Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm lớp 12 lịch sử Việt Nam Chương I (5)

63363634363735633665316334666636396634396336316339633136303735623932323939363461373962323334613337666662656666376438643363366131
Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào 04:50 PM ngày 14-10-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 302 | Lượt Download: 1 | File size: 0.014702 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
Câu 1: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn
đến sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A.
B.
C.
D.

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
An Nam Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 2: Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là
A.
B.
C.
D.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đông Dương Cộng sản đảng.
Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 3: Trong các tổ cức cộng sản được thành lập được thành lập năm 1929,
tổ chức nào ra đời sớm nhất?
A.
B.
C.
D.

Đông Dương Cộng sản đảng.
Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
An Nam Cộng sản đảng.
Tân Việt Cách mạng đảng.

Câu 4: Đông Dương Cộng sản liên đoàn được ra đời từ tổ chức nào?
A.
B.
C.
D.

Tân Việt Cách mạng đảng.
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì.
Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 5: Ý nghĩa của việc thành lập ba tổ chức cộng sản đối với sự thành lập
của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
A. Thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt
Nam.
B. Chứng tỏ sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam.
D. Thể hiện sự xâm nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân.
Câu 6: Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có
hạn chế gì?
A. Làm cho phong trào cách mạng phát triển chậm lại.

B. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết,
ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
C. Ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
D. Làm cho phong trào cách mạng phát triển cầm chừng và bị chia rẽ.
Câu 7: Số nhàn 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào vào
tháng 3/1929?
A.
B.
C.
D.

Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.
Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 8. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng là
A. Báo Nhành lúa.

B. Báo Người nhà quê.

C. Báo Búa liềm.

D. Báo Chuông rè.

Câu 9. Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản có sự tham gia của đ ại
biểu các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương
Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 10. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội ngh ị h ợp nh ất ba t ổ ch ức
cộng sản thể hiện như thế nào?
A. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập m ột Đảng C ộng
sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Soạn thảo Luận cương chính trị để Hội nghị thông qua.
C. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
D.

Thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam.