Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lịch sử thế giới chương 3 lớp 12

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-09-30 03:29:49 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 295 | Lượt Download: 0 | File size: 0.015519 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG III
CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945-2000)
Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ hai,khu vực Đông Bắc Á đã diễn ra những
chuyển biến quan trọng nào?
A. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi,nước cộng hoà Nhân dân Trung
Hoa ra đời,bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền với sự
thành lập Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc và Nhà nước Cộng hoà
Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
B. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38
C. Thành lập hai Nhà nước Đại hàn Dân quốc (Hàn quốc,8-1948) và Cộng
hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.(9-1948).
D. Quan hệ giữa hai nhà nước Đại Hàn Dân quốc và Cộng hoà Dân chủ
Nhân dân Triều Tiên là đối đầu căng thẳng,từ năm 2000 đã có những
cải thiện bước đầu theo chiều hướng tiếp xúc và hoà hợp dân tộc.
Câu 2: Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian
1.Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời.
2.Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước.
3.Nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản ở Trung Quốc.
4.Trung Quốc thu hồi Hồng Kông và MaCao
A. 3,2,1,4
B.4,2,3,1
C.3,2,4,1
D.3,1,2,4
Câu 3: Hai nhà nước ra đời trên bán đảo Triều Tiên bị chi phối bởi
A.
B.
C.
D.

Cuộc đối đầu giữa Mĩ và Trung Quốc.
Cuộc chiến tranh lạnh.
Trật tự hai cực Ianta.
Xu thế toàn cầu hoá.

Câu 4: Từ năm 1945 đến năm 1949 ở Trung Quốc diễn ra sự kiện lịch sử
quan trọng nào?
A. Sự hợp tác giữa Đảng cộng sản và Quốc dân Đảng
B. Cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân đảng
C. Cuộc” Đại cách mạng văn hoá vô sản”.

D. Liên Xô và Trung Quốc kí hiệp ước hợp tác và hữu nghị.
Câu 5: Sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa lịch sử như
thế nào?
A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với
nhân dân Trung Hoa,xoá bỏ tàn dư phong kiến,đưa nước Trung
Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập,tự do và tiến lêm chủ nghĩa xã
hội.
B. Đưa nhân dân Trung Quốc bước vào thời kì mới – thời kì độc lập dân
tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới và tăng
cường sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc.
D. Là đối trọng của Mĩ,cân bằng tiềm lực quân sự với Mĩ và các nước tư
bản chủ nghĩa.
Câu 6: Công cuộc cải cách-mở cửa ở Trung Quốc được bắt đầu từ sự kiện
nào?
A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
(12-1978).
B. Cuộc “ Đại cách mạng văn hoá vô sản” (1966-1976).
C. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10-1987).
D. Bình thường hoá quan hệ Xô-Trung (1989).
Câu 7: Người khởi xướng và lãnh đạo đường lối cải cách-mở cửa Trung
Quốc là ai?
A.
B.
C.
D.

Hoa Quốc Phong
Diệp Kiến Hoa.
Đặng Tiểu Bình.
Giang Trạch Dân.

Câu 8: Sau 20 năm thực hiện đường lối cải cách-mở cửa, Trung Quốc đã đạt
được những thành tựu nào?
A. Nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng,tốc độ tăng trưởng cao,đời sống
nhân dân được cải thiện rõ rệt khoa học-kĩ thuật,văn hoá,giáo dục
đạt thành tựu nổi bật,vị trí của Trung Quốc ngày càng được nâng
cao trên trường quốc tế.
B. Khoa học-kĩ thuật,văn hoá,giáo dục đạt thành tựu khá cao,đời sống
nhân dân được cải thiện.
C. Vị trí của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và
đối với phong trào cách mạng thế giới.
D. Nền kinh tế Trung Quốc vươn lên đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

Câu 9: Công cuộc cải cách- mở cửa của Trung Quốc và đường lối đổi mới ở
Việt Nam có điểm gì giống nhau ?
A.
B.
C.
D.

Đều kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản.
Đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng
Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc riêng của từng nước.
Đều xuất phát điểm là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,bị chiến tranh
tàn phá nặng nề.

Câu 10: Công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc (1978-2000) được
đánh giá là :
A.
B.
C.
D.

Góp phần củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Thành công biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.
Đưa Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
Bước đi đúng đắn,phù hợp với hoàn cảnh Trung Quốc trong
những năm 80 của thế kỉ XX.