Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Các tổ chức cách mạng Việt Nam

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-18 07:24:28 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT NGUY ĐĂNG ĐOƯỜ ẠCÁC NG CÂU TR NGHI BÀI 13Ạ Ệ(PH “CÁC CH CÁCH NG VI NAM”)Ầ ỆCâu 1: VN cách ng Thanh niên đc thành vào ượ A. 5/1925 Qu ng Châu (TQ) B. 6/1925 ng ng (TQ) ươ C. 7/1925 Qu ng Châu (TQ)ở D. 6/1925 Qu ng Châu (TQ)ở ảCâu 2: Ho đng ch VN cách ng Thanh niên làạ A. các viên nghe NAQ gi ng lí lu cách ng gi phóng dân B. vi sách báo tuyên truy cách ng C. xây ng các trong và ngoài ướ D. Các A, B, đu đúngềCâu 3: quan ngôn lu VN cách ng Thanh niên làơ A. Tác ph “Đng Kách nh” ườ B. Báo Thanh niên C. Báo ng cùng khườ D. án ch Th dân Phápả ựCâu 4: các dân thu đa áp Đông đc thành ượ A. Pháp (8/7/1925)ạ B. Qu ng Châu 9/7/1925) C. Xiêm (10/7/1925)ạ D. Liên Xô (10/1925)ạCâu 5: Vi Nam Qu dân đng đc thành vào th gian nào, đa bàn ho đng chính ượ ởđâu? A. 1925 Kì B. 1926 ­Trung Kì C. 1927 Kì D. 1928 Trung KìDoc24.vnCâu 6: ch Vi Nam Qu dân đng ch nh ng sâu ngổ ưở ưở A. Ch nghĩa Mác­Lê­Nin B. Tam Dân Tôn Trung C. Dân ch Đng Qu Đi D. cách Minh Tr Nh nả ảCâu 7: ng quy lãnh đo trong Vi Nam Qu dân đng làự ượ A. Trí th Ti B. dân C. ng Đi đa chầ D. Binh lính ng Vi tườ ệCâu 8: Phong trào “vô hóa” năm 1928 có tác ngả A. Tăng ng ng CN làm vi trong các nhà máy, xí nghi p, ...ườ ượ B. Nâng cao th chính tr giai công nhân, thúc đy phong trào công nhân phátứ ẩtri nh, tr thành nòng PT đu tranh trong ướ C. Thúc đy các PT đu tranh nông dân, ti th ng, ti ch HS, SVẩ ươ D. Chu tr ti cho ra đi Đng ng VN.ẩ Câu 9: Cu kh nghĩa VNQDĐ vào đêm 9/2/1930 ra Yên Bái sau đó ra các nhộ A. Phú Th ng, Tây, Hà Tĩnhọ ươ B. Hòa Bình, Lai Châu, La, Lào Cai C. Phú Th Tây, ng, Thái Bình ươ D. Phú Th ng, ng Yên, Thái Bình.ọ ươ ưCâu 10: Nguyên nhân khách quan làm cho kh nghĩa Yên Bái th là doở A. giai dân lãnh đoấ B. ch Qu dân Đng còn non uổ C. kh nghĩa ra hoàn toàn đng D. qu Pháp còn nhế Câu 11. Lí lu nào sau đây đã đc cán Vi Nam Cách ng Thanh niên truy nậ ượ ềbá vào Vi Nam? ệA. Lí lu Mác Lênin. ậB. Lí lu đu tranh giai p. ấC. Lí lu cách ng vô n. ảDoc24.vn D. Lí lu gi phóng dân cậ ộCâu 12 Vi Nam qu dân đng la Đng chinh tr theo xu ng nao?ệ ướ A. Dân ch vô nủ B. Dân ch nủ C. Dân ch ti nủ D. Dân ch vô va nủ ảCâu 13. Ng sáng ra Vi Nam cách ng thanh niên làườ A. Tr Phú B. Nguy Thái cầ C. Nguy Ái Qu D. Phó Đc Chínhễ ứCâu 14. Đu năm 1927, Nguy Ái Qu xu tác ph mầ A. Đng kách nh B. Báo Thanh niênườ C. án ch th dân Pháp D. Con ng tre ồCâu 15 tiêu Vi Nam Qu dân đng làụ A. Đánh đu gi Pháp B. Đánh ngôi vuaổ C. Thi dân quy D. tiêu trênế ụCâu 16 đích Vi Nam cách ng thanh niên làụ ạA. Đa thanh niên trí th sang Nh pư ậB. Xu báo chí ti bấ ộC. đòi do dân chự ủD. ch c, lãnh đo qu chúng đu tranh đánh qu cổ ốCâu 17 Vi Nam Qu dân Đng là chính đng cách ng theo khuynh ngệ ướ A. Dân ch B. Vô nủ C. Phong ki D. Ti nế ảCâu 18 Ch tr ng cách ng Vi Nam Qu dân đng làủ ươ A. Đu tranh ngh tr ng B. ph ng pháp hoà bìnhấ ườ ươ C. đu tranh chính tr vũ trang D. đu tranh ng và máuấ ắCâu 19. ch ti thân Đng ng Vi Nam làổ ệA. Vi Nam Cách ng thanh niên ạB. Vi Nam Qu dân dân đngệ ảC. Tân Vi Cách ng đngệ ảD. ch trênả ứCâu 20. Vi Nam Qu dân đng là ch giai pệ A. Nông dân B. Công nhânDoc24.vn C. Ti D. dân cể ộCâu 21 Báo Thanh niên Vi Nam Cách ng thanh niên ra đu tiên vào ầA. ngày 21/6/ 1925B. ngày 21/6/1927C. ngày 21/12/1925D. ngày 21/9/1925Câu 22 Trong th gian ho đng Qu ng Châu, tháng năm 1925 Nguy Ái Qu đã pờ ậra ch nào?ổ ứA. Vi Nam Cách ng thanh niênộ ạB. Liên Hi các dân áp Đôngộ ởC. Liên hi các dân thu đaộ ịD. Nhóm ng đoànộ ảCâu 23 Ho đng nào không ph Vi Nam Cách ng thanh niênạ ạA. Hu luy cán và tuyên truy lý lu cách ng ạB. Phát ti viên ộC. Xây ng th ng ch trong cự ướD. ch cu kh nghĩa Yên Báiổ ởCâu 24. ra đi và nh ng ho đng Vi Nam Qu dân đng có nghĩa ảA. Góp ph đào đi ngũ cán cho cách ngầ ạB. Tích chu đi ki ch cho ra đi Đng ng nự ảC. vũ lòng yêu nhân dân Vi Namổ ướ ệD. Tuyên truy ch nghĩa Mác Lênin và lý lu cách ng gi phóng dân vào phongề ộtrào công nhânCâu 25 Thành ph và đa bàn ho đng Tân Vi cách ng đngầ ảA. Công nhân và nông dân, ho đng Trung Kìạ ởB. Trí th và thanh niên ti n, ho đng Trung Kìứ ởC. dân và công nhân, ho đng Kìư ắD. các giai p, các ng p, ho đng Nam Kìấ ởCâu 26. Cu kh nghĩa Yên Bái ra vàoộ ổA. Đêm 9/2/1930 B. Đêm 2/9/1930C. Đêm 19/12/1930 D. Đêm 12/9/1930Doc24.vnCâu 27 tiêu Đng Tân Vi làụ ệA. Đánh phong ki nổ ếB. Đánh qu c, thi chuyên chính vô nổ ảC. Đánh phong ki n, thi ch ng hoà nổ ảD. Đánh qu ch nghĩa, thi xã bình đng, bác áiổ ẳCâu 28. Cu kh nghĩa Yên Bái (2­1930) là ho đng tiêu bi nh a:ộ A. Đng Thanh niên. B. Đng hi n. C. Vi Nam Qu dân Đng. D. Vi Nam nghĩa đoàn. ệĐÁP ÁN1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6.B 7.B 8.B 9.C 10.D11.D 12B 13.C 14.A 15.D 16.D 17A 18.D 19.A 20.D21.A 22.C 23.D 24.C 25.B 26.A 27.D 28.CTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.