Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

62333662616234666663326635386664393063386465666434356130333261336533353830626264376263656661653933653064653163323361323163663365
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 11:23 AM ngày 11-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 3919 | Lượt Download: 27 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài Thiên nhiên nhi đi gió mùaệ ẩCâu 1. ta, có ch khí mùa nóng m, mùa đông nh khô, haiỞ ướ ạmùa chuy ti xuân thu là:ể ếA. Khu phía nam vĩ tuy 16ºB.ự ếB. Khu phía đông dãy Tr ng n.ự ườ ơC. Khu phía vĩ tuy 16ºB.ự ếD. Khu Tây Nguyên và Nam .ự ộCâu 2. phùn là lo a:ư ưA. Di ra vào đu mùa đông mi c.ễ ắB. Di ra đng ng và ven bi mi vào đu mùa đông.ễ ầC. Di ra vào sau mùa đông mi c.ễ ắD. Di ra đng ng và ven bi mi vào sau mùa đông.ễ ửCâu 3. Gió mùa mùa đông mi ta có đc đi m:ở ướ ểA. Ho đng liên tháng 11đn tháng năm sau th ti nh khô.ạ ạB. Ho đng liên tháng 11đn tháng năm sau th ti nh khô và nh m.ạ ẩC. Xu hi thành ng đt tháng tháng 11đn tháng năm sau th ti nh khôấ ạho nh m.ặ ẩD. Kéo dài liên su tháng nhi trung bình 20ºC.ụ ướCâu 4. đng ng gió ph xu hi khi:Ở ệA. Kh khí nhi đi ng nh lên qua đc th ng núi Tây c.ố ươ ượ ượ ắB. Áp th kh sâu hút nh gió mùa tây nam.ấ ạC. Kh khí đa Trung Hoa đi th ng vào ta sau khi qua núi biên gi i.ố ướ ượ ớD. Kh khí nhi đi ng qua dãy Tr ng vào ta.ố ươ ượ ườ ướCâu 5. Gió đông th vùng phía nam đèo Vân vào mùa đông th ch là:ắ ấA. Gió mùa mùa đông nh ng đã bi tính khi qua dãy ch Mã.ư ượ ạB. lo gió đa ph ng ho đng th ng xuyên su năm gi bi và đt li n.ộ ươ ườ ềC. Gió tín phong ho đng th ng xuyên su năm.ở ườ ốD. Gió mùa mùa đông xu phát cao áp đa châu Á.ấ ịCâu 6. Vào đu mùa gió mùa Tây Nam gây vùng:ầ ởDoc24.vnA. Nam .ộ B. Tây Nguyên và Nam .ộC. Phía Nam đèo Vân.ả D. Trên c.ả ướCâu 7. Đây là đc đi sông ngòi ta do ch tác đng khí nhi tộ ướ ệđi gió mùa.ớ ẩA. ng phân không đu gi các sông.ượ ướ ệB. Ph sông ch theo ng tây đông nam.ầ ướ ắC. Ph sông đu ng c, lũ t.ầ ụD. Sông có ng n, hàm ng phù sa cao.ư ượ ượCâu 8. Ki ng tiêu bi ta hi nay là:ể ướ ệA. ng nhi đi lá ng th ng xanh.ừ ườB. ng gió mùa th ng xanh.ừ ườC. ng gió mùa ng lá.ừ ụD. ng ng th ng xanh ven bi n.ừ ườ ểCâu 9. Đây là nhi trung bình năm các đa đi Lũng Cú, n, Hàệ ượ ơTiên, Ninh, Nghi Xuân.ạA. 21,3ºC 23,5ºC 24ºC 25,9ºC 26,9ºC.B. 21,3ºC 26,9ºC 25,9ºC 23,5ºC 24ºC.C. 26,9ºC 25,9ºC 24ºC 23,5ºC 21,3ºC.D. 21,3ºC 23,5ºC 26,9ºC 25,9ºC 24ºC.Câu 10. Đt phe­ra­lit ta th ng chua vì :ấ ướ ườ ịA. Có tích nhi Feự ề2 O3 .B. Có tích nhi Alự ề2 O3 .C. nhi trôi các ch bad tan.ư ễD. Quá trình phong hoá di ra ng nh.ễ ườ ạCâu 11. Gió ph khô nóng đng ng ven bi Trung có ngu :ơ ừA. Cao áp chí tuy Nam.ậ ầB. Cao áp nam ng.ở ươC. Cao áp Trung châu (Cao áp Iran).ở ộD. Cao áp chí tuy nam Thái Bình ng.ậ ươDoc24.vnCâu 12. Gió mùa mùa chính th ta là :ạ ướA. Gió mùa ho đng cu mùa .ạ ạB. Gió mùa ho đng tháng đn tháng 9.ạ ếC. Gió mùa xu phát cao áp chí tuy Nam.ấ ầD. các lo gió mùa trên.ấ ạCâu 13. Gió mùa mùa chính th ta gây cho vùng :ạ ướ ưA. Tây Nguyên. B. Nam .ộ C. .ắ D. c.ả ướCâu 14. Trong đa đi sau, có nhi nh là :ị ấA. Hà i.ộ B. Hu .ế C. Nha Trang. D. Phan Thi t.ếCâu 15. So Hà và Thành ph Chí Minh thì Hu là có cân ng nớ ớnh t. Nguyên nhân chính là :ấA. Hu là có ng trung bình năm nh ta.ế ượ ướB. Hu có ng nh ng ít do nhi vào mùa thu đôngế ượ .C. Hu có ng không nh ng thu đông nên ít i.ế ượ ơD. Hu có ng khá nh ng mùa trùng mùa nh nên ít i.ế ượ ơĐÁP ÁN1. 2. 3. 4. 5. 6. B7. 8. 9. 10. 11. 12. D13. 14. 15.