Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 30: Các vùng kinh tế trọng điểm (Có đáp án)

4f433edc987ee012174905564961e890
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-05-05 14:17:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 292 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnCâu tr nghi Atlat Đa lý Vi Nam trang 30: Các vùng kinh tr ng đi mỏ ểCâu 1. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi nh (thành ph nào sauứ ốđây không thu vùng kinh tr ng đi Mi Trung?ộ ềA. Đà ng. B. Qu ng Nam. C. Phú Yên. D. Bình Đnh.ẵ ịCâu 2. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi trung tâm công nghi pứ ệnào sau đây không thu vùng kinh trong đi phía Nam?ộ ểA. Biên Hòa. B. Th t. C. Vũng Tàu D. Th .ủ ơCâu 3. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi tên các trung tâm côngứ ếnghi nào có quy mô trên 40 đn 120 nghìn đng vùng kinh tr ng đi mệ ểphía Nam?A. Biên Hòa, Th t, Vũng Tàu.ủ ộB. TP. Chí Minh, Th t, Vũng Tàu.ồ ộC. Th t, Vũng Tàu, Tân An.ủ ộD. Th t, TP. Chí Minh, Biên Hòa.ủ ồCâu 4. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi ng bi nào sau đâyứ ểkhông thu vùng kinh tr ng đi Mi Trung?ộ ềA. Thu An, Chân Mây, Hà. B. Phòng, Tiên Sa, Hà.ậ ỳC. Chân Mây, Hà, Quy Nh n. D. Quy Nh n, Chân Mây, Thu An.ỳ ậCâu 5. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi ngành công nghi nàoứ ệsau đây không thu trung tâm công nghi Phòng?ộ ảA. khí. B. Đóng tàu. C. xu tô D. may.ơ ệCâu Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi nhà máy nhi đi Uôngứ ệBí thu nh (thành ph nào sau đây?ộ ốA. Ninh. B. Phòng. C. ng. D. Qu ng Ninh.ắ ươ ảCâu 7. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi nh( thành ph nào sauứ ốđây có GDP bình quân đu ng tri đng/ng vùng kinh tr ng đi mầ ườ ướ ườ ểphía Nam?Doc24.vnA. Tây Ninh. B. Bình Ph c. C. Đng Nai. D. Ti Giang.ướ ềCâu 8. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, bi GDP các vùng kinh tứ ếtr ng đi so năm 2005­2007. Hãy cho bi nh xét nào sau đây chínhọ ướ ậxác?A. tr ng GDP vùng kinh tr ng đi mi Trung gi m.ỉ ảB. Vùng kinh tr ng đi Mi Trung có trong GDP th nh t.ế ấC. tr ng GDP vùng kinh tr ng đi phía Nam tăng.ỉ ểD. Vùng kinh tr ng đi phía có tr ng nh t.ế ấCâu 9. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, bi GDP vùng kinh tr ngứ ọđi phía và phía Nam phân theo khu kinh đc theo th tr ngể ượ ọt cao xu ng th làừ ấA. ch công nghi và xây ng, nông lâm th n.ị ảB. nông lâm th n, công nghi và xây ng, ch .ủ ụC. ch Nông lâm th n, công nghi và xây ng.ị ựD. công nghi và xây ng, ch nông lâm th n.ệ ảCâu 10 Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, bi GDP phân theo khu cứ ựkinh vùng kinh tr ng đi mi Trung và vùng kinh tr ng đi phía Nam.ế ểHãy cho bi nh xét nào chính xác nh t?ế ấA. hai vùng đu có tr ng GDP ngành công nghi và xây ng cao nh t.ả ấB. ng GDP phân theo khu kinh hai vùng ng nhau.ổ ằC. trong GDP nông lâm th hai vùng th nh t.ỉ ấD. Vùng kinh tr ng đi mi Trung có ng GDP vùng kinh tr ng đi mế ểphía Nam.Câu 11. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi trung tâm công nghi pứ ệnào sau đây có quy mô giá tri xu công nghi nh vùng kinh tr ng đi ểphía c?ắA. Ninh B. Hà C. ng. D. Phòng.ắ ươ ảDoc24.vnCâu 12. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi năm 2007 vùng kinh tứ ếtr ng đi nào có ngành công nghi xây ng chi tr ng cao nh trong uọ ấGDP vùng phân theo ngành?ủA. Ngoài vùng kinh tr ng đi m. ểB. Vùng kinh tr ng đi phía Nam.ế ểC. Vùng kinh tr ng đi phía c. ắD. Vùng kinh tr ng đi mi Trung.ế ềCâu 13. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi trong các khu kinh tứ ếven bi sau đây, khu kinh ven bi nào không vùng kinh tr ng di mi nể ềTrung?A. Dung Qu t. B. Chu Lai. C. Chân Mây Lăng Cô. D. Vân Đn.ấ ồCâu 14. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi năm 2007 vùng kinh tứ ếtr ng đi nào sau đây có GDP bình quân đu ng cao nh t?ọ ườ ấA. Vùng kinh tr ng đi mi Trung. ềB. Vùng kinh tr ng đi phía Nam.ế ểC. Vùng kinh tr ng đi phía c. ắD. c.ả ướCâu 15. Căn vào Atlat Đa lí Vi Nam trang 30, hãy cho bi trong các trung tâmứ ếcông nghi sau đây, trung tâm công nghi nào vùng kinh tr ng đi mi nệ ềTrung?A. ng. B. Biên Hòa. C. Qu ng Ngãi. D. Hà i.ả ươ ộĐáp án câu tr nghi các vùng kinh tr ng đi mỏ ể1. C2. D3. 4. B5. C6. 7. A8. B9. 10. C11. B12. 13. D14. B15.