi ng nuôi ho cây tr ng.ộ ồC. năng su thu .ấ ượD. đi ki th ăn và nuôi ng.ề ưỡCâu 15: Bi nào sau đây không ph là ki hình?ế ểA. xu hi ch ng trên da.ấ ạB. chu sa thay màu lông vàng vào mùa hè.ộ ạC. lá cây rau mác có ng dài, khi ng c.ạ ướD. xù lông khi tr rét loài thú.ờ ốDOC24.VN 2Đáp án và ng gi iướ ả1. 4. 7. 10. 13. C2. 5. 8. 11. 14. C3. 6. 9. 12. 15. ADOC24.VN