Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm lớp 12 lịch sử Việt Nam Chương I (3)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-10-14 16:50:18 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 331 | Lượt Download: 1 | File size: 0.015297 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
Câu 1: Hãy sắp xếp các tác phẩm, văn kiện của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí
Minh theo trình tự thời gian xuất hiện.
1.
2.
3.
4.
A.
B.
C.
D.

Nhật kí trong tù.
Bản án chế độ thực dân Pháp.
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
Bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Vécxai.
1; 2; 3; 4.
1; 3; 2; 4.
2; 4; 3; 1.
4; 2; 3; 1.

Câu 2: Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
(6/1925) nhằm mục đích
A. Tổ chức quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.
B. Lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế quốc và tay sai.
C. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh chống đế
quốc và tay sai.
D. Tập hợp thanh niên yêu nước Việt Nam ở Quảng Châu – Trung Quốc
để giác ngộ, huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.
Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách
mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?
A. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp cách mạng
khoa học.
B. So sánh lực lượng không có lợi cho cách mạng, thời cơ chưa xuất hiện.
C. Ngọn cờ tư tưởng tư sản đã lỗi thời, không tập hợp được lực lượng.
D. Nổ ra trong tình thế bị động, tổ chức thiếu chu đáo, Pháp đang mạnh.
Câu 4: Tại sao khẳng định tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận
cách mạng giải phóng dân tộc cho các tầng lớp nhân dân?
A. Tuyên truyền tư tưởng đánh đổ đế quốc, thiết lập xã hội tự do, bình
đẳng, bác ái.
B. Thể hiện quan điểm về cách mạng và đường lối giải phóng dân
tộc Việt Nam.
C. Tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân.
D. Tuyên truyền giáo dục lí luận và xây dựng tổ chức cách mạng.
Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành ưu thế
duy nhất đối với phong trào cách mạng Việt Nam?

A.
B.
C.
D.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.
Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hóa.
Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Câu 6: Nội dung nào thể hiện đúng vai trò của phong trào “vô sản hóa” ở Việt
Nam?
A.
B.
C.
D.

Thúc đẩy công nhân trở thành giai cấp lãnh đạo.
Đưa phong trào công nhân phát triển từ tự phát chuyển thành tự giác.
Đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của giai cấp công nhân.
Truyền bá lí luận cách mạng, thúc đẩy phong trào công nhân phát
triển.

Câu 7: Tổ chức cách mạng nào được coi là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt
Nam?
A.
B.
C.
D.

An Nam Cộng sản đảng.
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 8: Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là
A.
B.
C.
D.

báo Thanh niên.
tác phẩm Đường Kách mệnh.
bản án chế độ thực dân Pháp.
báo Người cùng khổ.

Câu 9: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn
thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu
năm 1930 là
A.
B.
C.
D.

độc lập dân tộc.
tự do, bình đẳng, bác ái.
độc lập và tự do.
đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới.

Câu 10: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm
1919-1930 là
A.
B.
C.
D.

tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.
Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.