Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12: Bài 32 - Nguồn gốc sự sống

b3a945c72381759c5ebafc7e14f15528
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-04-07 20:23:51 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 385 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu tr nghi Sinh 12: Bài 32 Ngu ngỏ ốCâu 1: Trong quá trình phát sinh ng, quan tr ng ng ng sinh raự ướ ảnh ng ng gi ng chúng, di truy đi cho th sau là sữ ựA. hình thành các phân .ạ ửB. xu hi ch sao chép.ấ ựC. hình thành màng.ớD. xu hi các enzim.ấ ệCâu 2: Trong ti hoá ti sinh c, nh ng ng tiên xu hi ởA. trong ao, ng t.ồ ướ ọB. trong ng nguyên thu .ướ ươ ỷC. khí quy nguyên thu .ể ỷD. trong lòng t.ấCâu 3: Theo quan ni hi i, ch ch ng làệ ốA. saccarit và phôtpholipit. B. prôtêin và axit nuclêic.C. prôtêin và lipit. D. axit nuclêic và lipit.Câu 4: Quá trình ti hoá hình thành các ch tiên trên Qu tế ấkhông có tham gia nh ng ngu năng ng:ự ượA. tia ngo i, ho ng núi a.ử ửB. tia ngo và năng ng sinh c.ử ượ ọC. ho ng núi a, tr i.ạ ờD. phóng đi trong khí quy n, tia ngo i.ệ ạCâu 5: Theo quan ni hi quá trình phát sinh ng trên Qu t, mệ ầm ng nh ng th ng tiên hình thành ượ ởA. trên t. B. trong không khí.C. trong lòng t. D. trong ng.ướ ươCâu 6: Theo quan ni hi phát sinh ng, ch nào sau đây ch có ho cệ ặcó ít trong khí quy nguyên thu Qu t?ấ ấA. Mêtan (CH4 ). B. (Hơ ướ2 O). C. Ôxi (O2 ). D. Xianôgen (C2 N2 ).Câu 7: Năm 1953, S. Mil (S. Miller) th hi thí nghi ra môi tr ng có thànhơ ườph hoá gi ng khí quy nguyên thu và trong đi ki phóng đi liên cầ ụm tu n, thu các axit amin cùng các phân khác nhau. qu thí nghi mộ ượ ệch ng minh:ứA. các ch hình thành ch vô trong đi ki khí quy nguyên thuấ ượ ỷc Trái t.ủ ấB. các ch hình thành trong khí quy nguyên th nh ngu năng ngấ ượ ượsinh c.ọC. các ch tiên hình thành trong khí quy nguyên th Trái tấ ượ ấb ng con ng ng sinh c.ằ ườ ọD. ngày nay các ch hình thành ph bi ng con ng ng pấ ượ ườ ợhoá trong nhiên.ọ ựCâu 8: Phát bi không đúng phát sinh ng trên Trái là:ể ấA. xu hi ng li xu hi các phân có kh năngự ảt nhân đôi.ựB. Ch nhiên không tác ng nh ng giai đo tiên quá trình ti hoáọ ếhình thành bào khai mà ch tác ng khi sinh đa bào tiên xu hi n.ế ệC. Nhi ng ch ng th nghi thu đã ng quan đi cho ng các ch tề ượ ấh tiên trên Trái hình thành ng con ng ng hoá c.ữ ượ ườ ọD. Các ch gi tiên trên Trái có th xu hi ng conấ ượ ằđ ng ng hoá c.ườ ọDOC24.VN 1Câu 9: Phát bi nào sau đây là không đúng phát sinh ng trên Trái t?ể ấA. Quá trình hình thành các ch cao phân tiên di ra theo con ngợ ườhoá và nh ngu năng ng nhiên.ọ ượ ựB. Các ch ph tiên xu hi trong ng nguyên thu thànhấ ươ ạcác keo các keo này có kh năng trao ch và đã ch tác ng quy lu tữ ậch nhiên.ọ ựC. Quá trình phát sinh ng (ti hoá ng) trên Trái các giai đo n:ự ạti hoá hoá c, ti hoá ti sinh và ti hoá sinh c.ế ọD. ng tiên trên Trái hình thành trong khí quy nguyên thu ch tự ượ ấh ph p.ữ ạCâu 10: ng ch ng nào sau đây ng gi thuy cho ng ch di truy xu tằ ấhi tiên trên Trái có th là ARN?ệ ểA. ARN có thành ph nuclêôtit lo uraxin.ầ ạB. ARN có kích th nh ADN.ướ ơC. ARN là ch đa phân .ợ ửD. ARN có th nhân đôi mà không enzim (prôtêin).ể ếCâu 11: ki tra gi thuy Oparin và Handan, năm 1953 Mil đã ra môiể ạtr ng nhân có thành ph hóa gi ng khí quy nguyên th Trái t. Môiườ ấtr ng nhân đó m:ườ ồA. CH4 NH3 H2 và c. ướ B. CH4 CO2 H2 và c.ơ ướC. N2 NH3 H2 và c. ướ D. CH4 CO, H2 và c.ơ ướCâu 12: Hi nay có ng ch ng ch ng Trong ch phát sinh ng trênệ ốTrái t, phân dùng làm ch di truy (l gi thông tin di truy n) tiênấ ượ ầlàA. ADN và sau đó là ARN. B. ARN và sau đó là ADN.C. prôtêin và sau đó là ADN. D. prôtêin và sau đó là ARN.DOC24.VN