Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

32626266623938616533313533373266393236356633343336323438376534636263303034326131623661373061643233623033613238623265346239636462
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 03:28 PM ngày 13-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2235 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBài 11 Thiên nhiên phân hóa đa ngạ phân hóa khí u, th yự ủs nảCâu 1. “Lũ vào thu đông, tháng 5, có lũ ti mãn”. Đó là đc đi sông ngòi mi nể ềthu văn:ỷA. .ắ B. Nam Bộ C. Đông Tr ng n. D. Tây Nguyên.ườ ơCâu 2. “Nhi trung bình năm luôn cao 21ºC, biên nhi năm 9ºC”. Đó làệ ướđc đi khí a:ặ ủA. ng n.ạ B. Hà i.ộ C. Vinh. D. Nha Trang.Câu 3. Đây là biên nhi ng năm Hà i, Hu Nha Trang, Thành ph Chíộ ồMinh.A. 3,2ºC 4,1ºC 9,3ºC 11,9ºC. B. 11,9ºC 9,3ºC 4,1ºC 3,2ºC.C. 9,3ºC 11,9ºC 4,1ºC 3,2ºC. D. 4,1ºC 3,2ºC 11,9ºC 9,3ºC. Câu 4. mi khí phía c, trong mùa đông nh gi phía tây vì :Ở ềA. Nhi tăng theo vĩ.ệ ộB. Nhi thay đi theo cao đa hình.ệ ịC. Đó là nh ng vùng không ch nh ng gió mùa đông c.ữ ưở ắD. Dãy Hoàng Liên ngăn nh ng gió mùa đông c.ơ ưở ắCâu 5. Đây là đi khác bi khí gi Duyên Nam Trung và Nam .ể ộA. Mùa Nam Trung ch n.ư ơB. Mùa Nam Trung n.ư ơC. Ch có Nam Trung có khí Xích đo.ỉ ạD. Nam Trung không ch nh ng ph Tây Nam.ộ ưở ơCâu 6. Mi cao trên 600 m, còn mi Nam ph 1000 có khí áề ậnhi t. Lí do chính là vì :ệA. Đa hình mi cao mi Nam.ị ềB. Mi nhi mi Nam.ề ềC. Nhi trung bình năm mi Nam cao mi c.ệ ắD. Mi giáp bi nhi mi Nam.ề ềDoc24.vnCâu 7. Sông ngòi Tây Nguyên và Nam ng dòng ch ki nh vì ượ ỏA. Ph sông đây đu ng n, n.ầ ớB. Ph sông ngòi đây đu nh bên ngoài lãnh th .ầ ướ ổC. đây có mùa khô sâu c, nhi cao, nhi u.Ở ềD. Sông ch trên đng ng th p, ph ng ra bi ng nhi chi u.ả ưCâu 8. chính làm hình thành các trung tâm nhi u, ít ta là :ế ướA. vĩ.ộ B. đa.ộ ịC. Đa hình.ị D. ng sông ngòi.ạ ướCâu 9. Đây là đi khác nhau khí Nam và khí Tây Nguyên.ể ậA. Tây Nguyên có ch pha sang thu đông.ư ệB. Nam có khí nóng và đi hoà n.ộ ơC. Nam có hai mùa khô đi p.ộ ậD. Nam có nhi trung bình năm th n.ộ ơCâu 10. Ranh gi phân chia hai mi khí chính ta là :ớ ướA. Đèo Ngang. B. Dãy ch Mã.ạC. Đèo Vân.ả D. Dãy Hoành n.ơCâu 11. Các lu ng gió th vào lãnh th ta gây nên th ti khô nóng và nh –ồ ướ ạkhô là:A. TBg và NPc B. NPc và Tm C. TBg và Em D. Em và TmCâu 12. phân mùa khí ta ch là do :ự ướ ếA. nh ng các kh không khí ho đng theo mùa khác nhau ng và tínhẢ ưở ướch t.ấB. nh ng kh không khí nh (NPc) và kh không khí Xích đo (Em).Ả ưở ạC. nh ng kh không khí vùng nh Bengan (TBg) và Tín phong cẢ ưở ắ(Tm).D. nh ng Tín phong (Tm) và kh không khí Xích đo (Em).Ả ưở ạCâu 13. Tính ch nhi đi m, gió mùa khí ta đã đem đn cho xu tấ ướ ấnông nghi :ệA. Nhi đng ng phù sa, nhi dào, lũ bão, ng úng, hán và sâu nh.ề ệDoc24.vnB. Có đi ki thu thâm canh, luân canh, tăng .ề ụC. Phát tri các lo cây tr ng có ngu nhi và ôn đi.ể ớD. Phát tri ngh khai thác, nuôi tr ng th n.ể ảCâu 14. Nhi đng th ti ta th ng ra vào :ễ ướ ườ ảA. Mùa đông mi và mùa khô Tây Nguyên.ở ởB. đu mùa hè Trung .ử C. Th gian chuy mùa.ờ ểD. sau mùa hè đi vùng Duyên mi Trung.ử ềCâu 15. vĩ 16ừ 0B tr vào nam, do tính ch khá đnh th ti và khí u, vi cở ệb trí cây tr ng thích là :ố ợA. Các lo cây tr ng phù ng lo đt.ạ ấB. Cây ng ngày nh ng vùng có mùa khô kéo dài.ắ ữC. Cây tr ng thích mùa ng cao.ồ ườ ộD. Các lo cây nhi vùng nhi đi gió mùa.ạ ớĐÁP ÁN1. 2. 3. 4. 5. 6. C7. 8. 9. 10. 11. 12. A13. 14. 15.